referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Ústavný súd v 1.ČSR
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kartulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 054
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
§22
Tento zákon nadobúda účinnosť zároveň s Ústavnou listinou.
Jeho prevedenie sa ukladá vláde.


3. Ústavný súd v dnešnej Slovenskej republike

3.1 Základné informácie

Ústavný súd Slovenskej republiky bol zriadený Ústavným zákonom č. 460/1992 Z. z. ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Jeho právomoci a kompetencie upravuje čl. 124 až 140 Ústavy Slovenskej republiky, podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov ustanovuje zákon č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu vykonáva Kancelária ústavného súdu. Podrobnosti o organizácii a činnosti Kancelárie a postavenie štátnych zamestnancov v Kancelárii a zamestnancov Kancelárie určuje jej organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci Kancelárie.

Ústavný súd hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu ako samostatná rozpočtová kapitola v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Základné postavenie Ústavného súdu a sudcov Ústavného súdu upravuje Ústava SR. Okrem toho, že rozhoduje o súlade noriem nižšej právnej sily s normami vyššej právnej sily, Ústavný súd rozhoduje i kompetenčné konflikty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán. Ústavný súd rozhoduje i o rôznych sťažnostiach, podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov, ak je vec sporná. Podrobnosti o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky špecifikuje osobitná právna norma (zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov). Iba Ústavný súd je kompetentný súdiť úradujúceho prezidenta Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky sídli v Košiciach.


3.1 Pôsobnosť a zloženie Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky existuje od roku 1993. Pôvodne sa skladal z desiatich sudcov menovaných na obdobie 7 rokov. Na základe novely Ústavy SR (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.) sa od roku 2002 Ústavný súd Slovenskej republiky skladá z 13 sudcov menovaných na obdobie 12 rokov.

Ústavný súd sa teda skladá z 13 sudcov, ktorých vymenúva prezident SR na základe návrhu Národnej rady SR na 12 rokov.
Za sudcu Ústavného súdu môže byť vymenovaný občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného súdu. Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh:

a, najmenej pätina poslancov NR SR
b, prezident SR
c, vláda SR
d, súd
e, generálny prokurátor
f, verejný ochranca práv
g, Najvyšší kontrolný úrad SR
h, každý, o ktorého práve sa má konať
i, každý, kto namieta kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. Ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, posilňuje aj postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky v súlade s požiadavkou posilňovania právneho štátu a prehlbovania ústavných záruk ochrany základných práv a slobôd. Ústavný zákon jednak zveruje Ústavnému súdu štyri nové právomoci, a jednak precizuje doterajšie ustanovenia:
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.