referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Vypracovanie otázok z práva
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 788
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

Právo

 1. Vymedzte predmet a zásady rodinného práva
 2. Popíšte možnosti ochrany ľudských práv na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni.
 3. Porovnajte pojmy právna spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony. Uveďte kedy tieto pojmy vznikajú a za akých okolností zanikajú
 4. Vymenujte a vysvetlite spôsoby dedičského konania v občianskom práve.

Vypracovanie

 1. Vymedzte predmet a zásady rodinného práva
  Rodinné právo je súhrn súkromnoprávnych noriem, ktoré upravujú najmä vzťahy medzi: manželmi (vznik a zánik manželstva)rodičmi a deťmi a ďalšími príbuznými, upravuje právne vzťahy pri náhradnej starostlivosti.
  Základné zásady zákona o rodine:
  1. rovnosť oboch partnerov a vzájomný citový vzťah
  2. spoločenským účelom manželstva je založenie rodiny a výchovy detí
  3. rodina – základný článok spoločnosti, ktorá všestranne podporuje materstvo a výchovu detí
  4. pomoc spoločnosti prostredníctvom štátnych a neštátnych inštitúcií
  5. vzájomná vyživovacia povinnosť všetkých členov rodiny podľa ich možností a schopností (články 1-7 zákona)

 2. Popíšte možnosti ochrany ľudských práv na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni.
  Záujem o ochranu ľudských práv začal v 18.storočí, súčasné poňatie vzniklo až po 2.svetovej vojne, a to hlavne Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN prijatá 1948, vyhlásená 10.decembra (deň ľud.práv). 1950 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na Slovensku bola roku 1991 prijatá Listina základných práv a slobôd, neskôr bola zakomponovaná do Ústavy SR. Ochrana práv na vnútroštátnej úrovni zaručuje ústava a súdy, pri porušení sa občan môže brániť a hľadať ochranu na medzinárodnom spoločenstve OSN – Komisia pre ľudké práva; Rada Európy iniciovala vznik inštitúcií ako Európska komisia pre ľudské práva; Európsky súd pre ľudské práva. Na tieto inštitúcie sa občan môže obrátiť. Na kontrole sa môžu podielať aj nepolitické organizácie ako Amnesty international. Pred ´89 napr Charta 77, teraz Slovenský helsinský výbor alebo je to úrad verejného ochrancu práv (ombucman – volený NRSR na 5 rokov, navrhnutý 15 na kandidáta 15-timi poslancami. Zvolený môže občas SR starší ako 35 rokov, politický nečinný).

 3. Porovnajte pojmy a spôsobilosť na právne úkony. Uveďte kedy vznikajú a zanikajú
  Právna spôsobilosť – alebo tiež právna subjektivita alebo spôsobilosť mať práva a povinnosti, umožňuje tak právnickým a fyzickým osobám vstupovať do právnych vzťahov. Medzi právnu spôsobilosť patrí aj 1.spôsobilosť na právne úkony - Spôsobilosť na právne úkony je spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti (napríklad uzatvárať zmluvy). U osoby plne spôsobilej na právne úkony sa predpokladá určitý stupeň rozumovej a vôľovej vyspelosti. Rozumová vyspelosť je schopnosť rozpoznávať a uvedomovať si (chápať) svoje konanie a jeho následky. Vôľová vyspelosť je schopnosť ovládať svoje konanie. Spôsobilosť na právne úkony vzniká v zásade dosiahnutím plnoletosti. Treba ju odlišovať od spôsobilosti mať práva a povinnosti (právna subjektivita), ktorá trvá od narodenia do smrti a nemožno ju žiadnym spôsobom odňať alebo obmedziť.2. Spôsobilosť mať práva a povinnosti.

 4. Vymenujte a vysvetlite spôsoby dedenia v občianskom práve.
  Dedičské právo rieši spôsob prechodu majetku zosnulej osoby (poručiteľa) na pozostalé osoby (dedičov).
  Spôsob dedenia – zo závetu (dokument určujúci dedičov) a zo zákona (ak neexistuje závet, dedí sa podľa zákona)
  Závet nemôže vymedziť z dedičského konania potomka (len ak ten nejaví záujem o poručiteľa, neposkytol pomoc a pod., bol odsúdený na min. 1 rok, alebo vedie neusporiadaný život), plnoletí musia dostať minimálne polovicu so zákonného podielu; neplnoletí aspoň toľko, koľko im priznáva zákon. Dedenie podľa zákona má viacero etáp, najprv dedia rovnakým dielom deti a pozostalá/ý;2.sk-rodičia zosnulého, človek ktorý žil aspoň rok v spoločnej domácnosti.3.sk – súrodenci pozostalého 4.sk prarodičia alebo ich deti. Z dedičského konania je človek vylúčený, ak sa dopustil trestného činu na poručiteľovi alebo jeho rodine.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.