referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Manželstvo
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 904
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Cirkevný sobáš: Manželstvo sa uzatvára pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi a to v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom predpismi cirkvi pre náboženské obrady. Orgán cirkvi je povinný bezodkladne doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva príslušnému orgánu poverenému vedením matriky. Občania, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav, aby mohli založiť manželstvo, ktoré splní svoj spoločenský účel. Snúbenci sú povinní pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásiť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo si ponechajú svoje doterajšie priezviska. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviska, vyhlásia, ktoré z ich priezvísk bude priezviskom spoločných detí. Zákon o rodine ustanovuje štyri okolnosti (prekážky), ktoré vylučujú vznik platného manželstva. Prekážka bigamie: Manželstvo sa nemôže uzavrieť so ženatým mužom alebo vydatou ženou. Týmto ustanovením sa v našom právnom poriadku zakotvuje monogamia. Prekážka príbuzenstva: Manželstvo sa nemôže uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami. Týka sa to aj príbuzenstva založeného osvojením. Prekážka neplnoletosti: Manželstvo môže uzavrieť len osoba staršia ako 18 rokov.

Výnimočne môže súd povoliť uzavretie manželstva osobe staršej ako 16 rokov. Ak osoba mladšia ako 18 rokov uzatvára manželstvo, nadobúda týmto okamihom plnoletosť. Osoba mladšia ako 16 rokov nemôže uzavrieť manželstvo za žiadnych okolností (Príklad: 17-ročná Viera Balogová, administratívna pracovníčka, podáva na Okresný súd v Poprade návrh na povolenie uzavrieť manželstvo. Svoj návrh odôvodňuje tým, že už druhý rok udržuje známosť s 22-ročným slobodným Ondrejom Jariabkom. Dôsledkom ich vzťahu je skutočnosť, že je v treťom mesiaci tehotenstva. Keďže ich známosť vychádza zo vzájomných citových vzťahov, chcú túto situáciu riešiť uzavretím manželstva.). Prekážka duševnej choroby: Manželstvo nemožno uzavrieť s osobou trpiacou duševnou chorobou, ktorá je takého rázu, že by mohla mať za následok obmedzenie alebo zbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ak sa manželstvo uzavrelo napriek tomu, že tu bola okolnosť vylučujúca jeho uzavretie, súd vysloví neplatnosť manželstva. Uzavretím manželstva vznikajú manželom práva a povinnosti osobného i majetkového charakteru. Základnou povinnosťou manželov je žiť spolu, byť si verní, navzájom si pomáhať a utvárať zdravé rodinné prostredie. Tieto povinnosti sú svojou povahou skôr morálneho než právneho charakteru. Manželia sú ďalej povinní dohodnúť sa na všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa rodiny (ak by sa nedohodli, môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť na súd). Ďalej majú právo sa navzájom zastupovať v bežných záležitostiach týkajúcich sa rodiny alebo druhého manžela. Uzavretím manželstva vzniká tiež komplex majetkových vzťahov medzi manželmi, ktorého základom je bezpodielové spoluvlastníctvo upravené v občianskom práve (kapitola 3).

Naše rodinné právo pozná tri spôsoby zániku manželstva. Smrťou jedného z manželov: Je to prirodzený spôsob zániku manželstva ako celoživotného spoločenstva muža a ženy. Smrť sa obvykle preukazuje úmrtným listom. Vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho: Ak nemožno manželovu smrť preukázať predpísaným spôsobom, ale existujú iné dôkazy o jeho smrti ( napríklad zahynul pri leteckej katastrofe), vyhlási ho súd za mŕtveho. Súd môže vyhlásiť za mŕtveho aj nezvestného manžela, keď možno so zreteľom na všetky okolnosti usúdiť, že už nežije. Manželstvo tak zaniká dňom, keď súdne rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Rozvodom: Je to jediný spôsob zániku manželstva za života oboch manželov. Súd môže manželstvo na návrh jedného z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Ľahkomyseľný postoj k manželstvu nie je v záujme spoločnosti a preto súd zvažuje intenzitu rozvratu vzťahov. Skúma, či manželstvo naozaj nemôže plniť svoj spoločenský účel, ktorým je predovšetkým vytváranie harmonického výchovného prostredia pre deti. Avšak aj bezdetné manželstvo môže plniť spoločenský účel. Príklad: Pán Planka žil 30 rokov v bezdetnom manželstve.

Po odchode do dôchodku si zaumienil, že už má dosť života s nemožnou, zatrpknutou ženou a že sa rozvedie. Predpokladal, že to bude jednoduché, keďže nemali deti. Ale nebolo to jednoduché. Pod spoločenskou funkciou manželstva sa nechápe len výchova detí, ale aj vzájomná pomoc, miera vzájomnej odkázanosti a možnosť poskytnúť si morálnu, materiálnu a osobnú pomoc.
 
Podobné referáty
Manželstvo SOŠ 2.9540 955 slov
Manželstvo SOŠ 2.9589 1523 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.