referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Podnájom
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 466
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Ak s tým prenajímateľ písomne súhlasí, môže nájomca prenechať celý byt, alebo jeho určitú časť do podnájmu, pričom právo nájmu, založeného na zmluvnom vzťahu medzi nájomcom a prenajímateľom, zostáva zachované. Podľa zmluvy o podnájme vzniká právny vzťah medzi nájomcom a podnájomníkom, odvodený od nájmu bytu. Podľa zmluvy prenecháva byt alebo jeho časť do podnájmu iného na dobu určitá alebo bez časového obmedzenia. Na uzavretie takejto zmluvy zákon nevyžaduje písomnú formu.

Takúto zmluvu však možno uzavrieť len s písomným súhlasom prenajímateľa. Udelenie súhlasu je podmienkou platnosti zmluvy. Ak nájomca dá byť alebo jeho časť do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka hrubo porušil povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, čo je v konečnom dôsledku dôvodom, aby prenajímateľ vypovedal nájom bytu. Ak nájomca prijme do bytu dočasne alebo natrvalo osobu blízku alebo inú osobu, napríklad družku, nejde o podnájom podľa vyššie uvedených skutočností. Podmienky skončenia podnájmu odporúčame upraviť v zmluve. V zásade možno podnájom vypovedať bez uvedenia dôvodov v jednomesačnej lehote, ak nebolo dohodnuté niečo iné. Vzhľadom na skutočnosť, že podnájom je odvodený od existencie nájmu bytu, zanikne najneskôr spolu so zánikom nájmu bytu. Ak bol podnájom dohodnutý na dobu určitú, skončí sa uplynutím tejto doby. Pretože podnájom sa nepovažuje za chránený vzťah, po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na bytovú náhradu. Podnikateľský nájom hnuteľných vecí sa vzťahuje iba na nájom hnuteľných vecí podnikateľom.

Nájom má umožniť, aby podnikatelia prenechávali v rámci svojej podnikateľskej činnosti iným osobám za odplatu a na dočasné užívanie hnuteľné veci. K podnikateľskému nájmu hnuteľných vecí dochádza od okamihu, keď sa zmluvné strany dohodnú na podstatných náležitostiach zmluvy, t. j. o predmete, dobe nájmu a o nájomnom. Za právny základ vzťahu sa považuje nájomná zmluva, ktorá však nemusí mať písomnú formu. Predmetom podnikateľského nájmu hnuteľných vecí sú zvyčajne predmety dlhodobej spotreby. Nájomca má povinnosť nahradiť škodu vzniknutú poškodením veci a vzniknuté poškodenie ohlásiť prenajímateľovi.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.