referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Kúpna zmluva - ukážka
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 886
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Kúpna zmluva č. 06/2006

uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi:

Kupujúci:ČEZ, a. s., Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň
zastúpený:Ing. Pavel Klika
riaditeľ
Osoby oprávnené konať v technických a obchodných veciach tejto zmluvy:
Vo veciach technických:Ing. Pavel Langr
vedúci prípravy kotolne
Vo veciach zmluvných:Jiří Zslabák
vedúci nákupu
Bankové spojenie:KB Chomutov
Číslo účtu:12408-441/3210
IČO:4527649

Predávajúci:Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače
zastúpený:JUDr. Juraj Marianek
vedúci odboru realizácie
Osoby oprávnené konať v technických a obchodných veciach tejto zmluvy:
Vo veciach technických:Jozef Veverka
vedúci odd. RND
Vo veciach zmluvných:Eliška Lakotová
pracovníčka ORE-RND
Bankové spojenie:VÚB Levice
Číslo účtu:16406-152/0200
IČO:31411690

1.Predmet plnenia

Výroba a dodávka nasledujúceho výrobku:

montážna časť 00721 - diely membránových stien – v. č. K3.7-190 – 5 ks
diely membránových stien – v. č. K3.7-191 – 6 ks
diely membránových stien – v. č. K3.7-192 – 6 ks

2.Čas plnenia
do 31. 03. 2006

3.Cena dodávky

3.1 Cena kalkulovaná ku dňu predloženia tejto zmluvy pre montážnu časť 00721 je Sk
105 500,-- vrátane balenia bez dane z pridanej hodnoty.
3.2 Predávajúci má právo po vzájomnom prerokovaní v prípade výraznejšieho pohybu
cenovej úrovne materiálových a energetických vstupov, zmeny technického riešenia,
cenu upraviť o oprávnené náklady a priemerný zisk.

4.Platobné podmienky, fakturácia

4.1 Predávajúci bude fakturovať dodávku – diely membránových stien – montážnu časť
00721 ako celok. Splatnosť faktúry predávajúci stanovuje do 14 dní od jej obdržania
kupujúcim.
4.2 V prípade neuhradenia do tohto termínu je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu
úrok z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4.3 Povinnosť zaplatiť cenu alebo akýkoľvek záväzok zo zmluvy vyplývajúci splní kupujúci
dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.Podmienky dodávky

5.1 Dodávka bude považovaná za splnenú po prevzatí výrobku kupujúcim v SES Tlmače.
5.2 Predávajúci vyzve kupujúceho k prevzatiu pred uskutočnením náteru a uzatvorením MeS
a to 5 pracovných dní pred vlastným prevzatím.
5.3 V prípade, že sa kupujúci na výzvu predávajúceho nedostaví k prebierke, budú výrobky
prevzaté technickou kontrolou predávajúceho.
5.4 Ak kupujúci neprijme riadne ponúknuté plnenie alebo ak v čase plnenia znemožní
predávajúcemu dodávku splniť, je predávajúci oprávnený plniť uskladnením výrobkov
a dodávka je v tomto prípade splnená odoslaním oznámenia o prevedenom uskladnení.

6.Kompletnosť výrobkov

Za kompletný výrobok sa považuje dodávka jednotlivých montážnych častí podľa bodu 3 tejto zmluvy, doložená osvedčením o akosti a kompletnosti výrobku, ktoré bude prílohou faktúry.

7.Dokumentácia

Sprievodná technická dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení zdarma. Naviac požadovaná dokumentácia bude dodaná na základe požiadavky kupujúceho za úhradu. Sprievodná technická dokumentácia v jednom vyhotovení bude odovzdaná pri technickej prebierke v SES Tlmače kupujúcemu.

8.Záruky

8.1 Na dodané zariadenie predávajúci poskytne záruku 12 mesiacov od splnenia dodávky.
8.2 Záruka sa vzťahuje na akosť použitých materiálov, na správne konštrukčné a dielenské
prevedenie a na kvalitu vlastnej výroby.

9.Preprava

9.1 Preprava bude realizovaná vlastným vozidlom kupujúceho.
9.2 Za vratné obaly vyúčtuje a vyfakturuje predávajúci dvojnásobok obstarávacej ceny.
Po ich vrátení zaplatí predávajúci príslušnú čiastku zníženú o 1/3 ceny obalu z dôvodu
opotrebovania za podmienky, že tento obal je ďalej použiteľný. V prípade vyšších
nákladov ako 1/3 za obnovenie do použiteľného stavu zadrží predávajúci čiastku podľa
skutočných nákladov. Upevňovací materiál bude predávajúci účtovať v nadobúdacej
hodnote a tým prejde do správy kupujúceho.

9.3 Predávajúci sa zaväzuje, že umožní povereným pracovníkom kupujúceho vstup do areálu
závodu v záujme naloženia a odvezenia výrobkov.

10.Ostatné obchodné podmienky

10.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť zmluvnými stranami uplatňované len formou
dodatku ku kúpnej zmluve.
10.2 Kupujúci vyhlasuje, že na požadovanú dodávku má zabezpečené finančné krytie.
10.3 V prípade meškania s dodávkou uhradí predávajúci kupujúcemu úrok z omeškania
vo výške 0.5 % z ceny dodávku za každý aj začatý deň meškania. V prípade dlhšieho
meškania ako 30 dní je kupujúci oprávnený odstúpiť od KÚPNEJ ZMLUVY
bez úhrady akýchkoľvek nákladov.
10.4 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhradu škody, ktorá mu vznikne z dôvodu
odsunu alebo storna dodávky zo strany kupujúceho. Tento bod neplatí v prípade,
že kupujúci odstúpi od KZ z dôvodu nedodržania termínu dodávky.


Tlmače 14. februára 2006


Predávajúci:Kupujúci:


odtlačokodtlačok
pečiatkypečiatkyJUDr. Juraj MarianekI ng. Pavel Klika
vedúci realizácievedúci prípravy kotolne
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.