Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právne normy

Právne normy

 1. Charakteristika právnej normy
  Právna norma je všeobecne záväzné pravidlo správania sa, ktoré vydáva oprávnený orgán predpísaným spôsobom, a ktorého dodržiavanie sa vynucuje štátnou mocou.
 2. Členenie právnych noriem
  a) podľa právnej sily: -Ústava a ústavné zákony
  -Zákony
  -Nariadenia vlády - zvyčajne nimi vláda konkretizuje zákony
  -Vyhlášky - vydávajú ministerstvá a iné ústredné štátne orgány
  -Nariadenia orgánov územnej štátnej správy a územnej samosprávy
  -krajských obvodných úradov, VÚC, obce, mestá
  Nižšia právna norma nesmie byť v rozpore s vyššou právnou normou.
  b) podľa stupňa záväznosti-Záväzné(kogentné) - nepripúšťajú odchýlky pri ich aplikácii
  -Podporné(dispozitívne) - umožňujú subjektom konať, ale ak sa
  neuzhodní, potom platí právna norma
 3. Platnosť a účinnosť právnej normy
  Platnosť PN - PN je platná, ak ju schválil oprávnený orgán a keď bola publikovaná predpísaným
  spôsobom.

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk