Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nájomná zmluva - ukážka

Nájomná zmluva
Uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:GM KOVOSTAV, spol. s r. o.,
P. O. BOX 92, 934 08 Levice
Zastúpený:Ondrejom Gerbárom, riaditeľom spoločnosti
Bankové spojenie:VÚB Levice, č. ú. 7841-152/0200
IČO:17641179
Nájomca:CYKLOSPORT G, predaj a servis bicyklov,
Ku Bratke 1, 934 78 Levice
Zastúpený:Jozefom Gašparom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie:Tatra banka Levice, č. ú. 3452-159/1100
IČO:23532118

I. Predmet a účel nájmu
Predmetom nájmu je prenajatie plochy mantinelu na ľadovej ploche Zimného štadióna v Leviciach za účelom reklamy a propagácie činnosti alebo poskytovaných služieb nájomcom v dĺžke 1000 mm.

II. Cena a fakturácia
1.V zmysle zákona č. 526 o cenách dohodnutá cena je Sk 2000,-- (Sk 20,-- za 100 mm).
2.Sumu za požadovanú dĺžku reklamy uhradí nájomca prenajímateľovi v termíne uzavretia a podpísania tejto zmluvy.

III. Platnosť zmluvy
Platnosť zmluvy (doba prenajatia plochy mantinelu ľadovej plochy zimného štadióna) je 1 rok od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

IV. Povinnosti prenajímateľa
1.Zabezpečiť vyhotovenie reklamy na mantineli ľadovej plochy ZŠ na vlastné náklady.
2.V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti s uverejnením reklamy informovať čo najskôr nájomcu.

V. Povinnosti nájomcu
1. Predložiť prenajímateľovi návrh reklamy (obrázku, textu) v mierke 1 : 10 v termíne uzavretia tejto zmluvy.
2. V termíne podpísania tejto zmluvy predložiť doklad o úhrade zmluvnej sumy podľa požadovanej dĺžky reklamy prenajímateľovi na jeho účet vo VÚB Levice.

VI. Osobitné ustanovenie
1.Táto zmluva je uzavretá na dobu jedného roka a nie je možné ju v zmluvnom období vypovedať.
2.Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prenajímateľ a druhý nájomník.

Levice 1. februára 2007


odtlačokodtlačok
pečiatkypečiatky

............................. .............................
prenajímateľnájomca

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk