referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Etika právnika
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: semegast
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 581
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Úvod:

Moja seminárna práca sa bude celý čas pohybovať v teoretických vodách, ktoré by sa mali v praxi prejavovať v konkrétnom správaní a konaní advokátov. Či tomu tak je to už nechávam na posúdenie každého z vás. Spomenúť by som chcel všetko , čo sa týka pojmu deontológia. Možné je aj spomenúť všetky povinnosti pri výkone povolania právnika. No zameriam sa na zvyčajný kontakt občana s právnikom.

Advokácia je vysoko špecializované povolanie, nemôže ju vykonávať akýkoľvek laik a preto sa už počas štúdia na právnickej fakulte musíme zaoberať nie len matériou práva ale aj spôsobom jeho aplikácie a prezentovania svojej osoby podľa istých pravidiel, ktoré je nutné dodržiavať. Prípadné odchýlky môžu spôsobiť neistotu a nestabilitu vo vzťahu advokát-klient.


Pojem a štruktúra profesnej etiky

 • cieľom profesnej etiky – vytvoriť koncepciu určitého povolania vo vzťahu k spoločenským hodnotám, ktorým má toto povolanie slúžiť
 • etika – evokuje 2 pojmy – dobro – zlo
 • spoločenské hodnoty – sú hodnotením poslania profesie
 • spoločenská hodnota – sloboda, sebaurčenie – možnosť slobodne konať v rozsahu, ktorý je zlučiteľný so všeobecne uznávanými hodnotami
 • ochrana pred bezprávím – najmä ochrana súkromného majetku
 • hmotných i nehmotných statkov, verejného majetku a verejného
  poriadku
 • rovnosť príležitostí – slobodný výber profesie, prístup k profesii bez diskriminujúcich faktorov – etnický pôvod, rasa, pohlavie, farba pleti, náboženstvo
 • súkromie – ochrana integrity osoby súkromného života, profesijné tajomstvo – lekári, advokáti – ochrana osobných údajov
 • hodnota minimálneho blahobytu – minimálna životná úroveň a to
  taká, ktorá garantuje základ pre fyzický a duševný rast

Profesná deontológia – deontológia právnických povolaní

-deontológia – grécky pôvod z 3 slov

 • deon – povinnosť
 • ontos – človek
 • logos – veda

Deontológia – veda o povinnostiach človeka

 • deontológiu právnických povolaní – možno charakterizovať ako vedu, ktorej obsahom je súhrn právnych noriem etického charakteru, ktoré svojim obsahom upravujú správanie sa dotknutých profesii vo vzťahu medzi nimi, vo vzťahu ku klientom a tiež k tretím osobám
 • nedodržiavanie týchto právnych noriem, ich obchádzanie má za následok kárne – disciplinárne konanie pred príslušným orgánom profesijnej stavovskej organizácie
 • deontologické právne normy – stávajú sa záväzné pre daného člena organizácie zložením sľubu a zapísaním do príslušného registra profesijnej organizácie
 • v rámci danej organizácie majú univerzálny charakter – vzťahuje sa na všetkých členov profesijnej organizácie
 • zakladateľom právnej deontológie – považuje sa Jeremy BENTHAM
 • v roku 1834 napísal, že deontológia sa má aplikovať na oblasť ľudských konaní nespadajúcich do verejného zákonodarstva
 • deontológia – ukladá profesionálom pri výkone ich povolania určitý súbor profesionálneho správania sa – v súčasnosti sa vyznačuje vo väčšej miere kodifikovanými pravidlami
 • medicínska deontológia – obsiahnutá v hypokratovej prísahe – známa od antického grécka
 • profesionálna deontológia – vznikla transformáciou z etických pravidiel – jej výsledkom je morálny kódex pravidiel vlastných určitej profesii vo forme záväzných pravidiel
 • vlastnou autoreguláciou sa transformuje na súbor právnych noriem
 • prenikanie etických hodnôt do práva je príkladom prelínania sa práva a morálky
 • prostredníctvom týchto kodifikovaných pravidiel sa každá profesia snaží vytvoriť obraz dôveryhodnosti a prestíže
 • deontológiu - charakterizujú 2 základné pojmy
 1. povinnosť
 2. profesia

Povinnosť - medzi povinnosti patrí :

 • lojalita
 • bezvýhodnosť
 • nepodplatiteľnosť
 • svedomie
 • nezaujatosť

Ak sa dokáže porušenie niektorej z týchto zásad – nasleduje kárny postih alebo najvyšší trest

 • lekári – odňatie lekárskeho diplomu
 • advokáti – vylúčenie z komory advokátov a nemožnosť vykonávať legálnu prax

Krajina, kde sa deontológia právnických povolaní uplatňuje najdlhšie – Francúzsko.

Francúzski advokáti – skladajú prísahu, v ktorej sa zaväzujú vykonávať svoju profesiu so svedomitosťou, nezávislosťou, poctivosťou a ľudskosťou. Od roku 1970 – dochádza k rozšíreniu deontológie – etických pravidiel aj do iných slobodných povolaní

Typický príklad :

 • Francúzsko - v rámci burzy cenných papierov – burzová rada (vrchný orgán), prijala nariadenie – výkon burzových aktivít – podlieha zásadám – čestnosti, poctivosti, neutrality, nestrannosti – tieto zásady sú veľmi flexibilné
 • v kárnom konaní sa uplatňuje zásada voľného uváženia
 • každé konanie sa posudzuje individuálne od prípadu k prípadu
 • chcú to zakotviť do nariadenia, vyhlášky – cieľom – aby takéto konanie bolo posudzované – riešené súdmi

Vývoj deontologických právnických povolaní

Prísaha advokátov – z 13. stor. a aktuálna dodnes – vychádza z toho, že : 

 • advokát bude verne vykonávať svoj úrad
 • neujme sa veci vopred odsúdenej na neúspech
 • neukradne spisy
 • nebude vykonávať falošné materiály
 • nebude naťahovať proces
 • nebude klamať súd
 • tieto zásady boli prijaté v roku 1822 – platili viac ako 100 rokov
 • prijaté zásady – pravidlá správania sa, ktoré vyhádzali z miernosti, nezainteresovanosti a cti, na ktorých spočíva dôstojnosť advokáta
 • na konci 19. stor. deontológia práva - platili už aj v Nemecku, Taliansku, Anglicku

Kodifikácia Profesnej DEONTOLÓGIE

Pokiaľ ide o USA – prednášky Georga Sharwooda z roku 1854 sa stali v roku 1908 základom etického kódexu – asociácia amerických advokátov – ABA; Vo Švajčiarsku – dodnes platia stavovské pravidlá z roku 1939.

Etický kódex – interná normatívna inštrukcia záväzná pre členov danej profesie

 • jeho obsahom sú záväzné zásady správania sa a konania členov profesie navzájom, ku klientom a k tretím osobám
 • ich dodržiavanie je vynutiteľné sankciami
 • medzinárodný etický kódex z roku 1956 prijala medzinárodná únia advokátov v Oslo

Perugijská deklarácia :

 • zakotvila všeobecné princípy advokátov členských štátov európskych spoločenstiev – na jej základe bol vydaná Kódex správania sa advokátov európskych spoločenstiev CCBA, ktorý bol prijatý na plenárnom zasadnutí rady európskych advokátskych komôr v Štrasburgu v roku 1988 a s úpravami roku 2002
 • poradný výbor európskych advokátskych komôr PEAK – prijatie kódexu advokátov európskych spoločenstiev - tým sa naplnila smernica 249 z roku 1977

Sudcovia
 
Základné zásady OSN o sudcovskej nezávislosti – prijalo valné zhromaždenie OSN v roku 1985

 • odporúčanie Výboru ministrov rady európy č.R/94/12 – číslo 12 z 1994 roku o nezávislosti, výkonnosti a úlohe sudcov
 • európska charta o zákone pre sudcov – charta sudcu – prijatá radou európy v Štrasburgu 8. – 9.júla 1998

Notári

Medzinárodná únia latinského notárstva : sídlo – v argentínskom Buenos Aires .

 • združuje notárov zo 60 krajín sveta – členom aj slovenská notárska komora od roku 1994
 • nie sú členmi notári z USA – nemajú advokátske vzdelanie, kupujú si licenciu na určité obdobie

Výkon funkcie advokáta – štruktúra právnických povolaní

Právnické povolanie vo Francúzsku

 • právnik – pomocník justície
 • pomocník sudcu
 • pomocník a radca strán v procese

ADVOKÁT – L´avocat

 • z latinského slova advocatus – ako povolaný
 • ako poradca
 • ako pomocník
 • ten kto vykonáva povolanie obhajovať osobu pred súdom
 • združujú sa do vo Francúzsku do komôr – barrean
 • barrean – komora – určitá ohrada, za ktorou stál advokát, keď obhajoval
  – pri každom vyššom súde existuje komora advokátov - 43
 • informuje svojich klientov o ich právach a povinnostiach, poskytuje im právne rady a konzultácie, oboznamuje ich so stratégiou konania na súde – odmena – honorár nie je strop
 • advokát – snaží sa o urovnanie sporu – zmierom – mimosúdnym vyrovnaním – v trestných veciach obhajuje osoby podozrivé z porušenia zákona alebo obhajuje záujmy poškodených
 • v občianskoprávnych veciach obhajuje nároky svojho klienta vykonáva všetky úkony nevyhnutné v konaní
 • na pojednávaní pred civilnými a trestnými súdmi ústne prednáša obhajobu svojho klienta – musí hovoriť z pamäti, plynulo, k veci

PRÁVNY PORADCA – L´avoné

rozdiel :

 • ministerský úradník menovaný rozhodnutím ministerstva spravodlivosti
 • zastupuje klientov pred odvolacím súdom
 • jeho úlohou je radiť svojim klientom pri možnosti supieť v odvolaní
 • realizuje v mene a na účet klienta všetky úkony
 • v civilných veciach je zastúpenie právnymi poradcami povinné
 • dostáva odmenu – fixne stanovená právnym predpisom

Advokát – zastupuje vždy v I. stupni;
– neexistuje strop odmeny za úkon
– advokáti v štátnej rade a pri kasačnom súde

 • štátna rada – najvyšší súdny orgán
 • kasačný súd – najvyšší administratívny súdny orgán
 • odvolanie na týchto orgánoch – účasť tohto advokáta povinná
 • advokát pri kasačnom súde zastupuje svojho klienta aj na Európskom súde
 • honoráre sú slobodné

Záver:


Touto seminárnou prácou som chcel načrtnúť možno mierne to ako a čo je deontológia . Taktiž som sa snažil poukázať na to kto je to právnik. Dúfam že sa mi to podarilo aspoň stručne načrtnúť.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.