referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Prehľad právnych pojmov
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 730
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
 1. Pojem štátu a jeho základné znaky – riadiaco-mocenský politický systém spoločnosti, štátna moc, suverenita, územná organizácia, občianstvo
 2. Politický systém spoločnosti demokracia: štátna moc garantuje trh. ekonomiku, rovnosť vlastníkov, práva a slobody, slobodné voľby, súdna kontrola, ústavnosť, sloboda vyznania, polit strany
 3. .Systém štátnych orgánov a inštitúcii – množina orgánov, inštitúcii, úradníkov majú právomoc, donútenie, orgány št. moci, správy, súdne, kontrola a dozor
 4. Forma štátu – určená formou vlády, územno-org štruktúrou štátu, politickým systémom
 5. Forma vlády – vzťah obyvateľstva a št. moci, (ne) demokratická
 6. Demokracia priama a zastupiteľská – priama: právna účasť občanov na tvorbe zákonov, referendum, nepriama – reprezentanti občanov
 7. Nedemokratické formy vlády – autokratická monokracia, aristokracia, plutokracia (fašistická, vojenská diktatúra, stalinistická)
 8. Monarchia republika – podľa hlavy štátu: monarchie (panovník – dedenie), republiky, diktátorské formy
 9. Parlamentný systém – závislosť vlády od parlamentu (vyslovenie dôvery)
 10. Systém deľby moci – oddelenost, nezávislosť a samostatnosť, vzájomná kontrola
 11. Územnnoorganizačná štruktúra štátu – vymedzenie kompetencií, stupeň samostatnosti štátu, vzťah orgánov k obyvateľstvu, právne postavenie územných častí (unitárne / zložené)
 12. Unitárny štát- jedna štátna moc, (centralizovaný / decentralizovaný)
 13. Štát zložený a druhy zložených štátov – členské štáty (federácia / reálna / novodobá únia)
 14. Zväzky štátov – konfederácia / personálne únie
 15. Charakteristika právneho štátu - #2
 16. Občianske a ľudské práva v Ústave SR – základný zákon štátu, fcie: poriadková, jednotková, stabilizačná, zákl. spol. vzťahy, právna kontrola štátu, 9 hláv
 17. Pojem normy – právna: pravidlo správania sa, všeobecne záväzný charakter, spoločenská: viaže sa na skupinu ľudí
 18. Právo a právny systém – jediný odôvodnený spôsob riešenia konfliktov, hmotné / procesné, temporálne / personálne / teritorálne
 19. Právna norma a jej šp. znaky – idea, pravidlo, znaky: záväznosť, všeobecnosť, konkrétnosť, normatívnosť, donútenie
 20. Štruktúra PN – logická (hypotéza / dispozícia / sankcia)
 21. Durhy právnych noriem – podľa predmetu právnej úpravy: ústavné / administratívne / občianske / obchodné / rodinné / pracovné / finančné, vyjadrenia dispozície: oprávňujúce / zaväzujúce / zakazujúce
 22. Platnosť a pôsobnosť právnej normy – príslušná forma, kompetentný orgán, publikovanie, pôsobnosť: časová, priestorová, osobná
 23. Pramene práva – norm. právne akty / právne obyčaje / precedenty / normatívne zmluvy
 24. Normatívne právne akty – vzťahujú sa na všetkých, primárne – ústava, sek. – vudané na základe zákona
 25. Právne obyčaje, precedenty – obyčaj používaná dlhú doby, konkrétnosť, akceptovanosť
 26. Interné normatívne smernice – nariadenia urč. orgánov, ktoré riadia pracovníkov (daňové úrady)
 27. Právne vzťahy a ich štruktúra – jednostranné, dvojstranné, viacstranné
 28. Právne skutočnosti – udalosti (smrť, narodenie, plynutie času) úkony #27
 29. Subjekty právneho vzťahu – F / P, právna spôsobilosť>18, trestná>15
 30. Obsah a objekt právneho vzťahu – práva a povinnosti vyplývajúce zo subjektu (jednoduché – dôchodok / zložené)
 31. Aplikácia práva – vstup št. orgánov – uplatňovanie práva
 32. Proces aplikácie práva – fázy: zistenie normy / skutkovej podstaty / vydanie rozhodnutia
 33. Akty aplikácie práva – právne akty: normatívne (skupina ľudí) / individuálne
 34. Uváženie a analógia pri aplikácii práva – súd nie je časovo viazaný (99%), amnestia
 35. Výklad práva – podľa subjektu kt. výklad prevádza: legálny / autentický / Najvyšším súdom / orgánom ktorý právo aplikuje / doktrinálny metódy: jazykový / logický / systematický / historický / dialektický rozsahu: doslovný / skracujúci / rozširujúci
 36. Sústava záruk ochrany práva – druhy záruk: preventívne a sankčné / mimoprávne (fair play) / všeobecné a konkrétne
 37. Pojem trestnej zodpovednosti – trestné právo (chrana záujmov spoločnosti), trestná zodpovednosť
 38. Pojem trestu a účel trestu – ochrana záujmov, výchova, zabránenie recidíve
 39. Druhy trestov – odňatia slobody, zákazu činnosti, peňažný, prepadnutia majetku, veci, strata čestných titulov / voj. hodnosti, zákaz pobytu, vyhostenie
 40. Všeobecné zásady pre ukladanie trestov – stupeňe nebezpečnosti, miera konania spolupáchateľov, poľahčujúce / priťažujúce okolnosti
 41. Ukladanie a spôsob výkonu trestu odňatia slobody -
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.