Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Historický pohľad na vznik, vývoj a existenciu SNR (1943-1944)

1943 - snaha o vytvorenie centrálneho orgánu hnutia odporu - priaznivé podmienky nastali až po vzniku V. ilegálneho ÚV KSS (Šmidke, Husák, Novomestský) - upustili od mocensko – politických cieľov a orientoval sa na boj proti fašizmu. December 43 - podpis 4s. - sovietskej spojeneckej dohody

Vianočná dohoda – signatári – bývalá slovenská agrárna strana, teraz občiansky blok (Ursíny, Lettrich, Josko) + V.ÚV KSS. Podpísaním Vianočnej dohody sa konštituoval vrcholný orgán hnutia obporu na Slovensku SNR

Úvod - vyhlásenie o založení SNR

1.časť: úlohy a ciele SNR: odstránenie nacisticko - nemeckého diktátu, vykonávaného aj domácimi slovenskými nositeľmi politickej moci; v príhodnej chvíli prevzatie všetkej politickej, výkonnej, zákonodarnej, vojenskej a administratívno-vákonnej moci na Slovensku a ich výkon až do momentu slobodného ustanovenia zvolených zástupcov slovenského ľudu; vyjadrenie k čs. štátnej reprezentácii v Londýne – rešpektovanie na poli zahraničnopolitickom a vojenskom, neuznávanie jej zasahovania do vnútroslovenských pomerov

2.časť: otázky usporiadania budúcich vnútropolitických pomerov v oslobodenej republike (uznanie samobytnej existencie slovenského národa, spolupráca so slovanskými štátmi a národmi, orientácia na Sovietsky zväz, demokratizácia, vylúčenie vplyvu cirkvi na štát

Banskobystrické obdobie - 1.9.44-23.10.44 – prijatie 40 nariadení, 1.9.44 - prvé legálne zasadanie SNR, prijatie Deklarácie SNR; 23.10.44 – nariadenie 40/44 - O dočasných plnomocenstvách Predsedníctva SNR, Všetky právomoci sa preniesli na jej predsedníctvo a jeho členov

Košické obdobie - druhá polovica decembra 44 - 21.3.45 - pôsobila na Vých. Slovensku delegácia SNR pre oslobodené územie (Šrobár, Ursíny, Novomestský, Púll)
21.1.45 - Trebišov - vznik tzv. úradov delegácie ako náhrad za povereníkov
30.1.45 - premiestnenie delegácie do Košíc
4.2.45 - Manifest SNR
polovica mája 45 - sťahovanie do Bratislavy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk