referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Rímske právo: Rodina
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: prcek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 149
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Rodina - status familiae

Rím - veľká rodina patriarchálneho charakteru, mocenskoprávne puto zabezpečovalo jej trvalosť.
Dlho bola monokratickým pr. zväzkom medzi patrom familiae a osobami podriadenými jeho moci.

AGNÁTSKA RODINA

mocenskoprávny zväzok rimania nazývali agnatio, osoby v tomto zväzku boli agnáti. Základom tejto rodiny je podrobenie sa tej istej otcovskej / manželskej moci. Preto túto eodinu tvorili osoby, ktoré spájala otcovská a manželská moc hlavy rodiny : otec a manžel ako hlava rodiny, manželka in manu, deti, príp. ich manželky / manželia, ako aj potomci ženatých a vydatých detí, príp. nemanž.deti nevydatých dcér.
Smrťou hlavy rodiny sa agnátska rodina rozpadla na toľko nových rodín, koľko mužov bolo priamo podriadených zomrelému. Agnátsky vzťah však zostával a mal význam pre dedenie. V tomto vzťahu, agnátskej rodine v širšom zmysle slova boli V osoby, kt. boli spojené tou istou mocou / by boli spojené, ak by žil pater familias. Agnátsky vzťah sa zakladal podriadením sa otcovskej / manželskej moci hlavy rodiny, teda narodením z civ. manželstva, adrogáciou, legitimáciou a vstupom do manželskej moci. Skončil sa prirodzenou / právnou smrťou. Smrťou hlavy rodiny sa podriadené osoby stali sui iuris, muži sa stali hlavami rodín, ženy nezakladali agn. rodinu, hoci boli sui iuris, lebo podľa civil.P nemohli byť nositeľkami otcovskej / manželskej moci. V agnátskej rodine mala manželka postavenie dcéry, osamostatnený syn / dcéra, podriadená manželovej moci prestávali byť členmi.

KOGNÁTSKA RODINA

- na rozdiel od pred. predstavovala pokrvný zväzok, založený zo strany muža splodením, zo strany ženy porodením. Pre jeho pokrvný charakter sa z neho nedalo nijako vystúpiť.
- mohol ho založiť muž i žena, manželka bola v postavení manžela a nie dcéry
- príbuzenská blízkosť sa merala na stupne, pričom každý stupeň predpokladal 1 pôrod - platila zásada, že medzi pokrvnými je taký stupeň pokrv. vzdialenosti, koľko bolo na to treba pôrodov.
- za Justiniána pokrvný vzťah úplne prevládol a vytlačil agnátstvo.
- Ex priama línia - vzostupná - ascendentná - predkovia
- zostupná - descendentná - potomkovia
bočná línia - súrodenci, strýk ...

Moc hlavy rodiny.
- otcovská moc nad deťmi (patria potestas), nad manželkou (manus), nad slobod.sosbami
pod jeho mocou (mancipium). Nositeľom tejto moci mohol byť iba muž. Tento získaval otcovskú moc predovšetkým narodením detí z riadneho manželstva, osvojením, adrogáciou, adopciou, uzákonením, rozhodnutím cisára. Deti, narodené v manželstve sa pokladali za splodené manželom, ak sa narodili v 182 deň od uzavretia a do 300. dňa od zániku manželstva. Manželskú moc získaval, keď sa manželka tejto moci výslovne podriadila.( matrimonium cum manu).

Ex 3 spôsoby podriadenia sa :
1) sakrálny - obetovanie koláča
2) symbolická kúpa manželky
3) neformálne jednoročné vydržanie manž.moci

Podriadením strácala žena majetkoprávnu spôsobilosť v prospech manžela..
Mancipium sa vzťahovalo najmä na : 1) delikventov, ktorých vydali rodičia s cieľom nahradiť spôsobenú škodu, 2) insolventných dlžníkov, prisúdených hlave rodiny ako veriteľovi, 3) osoby, hlavou rodiny vykúpené z otroctva, kým nenahradili kúpnu cenu, 4) slobodné osoby, slúžiace na základe zmluvy a otroci.
Moc nad podriadenými osobami zanikla smrťou, stratou slobody / občianstva / uvoľnením osôb - emancip
Mancipium nad slobodnými osobami zanikoo ak zanikli dôvody na ich závislosť od hlavy rodiny.
Najširšia bola patria potestas - P disponovať životom a smrťou podriadených detí, P predať ich do otroctva, prenechať inému ich osvojenie z dôvodu náhrady škody. Okrem toho mal majetkoprávnu spôsobilosť aj za podriadené deti. Na ochranu týchto P mohol v st. dobe použiť svojpomoc, neskôr reivindikačnú žalobu, neskôr prét. intrerdiktum.
Manželská moc robila manželku osobne závislou najmä v majetkopr. veciach. Nemal síce P nad jej životoma nemohol ju predať, ale manželka podriadením sa manželovej moci strácala maetkovopr. spôsobilosť v jeho prospech.
Otec hlavy bol sui iuris, manželka a deti alieni iuris. Títo ako nesvojprávni nemohli mať vl. majetok.


Manželstvo.

Modestinus - zväzok muža a ženy a celoživotné spoločenstvo, spoločenstvo podľa božského i ľudského práva.
Agnátska i kognátska rodina predpokladali manželstvo. Nebolo pre nich sviatosťou ani zmluvným vzťahom, ale spoločenskou skutočnosťou s priznanými pr, účinkami. Manželské povedomie a náklonnosť boli trvalými podmienkami Ex manželstva. Zakladalo sa neformálne, vonk. znak - usídlenie v dome manž.
Civ. P za manželstvo pokladalo iba manž. medzi Rimanmi / osobami s rímskym ius conubii. Mrav a obyčaj ustálili niekt. náležitosti manželstva - dospelosť, duševné zdravie, súhlas hlavy rodiny, monogamický charakter, ius conubii. Prekážky - zákaz manželstva poručníka s poručenkou, vdovy počas 10 mes. smútku, pokrvný vzťah do urč. stupňa.
Lex Iulia de maritandis omnibus 18 pnl, lex Papia Poppaea 9 nl., lex Iulia de adulteriis 18 pnl :
- zákaz manželstva slobodných s herečkami, príkaz oženiť sa 25-60, vydať sa 20-50.
- trestanie cudzoložstva
Zánik - smrťou, stratou spôsobilosti na manželstvo a rozvodom. Rozvod bol jednoduchou stratou vôle / náklonnosti manžela. Jedinou povinnosťou bolo vrátiť veno. Neskôr bol prístupný aj manželke.
V starom Ríme Ex inštitút zasnúbenia, pričom jeho porušenie mohlo byť žalované o zapl. pokuty.
Ex aj konkubinát - trvalé životné a pohlavné spolužitie muža a ženy. Deti boli nemanž. a patrili do r. matky
Aj trvalé splužitie medzi otrokmi (contubernium) bolo iba faktom bez pr. účinkov.
Majetk. vzťahy medzi manželmi.
Samo manželstvo nemalo vplyv na majetk. svojprávnosť manželov. Ak však manželka vstúpila pod manželskú moc, stala sa majetkove nesvojprávnou. Starostlivosť o výživu rodiny a manželky bola na manželovi - s tým súvisel vznik inštitútu vena - príspevku na výživu (akákoľvek majetková hodnota).

Ex 3 rôzne majetkopr. úpravy medzi manželmi :
1) režim úplého splynutia majetku manželov - absorpcia
2) režim úplnej odluky - separácie
3) režim vena

Ak manželka nevstúpila pod manželovu moc, disponovala so svojím majetkom sama. Tu pr. poriadok zakázal darovanie medzi manželmi ( okrem daru manželke pri uzavretí manželstva ako prejav priazne)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.