Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Subjekty právneho vzťahu - fyzické a právnické osoby

-subjekty práva, resp. osoby, ktoré právo uznáva za osoby v právnom zmysle, pretože sú nositeľmi práv

Fyzické osoby – osoby prirodzené, resp. jednotlivci – bio-psycho-sociálne bytosti – každej takejto osobe je priznávaná právna subjektivita

-nie je totožná s pojmom občan

Právna subjektivita :

1.spôsobilosť na práva a povinnosti

-je jedným zo základných práv, nikto jej nemôže byť pozbavený
-spôsobilosť vzniká narodením a končí smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho a medzi narodením a smrťou sa nesmie obmedziť
-táto spôsobilosť sa dáva aj nenarodenej osobe, za predpokladu, že sa narodí živá (nacituras) – dôležité pre dedičské konanie
-Zánik tejto spôsobilosti – smrťou, ak sa nedá lekársky potvrdiť, zaniká aj vyhlásením za mŕtveho (rozhodnutie súdu). Ak táto osoba žije, práva sa obnovia, s výnimkou ak partner uzavrel znovu manželstvo

2.spôsobilosť na právne úkony a právne / protiprávne konanie

Spôsobilosť na právne konanie – vlastným konaním nadobúdať práva a brať na seba povinnosti a spôsobilosť vzniesť právne následky za vlastné protiprávne konanie

-táto spôsobilosť sa nadobúda počas života osoby - záleží od vôľovej a intelektuálnej vyspelosti – u nás od 18 roku veku
-plnoletosť sa môže dosiahnuť aj uzavretím manželstva po 16. roku veku (povolenie súdu) – aj ak sa manželstvo vyhlási za neplatné, plnoletosť zostáva
-pred dovŕšením plnoletosti majú osoby spôsobilosť na právne úkony, ktoré zodpovedajú rozumovej a vôľovej vyspelosti k veku. Túto spôsobilosť možno obmedziť a fyzickú osobu nej pozbaviť – o tomto môže rozhodnúť iba súd – musia byť splnené predpoklady (vplyv alkoholu, drog, duševná porucha nie dočasného charakteru) – ak skončia príčiny obmedzenia, zruší sa aj obmedzenie

-v zmysle osobitných právnych predpisov môže spôsobilosť vojsť do platnosti aj dovŕšením 15. roku života – napr. brigády
-deliktuálna spôsobilosť – rozoznávame ju v zmysle:

•trestnoprávnych predpisov – od 15 rokov
•občianskoprávnych predpisov – od 18 rokov

Právnické osoby – viaže práva a povinnosti nie len na prirodzené osoby, ale aj na vykonštruované spoločnosti = právnické osoby

-sú to org. osôb alebo majetku vytvorené za určitým účelom a ktorým právo priznáva vlastnú subjektivitu
1.u PO vzniká spôsobilosť na práva a povinnosti a sub. na právne konanie naraz – momentom vzniku – táto spôsobilosť je neobmedzená – môže robiť akékoľvek právne úkony
2.PO sa zriaďuje a vzniká – to však nemusí byť naraz – na zriaďovanie je potrebná zriaďovacia zmluva alebo zakladacia listina (neskôr registrácia, na ktorej základe PO vzniká)
Zánik PO: - najskôr sa ruší, potom zaniká – pred zrušením musí dôjsť k vysporiadaniu práv a povinností (transformácia, splynutie, rozdelenie, zlúčenie)
Zánik nastáva výmazom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk