Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Legislatívny proces

a)Návrh právnej normy
Najviac návrhov právnych noriem /normatívnych právnych aktov/ predkladajú ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy.
-ministerský návrh je prísluš. ministrom predložený do legislatívnej rady vlády, kde je konzultovaný,
-následne ho prerokováva vláda ako kolektívny orgán,
-po jeho schválení sa predkladá do NR SR
- do príslušného výboru NR a legislatívneho výboru NR,
-po odsúhlasení sa predkladá do pléna.

b)Prijatie právnej normy
-právna norma v SR je prijatá jej schválením v NR SR,
-medzinárodné zmluvy sa uzatvárajú spôsobom uvedeným priamo v zmluve.

c)Platnosť právnej normy
-právna norma v SR je prijatá dňom uverejnenia v Zbierke zákonov SR /Zbierka zákonov je i vydavateľstvo práv.noriem/
-v Zbierke je jej pridelené poradové číslo event. čiastka v ktorej sa nachádza,
-tým sa stáva súčasťou právneho poriadku SR
-výnimka medzinárodné zmluvy.

d)Účinnosť právnej normy
Vznik účinnosti platnosti právnych noriem sa spravuje buď Generálnym ustanovením /klauzulou/ viď zák. č.1/1993 § 3 t.j. 15-tym dňom po ich vyhlásení v Z.Z. alebo dňom uvedeným v príslušnom normatívnom právnom akte,
Doba medzi dňom platnosti a účinnosti normy sa nazýva l e g i s v a k a č n á lehota, slúži na to, aby po zverejnení normy sa s ňou všetci mohli oboznámiť,
Po nadobudnutí účinnosti právna norma začína žiť.

e)Zánik platnosti právnej normy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk