Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Judexkuriálna konferencia

Po obnovení pôvodného uh. pr. Októbro. dipl. 1860 bolo potrebné rozhodnúť čo bude platniť pre budúcnosť , zabezpečenie kontinuity s feud. uh pr., čo sa má recipovať z rak pr.

Týmito problémami sa zaoberala Judexkuriálna konferencia – 23.1 – 4.3 1861 a vypracovala Dočasné právne pravidlá – mali byť rámcovým zákonom. Nemohli sa však uzákoniť, leboparl. nebol regulérne zloženýt a panovník ešte nebol korunovaný. A tak boli odporúčané len ako dočasná výpomoc pre súdnictvo.Nižšie súdy ich aplikovali a tak sa stali záväzným predpisommocou obyčajového pr.

Týmito pravidlami sa zabezpečili záujmy veľkostatkárov a zaisitla sa pr. kontinuita medzi feud. pr. spred 1848 a po r. 1860
Pravidlá obsahujú tieto kapitoly:
1,Všeobecné súkromné pr. a civilný proces
2, Trestný proces
3,Zmenkové právo
4,Konkurzné právo
5,Obchodné právo
6, Urbárske právo
7, Banské právo
8, Predpisy o advokácii a verejného notárstva
Nezaoberali sa správnym právom.

Okrem týchto pravidiel prijal konferencia aj tieto zásady –
1, Zásadne platí feudálne právo
2, Pri prevode nehnuteľností platia ustanovenia rakúskeho občianskeho zákonníka
3, Platí aj naďalej rakúske pozemkoknižné a banské právo. Prevzal sa všeobecný banský zákonník z r. 1854. V oblasti obchodného práva sa obnovila platnosť obchodných zákonov z. č. 15-20/1864a recipovali sa predpisy nemeckého obchodného zákona obchodných firiem a rakúske predpisy o zmenkových súdoch a firemnom registri.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk