referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cecília
Piatok, 22. novembra 2019
Systém kontroly v Slovenskej republike
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 550
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 19.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 32m 0s
Pomalé čítanie: 48m 0s
 
Orgány vnútornej kontroly

V oblasti uplatňovania výkonnej moci, vrátane kontrolných mechanizmov, je potrebné, aby štát pôsobil vo veciach týkajúcich sa celého územia štátu a všetkých fyzických a právnických osôb.

Ide predovšetkým o:

- výkon štátnej kontroly (dozory, dohľady, inšpekcie),
- rozšírenie a fungovanie nadrezortných, prierezových a nezávislých inštitúcií pre kontrolu a spracovanie vecí verejných

Medzi orgány vnútornej kontroly v štátnej správe patria:

Vláda Slovenskej republiky, ako najvyšší orgán výkonnej moci vykonáva kontrolnú činnosť následne po rozhodnutí v zbore a to prostredníctvom Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorí si zriaďujú orgány.

Úrad vlády SR kontroluje plnenie úloh štátnej správy a hospodárenie s prostriedkami, určenými na plnenie týchto úloh. Ministerstvo vnútra SR - Úrad finančnej polície vykonáva kontrolu v oblasti daňových trestných činov a nezákonných finančných operácií. Ministerstvo financií SR vykonáva dozor nad sociálnym a zdravotným poisťovníctvom a doplnkovým dôchodkovým poistením, kapitálovým trhom, stavebným sporením a lotériami. Dozor nad verejným obstarávaním vykonáva Úrad verejného obstarávania SR a štátnu pomoc monitoruje novozriadený Úrad pre štátnu pomoc.

Napriek existencii uvedených inštitúcií kontrolné mechanizmy nemožno považovať za dostatočne funkčné a účinné. Značné rezervy pretrvávajú v dotváraní účinného systému vnútornej kontroly a jej prepojení na sústavu orgánov vonkajšej kontroly a orgány činné v trestnom konaní. Príčinou je predovšetkým nedostatočný záujem o jeho zdokonalenie a využitie na odhaľovanie nežiadúcich javov spoločnosti na všetkých stupňoch riadenia.

Úrad vlády SR plní funkciu centrálne koordinačnú a kontrolnú vo vzťahu k všetkým orgánom a subjektom kontroly pôsobiacim v štátnej správe.

Kontrolná pôsobnosť je orientovaná najmä na:

- všetky úlohy súvisiace s výkonom štátnej správy, hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie týchto úloh, dodržiavanie zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami a majetkovými právami, ktorých vlastníkom je štát, štátne fondy vo vzťahu k výkonu štátnej správy, opatrenia a právne akty na všetkých úsekoch štátnej správy, ale aj na prenesený výkon štátnej správy vo vzťahu k samospráve, ďalej na úlohy vyplývajúce z programov Vlády SR, Rady obrany štátu, ako aj na kontrolnú činnosť manažmentu štátnej správy; - vybavovanie petícií, sťažností a ich kontrolu.

V rámci nového usporiadania kontroly v SR je upravené súčasné postavenie Úradu vlády SR tak, aby úrad bol servisným orgánom pre činnosť vlády a jeho kontrolná pôsobnosť bola orientovaná na kontrolu plnenia úloh uznesení vlády SR a vybavovania petícií a sťažností.

V systéme vnútornej kontroly zastáva významné miesto Ministerstvo financií SR a orgány kontroly v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ponecháva sa osobitné postavenie MF SR v kontrolnom systéme SR, pretože vystupuje ako ústredný orgán pre metodiku a koordináciu finančnej kontroly u správcov rozpočtových kapitol v zmysle Koncepcie vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe a zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy SR pre oblasť financií, colníctva a cien, ďalej vykonáva finančnú kontrolu u správcov rozpočtových kapitol, v štátnych fondoch a kontrolu správy majetku štátu. Zabezpečuje aj výkon cenovej kontroly.

V zmysle zákona NR SR č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly tieto vykonávajú finančnú kontrolu prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov štátnych fondov, prostriedkov európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, cenovú kontrolu a kontrolu správy a nakladania s majetkom štátu.

Daňovú kontrolu všeobecne, štátny dozor nad lotériami a inými podobnými hrami vykonávajú Daňové riaditeľstvo SR a daňové úrady. Colná kontrola je realizovaná prostredníctvom Colného riaditeľstva SR a jeho colných úradov.

Zmeny v kontrolnom systéme nadväzujú predovšetkým na zmenu zákonov, ktoré zabezpečujú posilnenie kompetencií finančných orgánov v oblasti kontroly verejných financií na všetkých úrovniach.

Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu okrem vlastnej (vnútornej) finančnej kontroly a auditu, vykonáva finančnú kontrolu predovšetkým v orgánoch verejnej správy a súčasne metodicky riadi a koordinuje finančnú kontrolu a vnútorný audit v celej verejnej správe. Predmetom finančnej kontroly je zisťovanie, či kontrolovaný subjekt dôsledne plní všetky povinnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Finančná kontrola zahrňuje proces od
schválenia rozpočtov verejných financií až po ich konečnú realizáciu.

Ďalej Ministerstvo financií SR buduje systém štátnej pokladnice, pričom ide o nový prvok v systéme kontroly v rámci integrovaného systému riadenia verejných financií. Riadi, racionalizuje a kontroluje správu štátnych financií komplexne v rámci kontroly ex ante, t. j. pred uskutočnením výdavku. Štátna pokladnica je realizovaná prijatím nového zákona.

V zmysle Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Európskou komisiou bol na Ministerstve financií SR zriadený Národný fond ako inštitút pre hospodárenie Spoločenstva a štátny rozpočet. Ako orgán kontroly pôsobí v oblasti finančnej kontroly a auditu. Zriadením Národného fondu sú na ministerstve financií vytvorené základné predpoklady pre riadenie a kontrolu predvstupovej pomoci a štrukturálnych fondov.

V rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR bol zákonom NR SR č. 231/1999 Z. z. zriadený Úrad pre štátnu pomoc ako orgán štátnej správy na posudzovanie, hodnotenie, schvaľovanie štátnej pomoci, kontrolu jej poskytovania a evidenciu štátnej pomoci. Správcovia rozpočtových kapitol a ostatné orgány štátnej správy majú povinnosť zabezpečiť funkčný vnútorný kontrolný systém. Vnútornú kontrolu v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach vykonávajú ich vlastné útvary kontroly podriadené priamo vedúcemu orgánu a ostatné odborné útvary podľa príslušnosti v rámci kontrolného systému.

Orgány štátnej správy v rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä:

- hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu,
- vybavovanie petícií, sťažností a podľa vecnej príslušnosti ich aj budú rešpektovať,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe,
- plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov vydaných vedúcim kontrolovaného subjektu.

Ako špecializované kontrolné orgány pôsobia orgány inšpekcie (Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia a ďalšie) a orgány dozoru (Štátny stavebný dohľad, Štátny zdravotný dozor a ďalšie), ktorých kontrolná pôsobnosť je vymedzená v osobitných predpisoch.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.