Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Politický systém

Súhrn vzťahov, ktoré sa v oblasti politiky utvorili medzi štátnymi orgánmi, politickými organizáciami a inštitúciami a ostatnými záujmovými organizáciami, skupinami nátlaku a ľuďmi, pričom niektoré zložky tohto systému majú eufunkčnú úlohu, iné majú disfunkčnú úlohu.

Prvky politického systému

- štátne orgány
- politické strany
- záujmové skupiny
- politické
- čiastočne politické
- nepolitické
- skupiny nátlaku organizované
- neorganizované ...
- ekonomická základňa
- ľudia, jednotlivci

Záujmové skupiny

- Formálne skupiny, zväčša formálne ustanovené, inštitucionalizované organizácie s vymedzeným miestom v politickom systéme
- Skupina jednotlivcov, ktorí sú spojení konkrétnymi väzbami, ktorých základom je úsilie presadiť svoje záujmy alebo docieliť určitých výhod, a ktorí sú si týchto väzieb viac či menej vedomí

Politické strany

- sú organizácie združujúce ľudí, ktorých cieľom je získať prostredníctvom nich politickú moc v štáte a vyžívať ju pri dosahovaní svojich kolektívnych cieľov, ale aj pri presadzovaní individuálnych záujmov a dosahovaní cieľov členov strán a tiež pri obhajovaní záujmov a dosahovaní cieľov tých sociálnych skupín a kategórií členov spoločnosti, reprezentantom ktorých sú politické strany a v mene ktorých pôsobia v politickom živote spoločnosti.

Záujmové skupiny

- združujú ľudí
- organizačné a inštitucionálne usporiadanie – formálne organizované združenia
- v politickej súťaži usilujú o získanie moci v spoločnosti a štáte, vládnuť
- priamo nominujú kandidátov na politické funkcie
- hlavnou funkciou je politické integrovanie spoločnosti
- politické reprezentovanie rôznych častí spoločnosti
- vytváranie a šírenie politických programov, ideológií, doktrín
- ovplyvňovanie a získavanie verejnosti
- príprava a poskytovanie politických vodcov
- legitimizácia a vykonávanie politickej moci v štáte
- združujú ľudí
- organizačné a inštitucionálne usporiadanie
- neusilujú o získanie politickej moci, len o jej ovplyvňovanie
- snažia sa skôr o podporu politických strán v boji o moc a ovplyvňovať vládnutie
- iné stratégie a taktiky ovplyvňovania držiteľov moci
- vyvíjajú nátlak, snažia sa rôznymi spôsobmi ovplyvňovať politikov alebo politické strany v prospech záujmov svojich členov
- obhajovanie svojich skupinových záujmov nepolitickými spôsobmi
- objavuje sa snaha aj o priamy podiel na moci delegovaním vo voľbách svojich zástupcov na politické funkcie

Klasifikácia záujmových skupín

Na základe kritéria cieľov:

- ochranné – cieľom je ochraňovať určitú časť populácie (odbory, združenia zamestnávateľov)
- podporné – cieľom je podporovať záujem nejakej skupiny alebo osoby, nejaké projekty, vec a pod.

Na základe kritéria pôvodu členov:

- s členmi pochádzajúcimi iba z určitej časti spoločnosti (odbory, ochranné ZS)
- s členmi regrútovanými z celej spoločnosti

Na základe druhu odvetvia:

- ekonomické – presadzujú ekonomické záujmy – odbory, zamestnávateľské združenia, obchodné komory, profesné združenia
- neekonomické – presadzujú neekonomické, kultúrne, náboženské, ekologické, etnické a pod. záujmy

Klasifikácia politických strán

Spôsob výberu a počet členov:

-masové – môže vstúpiť ktorýkoľvek občan (všeľudové strany), vysoká členská základňa – silná voličská základňa, možnosť organizovať masové akcie, členské príspevky ako zdroj príjmov
- výberové – stanovené presné podmienky na získavanie členstva (ilegálne strany alebo ideologická podstata strany)

Funkcie záujmových skupín v demokraciách

- využívanie informácií
- činnosť počas volieb
- využívanie ekonomickej moci
- kampane na informovanie verejnosti
- násilie a rušivá činnosť
- súdne spory
- lobing
- politická či nepolitická korupcia a klientelizmus

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk