Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zmluva o pôžičke

I.
Michal Majaračka, Klátová Nová Ves, Mandarínkovomalinová 580 ako veriteľ a Ján Piško, Klátová Nová Ves 181 ako dlžník, uzavreli dnes túto zmluvu o pôžičke.

II.
Oprávnená strana (veriteľ) požičala dnes povinnej strane (dlžníkovi) v hotovosti 20 000,- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských korún. Podpisom tejto zmluvy dlžník potvrdzuje príjem pôžičky.

III.
Podpisom tejto zmluvy sa dlžník zaväzuje celú svoju dlžobu vyrovnať veriteľovi najneskoršie do 21 mesiacov s úrokom 12%.

IV.
Poplatky spojené so spísaním tejto zmluvy a s prípadným vymáhaním dlžoby sa dlžník zaväzuje uhradiť. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.

V.
Veriteľ súhlasí s dohodnutými záväzkami dlžníka a trvá na zaplatení požičanej sumy v dohodnutom čase.

Klátová Nová Ves 28. decembra 2006

dlžník                veriteľ


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk