referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Servác
Štvrtok, 13. mája 2021
Demokracia, morálka, právo a mladá generácia
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 880
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Ich hodnoty sú:

Humanizmus

Základnou hodnotou sociálnej demokracie je úcta k človeku ako jedinečnej ľudskej bytosti. Človek je primárnym cieľom, úroveň jeho rozvoja kľúčovým kritériom a jeho potenciál základným zdrojom rozvoja spoločnosti. Talent, vzdelanie a motivácia ľudí k činom prospešným im samým, ich rodinám i celej spoločnosti sú základným bohatstvom krajiny. Usilovať o zaistenie podmienok pre dôstojný a spokojný život všetkých ľudí je preto základným poslaním a cieľom sociálnej demokracie. V záujme harmonického rozvoja spoločnosti je v tomto smere žiadúca spolupráca s kresťanskými cirkvami a inými humanitnými náboženstvami a skupinami.

Sloboda

Sociálnodemokratická politika smeruje k tomu, aby každý človek mohol uplatniť svoje právo občana na slobodný rozvoj osobnosti a na slobodné rozhodnutia. Súčasne usiluje o to, aby každý bral na seba zodpovednosť za rozhodnutia nielen pred svojím svedomím, ale i pred spoločnosťou. Sloboda jednotlivca je ohraničená slobodou iných ľudí. Uplatnenie práv človeka predpokladá súčasne plné rešpektovanie jeho povinností plynúcich z demokraticky prijatých zákonov. Výchova mladej generácie v rodine a vo vzdelávacom systéme má smerovať k tomu, aby bola pripravená tieto práva a povinnosti na seba prevziať v plnom rozsahu.

Rovnosť

Jednou zo základných hodnôt modernej demokratickej spoločnosti je rovnosť všetkých ľudí v dôstojnosti, slobode a právach, takisto však v zodpovednosti a povinnostiach a to bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, sexuálnu orientáciu, náboženské a politické presvedčenie, zdravie, ekonomické a sociálne postavenie jednotlivcov, rodín a domácností v spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že podmienky, v ktorých žijú, ich kvalifikácia, schopnosti a výkony sa od seba odlišujú, nie je možné za cieľ sociálnodemokratickej politiky považovať absolútnu rovnosť kvality ich života. Sociálna demokracia sa preto usiluje o dosiahnutie rovnosti príležitostí pre všetkých, vytváraním ekonomických a sociálnych štandardov, a to predovšetkým prostredníctvom rovného prístupu ku vzdelaniu, práci, k občianskemu a osobnému uplatneniu.

Solidarita

Jedným zo základných predpokladov dosiahnutia rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti, slobode a právach je prirodzená ľudská spolupatričnosť a z nej prameniaca občianska solidarita s tými skupinami, ktoré sú nejakým spôsobom sociálne znevýhodnené a ohrozené sociálnym poklesom, chudobou, prípadne sociálnym vylúčením. Preto sa sociálna demokracia usiluje o vytvorenie dôstojných životných podmienok pre dôchodcov, rodiny s deťmi, choré a zdravotne postihnuté, nezamestnané ako i inak znevýhodnené osoby alebo skupiny nachádzajúce sa na okraji spoločnosti. Predpokladom plného uplatnenia princípu solidarity bude spoluzodpovednosť a aktivita hendikepovaných a ich rodín.

Sociálna spravodlivosť

V podmienkach trhovej ekonomiky nemôže ani rovnosť príležitostí ani uplatnenie princípu solidarity prekonať existenciu nerovnosti podmienok a kvality jednotlivcov a rodín. Sociálnej demokracii ide o to, aby sociálne nerovnosti neprerástli únosnú hranicu a boli spoločnosťou vnímané ako prijateľné a užitočné. Sociálna demokracia princíp sociálneho štátu presadzuje preto, aby sa zaistil rovnaký prístup všetkých občanov k verejným sociálnym službám a životné podmienky umožňujúce všetkým, ktorí chcú, viesť hodnotný a dôstojný život.

6. Záver

Spomínanú „pomýlenú“ morálku a správanie ťažko zmeníme za krátky čas - teda za pár mesiacov alebo rokov, je to iste dlhodobý proces. Ale celkom určite je možné celý postoj k vedeným otázkam zmeniť k lepšiemu, len treba s týmto „preškoľovaním“ začať, napríklad aj formou diskusných a ďalších relácií v televízii a v iných médiách, v ktorých by odborníci jasne a zrozumiteľne informovali ľudí o ich právach, ale i povinnostiach, pričom by sa hlavne opierali o konkrétne negatívne, ale aj pozitívne príklady.

Prvé zárodky sa už síce objavili, ale bude nutné urobiť ešte veľa práce, aby sa škody napáchané za predošlé roky napravili. K tomuto všetkému bude však treba aj vôľu samotných občanov, aby oni sami chceli zmeniť a napraviť svoje správanie a to s vedomím, že dodržiavanie zásad etiky a morálky nie je niečo zosmiešňujúce, ale práve naopak - musia si uvedomiť, že len tak sa dá vybudovať skutočne demokratická spoločnosť.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.