referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Objekty a subjekty právneho vzťahu
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: takko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 457
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Predpokladmi právneho vzťahu okrem právnych skutočností sú aj subjekty a objekty právneho vzťahu. Subjekty a objekty právneho vzťahu spolu s jeho obsahom tvoria spoločne to, že nazývame prvkami právneho vzťahu. Subjektmi práva sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré právo uznáva za osoby v právnom zmysle. Osobu v právnom zmysle nie je možné stotožňovať s chápaním človeka v biológii, sociológii či psychológii. Latinským ekvivalentom osoby je výraz persona, ktoré pôvodne znamenalo masku, vytvorenú z oprávnení a právnych povinností subjektu. Právo sa nezaoberá fyzickou osobou alebo právnickou osobou v ich úplnosti, ale len z hľadiska ich reflexie v práve, z hľadiska súhrnu oprávnení a právnych povinností, ktoré im priznáva.

Právna subjektivita fyzických osôb

Subjektmi práva sú fyzické osoby a právnické osoby. Fyzickým a právnickým osobám priznáva platné právo:

1.Spôsobilosť mať práva a právne povinnosti. Táto spôsobilosť vzniká narodením a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho. Spôsobilosť mať práva a povinnosti môže byť širšia alebo užšia. Napríklad spôsobilosť právnických osôb na väčšinu oprávnení podľa rodinného práva je vylúčená.

2.Spôsobilosť vlastnými právnymi i protiprávnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Táto spôsobilosť vzniká po dovŕšení zákonom ustanoveného veku. V občianskom práve majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré svojou povahou sú primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Právnou spôsobilosťou právne konať, ktorá sa nazýva aj právnou subjektivitou, rozumieme spôsobilosť vlastným konaním a vo vlastnom mene zakladať, meniť alebo rušiť právne vzťahy.

Spôsobilosť fyzických osôb na oprávnenia a povinnosti môže byť plná alebo obmedzená. Spôsobilosť je obmedzená zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu. Priamo zo zákona je spôsobilosť osôb obmedzená napríklad z hľadiska ich veku. O obmedzení spôsobilosti fyzických osôb na právne a protiprávne konanie na základe iných dôvodov, napríklad duševnej choroby, rozhoduje súd. Plnú spôsobilosť na právne a protiprávne konanie nadobúdajú fyzické osoby plnoletosťou. Takého osoby nazývame svojprávnymi, tiež plnoprávnymi, naopak osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne a protiprávne konanie osobami nesvojprávnymi, neplnoprávnymi, maloletými, mladistvými, právne nespôsobilými a pod.

Spôsobilosť fyzických osôb vlastným konaním nadobúdať práva a brať na seba povinnosti determinuje celý rad činiteľov. Sú to najmä vek, duševné zdravie, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo a v minulosti tiež stavovská príslušnosť, povolanie, občianska česť a iné faktory.

Právna subjektivita právnických osôb

Právnu subjektivitu priznáva platné právo nielen fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Právnickými osobami sú:

A/ združenia fyzických alebo právnických osôb,
B/ účelové združenia majetku,
C/ jednotky územnej samosprávy,
D/ iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon, ku ktorým patrí najmä štát, reprezentovaný štátnymi orgánmi a inštitúciami s právnou subjektivitou.

Združenie fyzickým alebo právnických osôb nemusí mať vždy charakter právnickej osoby. Fyzické osoby sa môžu totiž združiť aj za účelom, ktorý je právne irelevantný a stretávať sa pravidelne pri pestovaní športu alebo pri filozofickej debate o zmysle života. Fyzická osoba sa narodí, právnická osoba sa zriaďuje a vzniká. Na zriadenie sa vyžaduje písomná zmluva alebo zakladacia listina, prípadne iná právna skutočnosť. Vznik právnickej osoby zriadenej zmluvou alebo zakladacou listinou nastáva jej registráciou. Zakladacia listina sa spravidla vyhotovuje vo forme notárskej zápisnice. V našich podmienkach je potrebné odlišovať založenie právnickej osoby od vzniku právnickej osoby. Právnická osoba môže vzniknúť aj priamo zo zákona.

Právnické osoby pôsobia jednak v oblasti súkromného práva – ide najmä o obchodné spoločnosti, - ide najmä o obchodné spoločnosti, napríklad o komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručním obmedzením, akciovú spoločnosť, a jednak v oblasti verejného práva, tu ide najmä o štát, jednotky územnej samosprávy, rôzne spolky, politické strany.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Prusák, J.: Teória práva, VO PF UK Bratislava 1995
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.