referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Štátna správa a samospráva v praxi
Dátum pridania: 17.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 640
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

I. Obec

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Obec je taktiež oprávnená prejednávať priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, t.j. ak náš sused úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na vyššej úrovni fungujú vyššie územné celky, ktorým sú samosprávne kraje. Ich postavenie a úlohy upravujú zákony. Na obce a vyššie územné celky bol prenesený výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta obce je jej predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom. Môže právnickej, ale aj fyzickej osobe dať finančnú pokutu za to, že nedostatočne dbajú o pozemky, ktoré majú vo svojom vlastníctve (neporiadok pred obchodom, na uliciach), čím vytvárajú zlé meno obce. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. V mestách sú orgánmi mesta mestské zastupiteľstvo a predstaveným mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta.

II. Samospráva a štátna správa

Medzi prvotné kompetencie samosprávy patria miestne komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, polikliniky, niektoré nemocnice, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.

Na rozdiel od samosprávy má štátna správa za úlohu aj hospodársku politiku, zahraničnú politiku, bezpečnostnú politiku, obranu, civilnú ochranu, hasičský zbor, súdnictvo, väzenstvo, colné právomoci, menové záležitosti, daňové úrady (mimo miestnych daní), pošty, železnice, diaľničný systém, cesty I. triedy, úrady práce
a služieb zamestnanosti, vysoké školstvo, vybrané zdravotnícke, kultúrne a školské zariadenia, letiská a ochranu prírody.

Vo vybraných oblastiach bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť matrík, stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh.

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu. Jedným z dôvodov na vyvlastnenie je aj výstavba a správa diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

Miestne komunikácie by mala samospráva čistiť od nadbytočných rušivých prvkov, ktoré by ohrozovali dopravnú premávku. Takisto výmole by mali byť opravené novými záplatami, čím by sa predišlo zbytočným haváriám a premávka by bola viac plynulá. Nie každé miesta na ceste sú dobre zachovalé a výmole vidieť na cestách aj mesiace bez náznaku opravy. Dopravné označenia by mali byť na viditeľných miestach. Často krát sú značky zakryté korunami stromov, čo občas dostane zabrať odťahová služba. Osvetlenie komunikácií je dôležitou časťou správneho fungovania premávky. Nielen cesty musia byť osvetlené, ale aj chodníky, ulice, uličky a hlavne miesta, ktoré sú veľmi tmavé. Zabráni sa tak kriminalizmu, čomu nasvedčujú aj posledné štatistiky kriminálnych činov a lúpeží. Pre zabránenie kriminalistiky je povinnosťou samosprávy posielať policajné pešie sily, ktoré hliadkujú a monitorujú okolie. V súrnych alebo iných prípadoch hlásia stredisku svoju pozíciu a zákrok, ktorý sa chystajú urobiť. Len hliadkami sa často krát zabráni zbytočným problémom, ktoré by bolo nutné riešiť trestným zápisom alebo až odňatím slobody do väzby a úchytky. Medzi také činy patria vulgarizmus, rušenie nočného kľudu, pohoršovanie na verejných miestach, bránenie policajným jednotkám vo výkone služby, ale aj napríklad žobranie na ulici. Frekventované miesta, ako napríklad zmrzlinárne, lekárne, obchodné domy a hypermarkety sú takmer každý deň obkľúčené ľuďmi, ktorí žobrú peniaze pre lepšie živobytie. Pre dovolenkárov z cudzej krajiny je takýto pohľad nechutný, možno aj odpudzujúci, čo môže zapríčiniť pokles cestovného ruchu. Úlohou samosprávy a štátnej správy je takýchto ľudí vyhostiť z ulíc.

Ďalšou úlohou je starosť o vodné a lesné hospodárstvo. Prívod čistej pitnej vody je najdôležitejšou časťou pre život ľudí a jej nedostatok by mohol spôsobiť chaos. Samozrejme, pre neplatičov to neplatí. Za všetko sa platí, aj za pitnú vodu. Obyvatelia Luníka IX. na to ešte asi neprišli. Za čistú vodu je zodpovedná miestna alebo krajská čistička a za prívod vody a jej kvalitu sa stará miestna samosprávna vodáreň. Všetky problémy spojené s vodou (hrdzavá voda, prívod teplej i studenej vody, výmena potrubí) je taktiež starosťou vodárne.

Samospráva sa stará aj o lesníctvo ako také. Označuje turistické a cyklistické chodníčky, obstriháva koruny stromov, kosí trávu, vysádza nové stromy, stará sa o lesnú škôlku a označuje staré stromy na výrub. Najväčším problémom pre ochrancov lesa sú ľudia, ktorí nerešpektujú nepísané zákony prírody. Na zabudnuté konzervy, bordel a pneumatiky sme si už asi všetci zvykli, ale zvyšuje sa počet podpaľačov, hulákajúcich gangov a drevorubačov, ktorí nemajú povolenie na rúbanie stromov. Robia to pre svoju domácnosť, lebo sa im nechce platiť za drahý plyn.

Vytvoriť podmienky a východiská pre revitalizáciu a tvorbu krajiny je teda veľmi náročné pre zástancov životného prostredia. Jedným z riešení je zaviesť systém výskumu a monitoringu chránených druhov rastlín, stromov. Vytvoriť transparentný systém zodpovednosti za stav populácií chránených druhov a starostlivosti o ne. Zabezpečiť účinný systém ochrany drevín v krajine. Zaviesť miestny poplatok z pobytu návštevníkov v národnom parku (kúpeľné poplatky), ktorého použitie obcami je účelovo viazané na budovanie a starostlivosť o technické vybavenie národného parku (údržba a značenie turistických a náučných chodníkov, informačných stredísk, publikačné materiály).

III. Školstvo

Jednou z najväčších dotovaných oblastí samosprávy je školstvo. Finančné prostriedky sa používajú najmä na rozširovanie materiálno-technickej vybavenosti škôl a školských zariadení.

Pri tvorbe finančných normatívov sa ďalej zohľadňuje najmä zabezpečenie:

- vzdelávania v materinskom jazyku v školách a školských zariadeniach s vyučovacím jazykom iným, ako je štátny jazyk,
- vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- vzdelávania pre mimoriadne nadaných a talentovaných žiakov,
- vyučovania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- bilingválneho vzdelávania,
- vyučovania cudzích jazykov,
- športovej prípravy.

Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ. Riaditeľ zodpovedá za dodržiavanie učebných plánov, dodržiavanie vzdelávacích štandardov, vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia.

Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu prvého stupňa. Rozhoduje o:

- prijatí žiaka na štúdium na strednú školu alebo učilište,
- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
- umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
- povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
- prerušení štúdia,
- povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
- povolení opakovať ročník,
- povolení vykonať komisionálnu skúšku,
- priznaní štipendia.

Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí:

- určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium,
- určovanie podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní,
- udeľovanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“,
- nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte vysokou školou,
- fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh.

Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:

a) akademický senát fakulty,
b) dekan,
c) vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty, vedecká a umelecká rada fakulty alebo na fakulte odbornej vysokej školy akademická rada fakulty,
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.