Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zmluva o budúcej zmluve v obchodnom styku – podstatné náležitosti, forma, zánik záväzku

- jedna alebo obe zmluvné strany preberajú záväzok uzavrieť v stanovenej dobe zmluvu so stanoveným predmetom plnenia
- zmyslom je zaviazať jednu alebo obe zmluvné strany k uzavretiu zmluvy v čase, keď ešte nie sú jasné všetky okolnosti, za ktorých má byť zmluva uzatvorená
- musí mať písomnú formu, inak je neplatná

Podstatné náležitosti zmluvy:

- záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu
- stanovenie doby, v ktorej má byť zmluva uzatvorená
- vymedzenie predmetu plnenia budúcej zmluvy
- môže byť aj:
     - určenie osoby, ktorá má určiť obsah zmluvy
     - zmluvné strany sa musia dohodnúť na podstatných náležitostiach budúcej zmluvy
- musí mať písomnú formu
- ak jedna zo strán, ktorá prevzala záväzok uzavrieť zmluvu je neuzavrie, oprávnená strana môže požadovať, aby obsah zmluvy určil súd alebo sa domáhať náhrady škody, resp. jedno i druhé

Pravidlá uzatvárania budúcej zmluvy:

- strana, ktorá prevzala záväzok uzavrieť budúcu zmluvu, je povinná ju uzavrieť bez zbytočného odkladu, keď bola k tomu vyzvaná
- ak neuzavrie, tak oprávnená strana požaduje, aby obsah zmluvy stanovil súd
- namiesto určenia obsahu sa môže oprávnená strana domáhať náhrady škody vzniknutej nesplnením záväzku
- nárok na škodu môže oprávnená strana uplatniť aj popri nároku na určenie obsahu budúcej zmluvy

Zánik záväzku:

- uzavretím zmluvy
- ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu k uzavretiu budúcej zmluvy v dohodnutej dobe
- ak sa zmenia okolnosti, že nie je možné rozumne požadovať od zaviazanej strany, aby budúcu zmluvu uzavrela
- ak zaviazaná strana oznámi zmenu okolností bez zbytočného odkladu oprávnenej strane.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk