referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Odstúpenie od zmluvy pre porušenie zmluvných podmienok
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 508
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Ide o zánik záväzkov jednostranným prejavom vôle.

Odstúpenie od zmluvy

- prejav vôle jednej strany adresovaný druhej strane
- zámerom odstupujúcej strany je nebyť viazaný zmluvou
- dohodnuté medzi oboma zmluvnými stranami
- keď to stanoví zákon

Dôvod: nevýhodné podmienky, omeškanie dlžníka

Omeškanie: veriteľ môže odstúpiť ak dlžník nesplnil záväzok ani v dodatočnej lehote

Porušenie zmluvy:

- podstatné (ak strana dlžníka v čase uzatvorenia zmluvy vedela, že druhá strana nebude mať v prípade porušenia povinnosti záujem na plnení zmluvy)
- nepodstatné (v prípade pochybnosti, že dlžník nesplní svoju povinnosť ani v primeranej lehote, resp. vyhlási, že svoj záväzok nesplní).

Preventívne odstúpenie

– pred tým, než dôjde k porušeniu povinností:
- povinnosť bude porušená
- ak dlžná strana neposkytne istotu
- zánik zmluvy
- ak plnenie ešte nenastalo

Stručne zo zákona:

Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, druhá strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy, ak ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na splnenie záväzku tento nie je splnený. Okamžite môže odstúpiť od zmluvy, ak strana, ktorá je v omeškaní vyhlási, že svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej dodatočnej lehote.

Od zmluvy, ktorá sa má plniť v budúcnosti, je možné odstúpiť, ak z okolností nepochybne vyplýva ešte pred lehotou plnenia, že povinnosť plnenia bude porušená podstatným spôsobom alebo keď povinný vyhlási, že svoju povinnosť nesplní.

Ak sa omeškanie týka len časti záväzku – odstupuje sa od zmluvy len ohľadne plnenia, ktoré sa týka tejto časti záväzku.

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany.

Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Zo zošita:

Odstúpenie od zmluvy je jedným zo spôsobov zániku zmluvy. Odstúpenie od zmluvy pre porušenie zmluvných podmienok má dve formy:

1. Okamžité odstúpenie – pre závažné porušenie zmluvných podmienok, v zmluve musí byť zakotvené, čo sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

2. Odstúpenie s lehotou – ide o odstúpenie od zmluvy, ale povinný má šancu na zhojenie porušenia podmienok zmluvy v určitej lehote. Ak využije túto možnosť, je možné, že zmluvný vzťah sa zreparuje.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.