Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správca konkurznej podstaty, predbežný správca ich činnosť od ustanovenia súdom

Správca

Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.

Správca môže byť aj poverený vypracovať reštrukturalizačný posudok.

Predbežný správca

– povinnosťou predbežného správcu je zistiť dlžníkov majetok
- vykonáva svoju činnosť od vyhlásenia konkurzu
- je povinný zachovať mlčanlivosť
- dlžník môže nakladať s majetkom iba so súhlasom správcu
- zisti či majetok postačuje aspoň na trovy konkurz.. konania, ak nie nárok na začatie konania pre bezmajetnosť
- ak je majetok 250 000,-Sk- na nárok predbežného správcu súd vyhlási konkurz, určí správcu konkurz. podstaty(väčšinou je ten istý)
- úpadca musí rešpektovať správcu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk