Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodný register a zbierka listín

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonov ustanovených listín. Právna úprava obchodného registra je zakotvená v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2004. Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby. Ako ustanovuje osobitný zákon, do registra sa zapisujú organizačné zložky podnikov slovenských osôb a podniky zahraničných osôb. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je podľa Obchodného zákonníka podnikateľom, sa zapíše do obchodného registra na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Výpis z registra obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Úradný výpis obsahuje:

• obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
• identifikačné číslo,
• predmet podnikania (činnosti),
• právna forma právnickej osoby,
• meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,
• označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko,
• meno prokuristu a jeho bydlisko,
• rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
• pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,
• ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon.

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu. Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Ak podnikateľ, ktorý je fyzická osoba, nemá miesto podnikania, je vedený obchodným registrom príslušného súdu podľa jeho miesta bydliska. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register sa označuje ako „registrový súd“.

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Zbierka listín sústreďuje zákonom ustanovené dokumenty, ktoré do nej ukladajú osoby zapísané do obchodného registra. Ide o fyzické osoby podnikateľov, obchodné spoločnosti, družstvá, organizačné zložky, odštepné závody a iné právnické osoby.

Zbierka je súčasťou obchodného registra, ktorý vedie každý krajský súd. Je verejne prístupná, každý má právo do nej nahliadať a po zaplatení súdneho poplatku aj žiadať vydanie kópie listiny tam uloženej alebo potvrdenie, že sa určitá listina v zbierke nachádza.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk