Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právna úprava živnostenského podnikania

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) stanovuje podmienky pre výkon podnikania, najmä pokiaľ ide o podmienky vzniku oprávnenia k podnikaniu, povinnosti podnikateľov, kontrolu dodržiavania stanovených podmienok a sankcie za ich porušenie. Živnostenský zákon definuje v § 2 živnostenské podnikanie ako činnosť vykonávanú samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom. Režimu živnostenského zákona sú podriadené takmer všetky podnikateľské činnosti s výnimkou činnosti taxatívne vymedzených v § 3 živnostenského zákona. Ide o činnosti, ktoré sú vyhradené štátu alebo činnosti, ktoré nenaplňujú všetky znaky podnikania a ide o špecifické činnosti, ktoré pomery upravujú zvláštne zákony.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKANIE:

• Upravuje verejnoprávne pravidlá výkonu podnikateľskej činnosti. Ustanovuje podmienky nevyhnutné pre získanie oprávnenia a prevádzkovania živnostenského podnikania a pravidlá správania sa podnikateľov z hľadiska verejných záujmov.
• Upravuje kontrolu požadovaných podmienok a sankcie povinnosti vyplývajúcej zo zákona.
• Sústavu orgánov štátnej správy a ich pôsobnosť vo veciach živnostenského podnikania.

VZNIK OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE ŽIVNOSTI:

Oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti vzniká dňom ohlásenia alebo dňom, ktorý je v ohlásení uvedený ako deň začatia prevádzky. Preukazom živnostenského oprávnenia je živnostenský list, ktorý osvedčuje splnenie podmienok stanovených pre výkon živnosti. Oprávnenie vykonávať živnosť koncesovanú vzniká až dňom doručenia koncesnej listiny. Koncesná listina je preukazom živnostenského oprávnenia. Podnikateľ môže vykonávať súbežne viac živností, ale za predpokladu, že pre ne má živnostenské oprávnenie.

SUBJEKTY OPRÁVNENÉ PREVÁDZKOVAŤ ŽIVNOSŤ:

1. Fyzické alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky stanovené zákonom. Povolenie na prevádzkovanie živnosti ( koncesia ) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených zákonom.
2. Fyzické osoby s bydliskom alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
3. Fyzické osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečencov, alebo ktoré majú postavenie zahraničného Slováka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk