referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Konanie fyzickej osoby – podnikateľa v obchodnoprávnych vzťahoch
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 545
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Fyzické osoby podnikajú najmä ako živnostníci. Existujú aj iné formy podnikania. Podnikanie fyzických osôb sa riadi Živnostenským zákonom č. 455/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

Fyzická osoba v ohlásení uvedie:

• Meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo ( osobné údaje ) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
• Obchodné meno
• Predmet podnikania
• Identifikačné číslo, ak bolo pridelené
• Miesto podnikania
• Prevádzkarne, ak sú zriadené
• Dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú
• Deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia

V ohlásení sa uvedú aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.

Fyzická osoba ďalej:

• Preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu
• Pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený
• Preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň alebo miesto podnikania, ak ich adresy sú odlišné od miesta bydliska
• Pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom , že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie z úradnej moci, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
• Pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie
• Pripojí vyhlásenie o skutočnostiach, že prevádzkovať živnosť jej neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony, na jej majetok nebol ukončený konkurz, po dobu 3rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Fyzická osoba:

• Koná sama za seba, vytvára si vlastné postupy, podniká pod svojim menom
• Musí viesť účtovníctvo, ktoré mu vypláva zo zákona. Môže si vybrať jednoduché alebo podvojné. V účtovnom roku musí viesť účtovníctvo jedného typu
• Robí všetky právne úkony len sám za seba
• Ak živnostník podniká v čnnosti, na ktorú nemá vzdelanie a prax, môže si zvoliť zodpovedného zástupcu
• Pri získaní živnostenského oprávnenia plynú zodpovednosti – platenie odvodov
• Musí sa prihlásiť do sociálnej poisťovne, na daňový úrad (daň z príjmov, cestná daň, DPH, registračná pokladňa)
• Môže ukončiť kedykoľvek svoje podnikanie, musí uzavrieť účtovníctvo
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.