referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 728
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Uvedenú problematiku riešia ustanovenia § 45 a nasl.zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Právnické osoby – obchodné spoločnosti, štátne podniky, banky – môžu vytvárať organizačné zložky, koná za nich štatutárny orgán. Právnické osoby nie sú trestnoprávne.

Organizačná zložka – mimo sídla podnikateľskej zložky, zapisuje sa do obch.registra v mieste sídla, vystupuje vždy pod menom podnikateľa, musí mať označenie, že ide o org. zložku, aby bolo jasné, o aký právny subjekt ide. Vedúci tejto org.zložky má právo uzatvárať právne úkony v mene tejto org.zložky, aj dôsledky z právneho úkonu sa viažu na org.zložku v mene celého subjektu zodpovedá za záväzky org.zložiek

Spoločnosťami sú :

• Verejná obchodná spoločnosť
• Komanditná spoločnosť
• Spoločnosť s ručením obmedzeným
• Akciová spoločnosť
• Družstvo

Obchodné spoločnosti sú rozdelené do dvoch skupín:

• Osobné spoločnosti – spoločníci ručia celým svojím majetkom, aj neobchodným, a zúčastňujú sa na podnikaní osobne
• Kapitálové spoločnosti – spoločníci ručia len obchodným majetkom, nemusia sa zúčastňovať na podnikaní

Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby.

V ohlásení sa uvedie :

• obchodné meno, sídlo, právna forma, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
• identifikačné číslo,
• predmet podnikania,
• prevádzkarne, ak sú zriadené,
• dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
• deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu už zapísanú do obchodného registra a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

V ohlásení sa uvedú aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu (ak majú povinnosť ustanoviť ho). Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a údaje za osobu vedúceho organizačnej zložky. Zakladatelia alebo iné osoby a orgány pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).

Právnická osoba ďalej :

• preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu, alebo preukáže spôsobilosť dokladom vydaným na meno podnikateľa,
• pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom
• pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený
• preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň alebo sídlo
• pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom, že nie je členom dozornej rady (alebo iného kontrolného orgánu) tejto rpávnickej osoby, a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
• pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

pripojí vyhlásenie, že prevádzkovať živnosť mu neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony, na jeho majetok nebol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu (ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu); to isté platí aj v prípade, ak sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku; podnikateľ taktiež predkladá vyhlásenie o tom, že mu súd alebo správny orgán neuložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, ktorý by trval.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.