Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti

Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti

Pojem živnostenské podnikanie „živnosť „ upravuje Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Živnosťou nie je * prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo PO určenej osobitným predpisom* využívanie výsledkov duševneje tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi * vykonávanie liečiteľskej činnosti *výkon povolaní / zdravot. pracovníkov podľa soobitného prepisu, veter.lekárov, advokátov, notárov,znalcov, tlmočníkov,.../ * činnosť bánk a pobočiek zahr. bánk *usporadúvanie lotérií * banská činnosť * výroba, prenos, distribúcia elektriny, plynu,............***
Živnosťou nie je ani činnsoť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti, ale je v rozpore s dobrými mravmi
Živnosťou nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných živočíšnych a rastlinných výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti apredaj lesných plodín


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk