Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti

Pojem živnostenské podnikanie - „ živnosť „ - upravuje Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Živnosťou nie je:

* prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo PO určenej osobitným predpisom
* využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi
* vykonávanie liečiteľskej činnosti
* výkon povolaní /zdravot. pracovníkov podľa soobitného prepisu, veter. lekárov, advokátov, notárov,znalcov, tlmočníkov,.../
* činnosť bánk a pobočiek zahr. bánk
* usporadúvanie lotérií
* banská činnosť *
výroba, prenos, distribúcia elektriny, plynu,............

Živnosťou nie je ani činnsoť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti, ale je v rozpore s dobrými mravmi

Živnosťou nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných živočíšnych a rastlinných výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti a predaj lesných plodín

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk