referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Podnikanie zahraničných osôb, právna subjektivita, majetková účasť
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 908
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
- za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby (pokiaľ zákon nehovorí inak)

- zahraničná osoba - FO s bydliskom alebo PO so sídlom mimo územia SR

- podnikanie - ak má podnik alebo organizačnú zložku umiestnenú na území SR

- oprávnenie podnikať - vzniká dňom zápisu podniku alebo organizačnej zložky do OR v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v OR, návrh podáva zahraničná osoba,; zaniká ku dňu výmazu podniku alebo organizačnej zložky z OR, návrh podáva zahraničná osoba, toto neplatí pre FO z EÚ

- je povinná na obchodných dokumentoch uvádzať aj údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky do OR (aj na svojej internetovej stránke) aj označenie zahraničného obchodného registra alebo inej evidencii ak je tento zápis v danej krajine povinný,

- právna spôsobilosť - vznik, existencia, zánik a vnútorné právne pomery sa riadia právnym poriadkom štátu, podľa ktorého bola PO založená, jedná sa o všetky osoby okrem FO,

- definícia zahraničnej osoby - FO s bydlisko a PO so sídlom mimo SR, ktoré majú právo podnikať v zahraničí sa považujú za podnikateľov podľa Obch. Zákonníka aj keď nemá na území SR podnik alebo organizačná zložka

- majetková účasť - zahraničná osoba má právo založiť slovenskú PO alebo zúčastniť sa ako spoločník alebo člen už založenej PO, môže založiť slovenskú PO alebo sa stať jediným spoločníkom, pokiaľ to pripúšťa zákon

- slovenská PO môže byť založená len podľa slovenského práva, ak zákon alebo právo ES neustanoví inak

- má rovnaké práva a povinnosti ako slovenská PO

Podnikanie zahraničných osôb, ochrana investícií, premiestnenie sídla do SR

- majetok zahraničnej osoby súvisiaci s podnikaním sa môže v SR vyvlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť len na základe zákona a vo verejnom záujme, možno proti tomu podať opravný prostriedok na súde, musí sa bez meškania poskytnúť náhrada v plnej hodnote majetku a musia sa rešpektovať medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná a ktoré boli uverejnené v zbierke zákonov

- premiestnenie sídla - môže premiestniť svoje sídlo na územie SR, ak tak ustanoví právo ES alebo to umožňuje medzištátna zmluva, ktorou je SR viazaná, to isté platí aj pre premiestnenie sídlo slovenskej PO do zahraničia

- premiestnenie je účinné od zápisu do OR, vnútorné právne pomery právnickej osoby sa aj po preložení sídla správa podľa právneho poriadku, podľa ktorého bola založená, podľa toho sa správa aj ručenie jej spoločníkov alebo členov voči tretím osobám, ktoré nesmie byť nižšie ako ustanovuje slovenské právo

Hospodárska súťaž- pojem, subjekty, účasť:

- pramene: Obchodný Zákonník § 41 – 45, z. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, z. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, z. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní, medzinárodné zmluvy, Smernice Európskych Spoločenstiev

- Hospodárska súťaž predstavuje súbor pravidiel správania podnikateľských subjektov na trhu, ktorých dodržiavanie je predpokladom ďalšieho hospodárskeho rozvoja. Hospodárska súťaž funguje efektívne, ak podnikateľské subjekty, pôsobiace na trhu, môžu robiť svoje obchodné rozhodnutia samostatne. Predpokladom efektívnej hospodárskej súťaže je preto vylúčenie akýchkoľvek kontaktov medzi konkurentmi s cieľom ovplyvniť správanie konkurenta. Rovnako je potrebné vylúčiť, aby podnikatelia prezrádzali vlastné podnikateľské zámery konkurentom.

- Účasť - účastníkom nie sú len podnikatelia, ale všetky FO a PO, ktoré sa zúčastňujú na HS = súťažitelia, majú právo slobodne rozvíjať svoju činnosť v záujme dosiahnutie zisku, môžu sa slobodne združovať, majú povinnosť dbať na právne záväzné pravidlá HS a nezneužívať HS  nekalé súťažné konanie alebo nedovolené obmedzovanie HS (upravuje z. 136/2007)

- Nekalá súťaž - konanie v HS, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže

- Dobré mravy - v rozpore so vžitými tradíciami, znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky v HS, môže privodiť ujmu, ak sa nedodrží čestnosť, zvyklosť, dobromyseľnosť a využíva sa prax, ktorej výsledkom je omyl, lesť, vyhrážka, výrazná nerovnosť zmluvných strán

- Obmedzovanie súťaže - každé obmedzenie voľností konania podnikateľa na relevantnom trhu, najmä vylučovanie existujúcich alebo možných súťažných aktivít, skutočné alebo možné zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity alebo skresľovanie konkurenčných podmienok

- Formami sú: dohody a zosúladené postupy podnikateľov, ako aj rozhodnutia združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať sa následok obmedzenie súťaže, zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu a rôzne procesy ekonomického spájania podnikateľov (koncentrácia)

- Slovenské a zahraničné osoby sú si rovné, zahraničné osoby sa môžu domáhať ochrany podľa medzinárodných zmlúv alebo na základe vzájomnosti.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.