Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodné meno podnikateľa (FO, PO), označenie obchodnej dokumentácie

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Nesmie byť zameniteľné s iným obch. menom.

Obchodné meno FO: je meno a priezvisko FO - podnikateľ, môže obsahovať aj dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Je zapísané v živnostenskom registri.

Miesto podnikania: je adresa FO zapísaná v živnostenskom registri ako miesto podnikania.

Obchodné meno PO: je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena je aj dodatok označujúci ich právnu formu.

Sídlo: je adresa, ktorá je zapísaná ako sídlo v obchodnom registri. Je to miesto, ku ktorému má PO vlastnícke právo, užívacie právo, alebo má súhlas vlastníka.

Označenie obchodnej dokumentácie: Obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, registrácia (obchodný register)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk