Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra

FO – občan SR, oprávnený konať, má spôsobilosť na právne úkony. Maloletého zastupuje zákonný zástupca (rodič). Výrazom právnej subjektivity FO je jednanie vo vlastnom mene na vlastnú žiadosť.

PO – získava právnu subjektivitu zápisom do OR. (št. podniky, obch. a komanditné spoločnosti, s.r.o., a.s., fondy zriadené orgánom št. správy, združenia,družstva). Právne úkony PO vo všetkých prípadoch činia štatutárne orgány (závisí na právnej forme).

Štatutárnym orgánom je podľa občianskeho zákonníka osoba, alebo viac osôb, ktoré sú oprávnené zmluvou o zriadení, zakladacou listinou alebo zákonom uskutočňovať právne úkony PO vo všetkých veciach.
Obmedzenie jednateľského oprávnenia štatutárneho orgánu PO vyplýva zo stanov, spoločenskej zmluvy či iného právneho dokumentu. Môže nastať situácia, keď subjekt právneho vzťahu jednať nemôže alebo nechce. V takých prípadoch zastúpenie môže vzniknúť:

• priamo zo zákona – zákonné zastúpenie, alebo
• na základe plnej moci – zmluvné zastúpenie.

ZÁKONNÉ ZASTÚPENIE vzniká:

FO  • zo zákona,
      • na základe rozhodnutia súdu,
      • na základe rozhodnutia iného štátneho orgánu.

Zastúpenie je upravené pre osoby, ktoré nie sú spôsobilé k právnym úkonom, neznáme osoby a osoby, ktorých pobyt nie je známy. Ďalej pre prípad iných dôvodov (choroba), stret záujmu zastúpeného a zákonného zástupcu, správu majetku v spoluvlastníctve oboch manželov.

PO  Za PO môžu jednať jej zamestnanci iba ak je to stanovené vnútornými predpismi a to vzhľadom k ich pracovnému zaradeniu.

Za podnikateľa môžu jednať:

- vedúci organizačnej zložky podniku, ak je zapísaný do OR a úkon sa týka organizačnej zložky,
- osoba poverená pri prevádzke podniku určitou činnosťou, ak s ňou daný úkon súvisí,
- osoba jednajúca v prevádzke, ak tretia osoba nemohla vedieť, že nie je k jednaniu opravnená.

ZMLUVNÉ ZASTÚPENIE

Vzniká na základe prejavu vôle zastúpeného, ktorý splnomocňuje tretiu osobu, aby jeho menom jednala. Z právnych úkonov ďalšieho splnomocnenca je zaviazaný splnomocniteľ. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnú moc inej osobe, aby miesto neho jednala za splnomocniteľa vtedy:

- ak je vyslovene v plnej moci uvedené, že môže udeliť plnú moc inej osobe,
- ak je splnomocnencom PO.

PLNÁ MOC

je jednostranný právny úkon, ktorým zastúpený (splnomocniteľ) prejavuje vôľu tretím osobám, že ním určený zástupca (splnomocnenec) je oprávnený zaňho jednať jeho menom. Môže byť:

• generálna – ku všetkým právnym úkonom,
• špeciálna – k právnym úkonom určitého druhu,
• jednorazová – k jednaniu právneho úkonu.

PROKÚRA

Je generálna plná moc na všetky právne úkony. Jej udelenie pripúšťa zákon iba pre oblasť podnikateľských vzťahov. Môže ju udeliť iba podnikateľ zapísaný v OR. Prokuristom môže byť FO, ktorá má trvalý pobyt na území SR. Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu ku všetkým právnym úkonom ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa k ním inak vyžaduje zvláštna plná moc. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie nakupovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, iba ak je to výslovne uvedené v prokúre.

Jednanie bez príkazu – ide o prípady jednania určitej osoby v prospech tretej osoby, ktorá ju k tomu nezmocnila. Občiansky zákonník rozlišuje dva prípady:

- jednanie k odvráteniu hroziacej škody,
- iné jednanie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk