referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Vymáhanie pohľadávok, súdne konanie, skrátené súdne konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 586
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
Pokiaľ vám advokát dá stanovisko, že váš nárok existuje a je vymožiteľný súdnou cestou, je vhodné sa prostredníctvom advokáta pokúsiť o mimosúdne vyriešenie veci (tzv. pokus o zmier). Aj keď je možné namietať, že takýto postup je zbytočný a nadbytočný, dôrazne ho doporučujeme využiť. Z praxe môžeme potvrdiť, že priemerne 50% sporov sa podarí vyriešiť mimosúdnou cestou, a to ku spokojnosti oboch sporových strán. Okrem toho, mimosúdne vyriešenie veci je v zásade vždy menej finančne nákladné a časovo rýchlejšie, ako riešenie veci súdnou cestou, príp. exekúciou.

Advokát po porade s klientom môže zvoliť rôzne postupy, ako sa pokúsiť o zmier s dlžníkom klienta. Do úvahy prichádzajú napríklad nasledovné možnosti:

- Písomná výzva advokáta na zaplatenie dlžnej sumy klientovi, adresovaná doporučenou poštou dlžníkovi klienta. Advokát vo výzve uloží dlžníkovi dodatočnú lehotu na zaplatenie dlhu a zároveň podrobne vysvetlí dlžníkovi právny základ nároku klienta, príp. odkáže na zákonné ustanovenia, na ktorých je nárok klienta založený.

- Osobné stretnutie advokáta s dlžníkom klienta, príp. jeho právnym zástupcom. Na stretnutí advokát vysvetlí dlžníkovi klienta právny nárok klienta a podľa inštrukcií klienta sa pokúsi o mimosúdnu dohodu.

Pokiaľ je mimosúdne konanie úspešné a obe strany sa dohodnú na spôsobe urovnania ich právnych vzťahov, advokát zabezpečí vyhotovenie potrebných dokumentov, ktoré definitívne vyriešia a ukončia spor oboch strán. Aj tu prichádzajú do úvahy rôzne právne úkony, ktorými je možné spor strán ukončiť:

- Splnenie dlhu zaplatením. Pokiaľ je predmetom sporu výlučne splatná pohľadávka a medzi sporovými stranami neexistujú žiadne ďalšie právne vzťahy, ktoré by bolo potrebné usporiadať, bude postačovať, keď dlžník preukázateľne zaplatí svoj dlh klientovi. V tomto prípade nie je potrebné robiť ďalšie právne úkony vo veci.

- Dohoda podľa §570 Občianskeho zákonníka. V rámci tejto dohody je možné dohodnúť s dlžníkom, že doterajší existujúci záväzok sa nahrádza novým záväzkom. V tomto prípade doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok. Uzavretie takejto dohody je vhodné napríklad vtedy, keď sa klient dohodne s dlžníkom, že dlžník vyrovná svoj dlh v inej než peňažnej podobe (prevod vlastníctva hnuteľných a nehnuteľných vecí).

- Dohoda o urovnaní podľa §585 Občianskeho zákonníka. Touto dohodou tiež dochádza k nahradeniu pôvodného záväzku novým záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania. Na rozdiel od dohody podľa §570 Občianskeho zákonníka sa medzi sporovými stranami upravujú právne vzťahy medzi nimi sporné alebo pochybné. V mnohých prípadoch nemusí byť nárok klienta jednoznačne daný. Nárok klienta môže byť spojený s rôznymi skutočnosťami a dôkazmi, ktoré môžu spochybniť jeho nárok.

Okrem vyššie uvedených spôsobov zániku záväzku podľa Občianskeho zákonníka, existujú aj ďalšie spôsoby výslovne upravené v Obchodnom zákonníku, ktoré sa vzťahujú na obchodno-právne vzťahy.

Súdne konanie

Ak sa neporadí advokátovi spor vyriešiť mimosúdnou cestou, musí sa klient rozhodnúť, či spor s dlžníkom bude riešiť súdnou cestou alebo nie. Treba poukázať na vážnosť takéhoto rozhodnutia. Pred týmto rozhodnutím by si mal klient uvedomiť a zvážiť nasledovné skutočnosti:

- Existencia právneho nároku klienta na zaplatenie dlžnej sumy dlžníkom a posúdenie predpokladu úspešnosti klienta v súdnom konaní. Základnou podmienkou domáhania sa práv klienta súdnou cestou je existencia samotného právneho nároku (viď predchádzajúci text „Posúdenie nároku“). Po predložení všetkých listinných a iných dôkazov klientom, advokát informuje klienta o tom, aký je predpoklad úspešnosti klienta v súdnom konaní. Upozorňujeme, že advokát neručí klientovi za jeho úspech v súdnom konaní. Takúto záruku advokát nemôže poskytnúť z toho dôvodu, že v rámci súdneho konania môže dlžník uplatniť dôkazy, ktoré v konečnom dôsledku môžu rozhodnúť o výsledku sporu. Advokát a ani klient o existencii takýchto dôkazov vôbec nemusia pred začatím súdneho konania vedieť. Úlohou advokáta v súdnom konaní je účelne a hospodárne zastupovať klienta, využívajúc jeho zákonné práva dané zákonom. Advokát má v zásade rovnaké práva ako klient. Jediným rozdielom medzi advokátom a klientom je to, že advokát pozná právo, právne predpisy a ich aplikáciu.

- Trovy súdneho konania. So súdnym vymáhaním pohľadávky sú spojené ďalšie finančné výdavky klienta. V zásade ide o súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia a trovy dokazovania. Výška súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia priamo závisí od výšky pohľadávky. Inak povedané, čím je pohľadávka vyššia, tým sú aj vyššie výdavky na trovy konania. Samozrejme, že v prípade úspechu klienta v súdnom konaní, súd zaviaže dlžníka k zaplateniu všetkých trov konania, ktoré klient musel zaplatiť.

- Bonita dlžníka. Existencia exekučného titulu (právoplatný rozsudok alebo platobný rozkaz, na základe ktorého je dlžník povinný zaplatiť klientovi dlh) ešte neznamená, že sa klientovi v rámci exekúcie podarí vymôcť svoju pohľadávku v plnej výške. Z tohto dôvodu je účelné, keď klient v spolupráci s advokátom sa pokúsia zistiť platobnú schopnosť dlžníka. Samozrejme mimo exekučného konania je veľmi zložité hodnoverne zistiť, či je dlžník platobne schopný alebo nie. Bonita dlžníka sa zisťuje napríklad preverením katastra nehnuteľností, či dlžník je vlastníkom nehnuteľností alebo nie. Pokiaľ je dlžník vlastníkom nehnuteľnosti, tak v prípade exekúcie je možné domáhať sa uspokojenia pohľadávky predajom nehnuteľnosti.

Ak sa klient rozhodne vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou, ďalšie právne kroky bude konzultovať s advokátom. Advokát zvolí najlepší právny postup, najmä rozhodne o druhu a forme návrhu, resp. žaloby. Po začatí súdneho konania, advokát poskytuje právne služby klientovi neobmedzene až do právoplatného skončenia veci. V rámci súdneho konania, advokát v spolupráci s klientom vykonáva právne úkony smerujúce k právoplatnému skončeniu veci v prospech klienta.

Súdne konania sa vedú a realizujú na základe Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., a to bez ohľadu na to, či ide o občiansko-právny alebo obchodno-právny spor. Nie je však vylúčený postup aj podľa iných procesných predpisov.

V prípade úspechu klienta v súdnom konaní, súd vynesie rozsudok, ktorým zaviaže dlžníka k zaplateniu dlžnej sumy spolu s úrokom z omeškania, ako aj k náhrade trov konania. Po vyznačení právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozsudku sa považuje súdne konanie za skončené.

Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

Prostredníctvom opravných prostriedkov je možné zvrátiť vydané rozhodnutie súdu, zo zákonom stanovených podmienok, v rámci tzv. opravného konania, a to buď:

1. riadneho: - odvolanie

2. mimoriadneho:
- obnova konania
- žaloba
- dovolanie

Riadnym opravným prostriedkom je možné napadnúť rozhodnutie, ktoré doposiaľ nenadobudlo právnu moc.

Mimoriadnym opravným prostriedkom je možné, so zákonom stanovených podmienok, napadnúť rozhodnutie, ktoré je v právnej moci.

Skrátené súdne konanie

V rámci skráteného súdneho konanie ide o vydanie platobného príkazu.

1) Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúcej zo skutočnosti uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí odôvodniť.
2) Platobný rozkaz nemožno vydať, ak nie je známy pobyt odporcu alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť do cudziny.
3) Ak predseda senátu nevydá platobný rozkazu, nariadi pojednávanie
4) Platobný rozkaz možno vydať aj na cudziu menu za podmienok ustanovených v § 155, ods. 2
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.