Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Záväzkové vzťahy v medzinárodných obchodoch – zmluvy o viazaných obchodoch

Zákon 513/1991 zb., §729 -755 Obchodného zákonníka

Zvyklosti - Podľa ustanovení § 264 sa prihliadne na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v medzinárodnom obchode v príslušnom obchodnom odvetví

Úradné povolenie – dlžník je povinný riadne požiadať o vývozné povolenie alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje pre splnenie jeho záväzku v mieste plnenia. Veriteľ je povinný riadne požiadať o dovozné alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje na prijatie plnenia v určenom mieste plnenia

Ak je žiadateľovi právoplatne zamietnutá žiadosť o udelenie povolenia, nastávajú účinky nemožnosti plnenia. Strana, ktorá o povolenie neúspešne požiadala, je povinná druhej strane nahradiť škodu spôsobenú zánikom záväzku, ibaže zmluva bola uzavretá s odkladacou podmienkou udelenia povolenia.

Mena peňažného záväzku - Dlžník je povinný splniť svoj peňažný záväzok v mene, v ktorej sa peňažný záväzok dojednal. Pre menový prepočet je rozhodujúci stredný kurz medzi oboma menami platný v čase, keď sa poskytuje peňažné plnenie v mieste určenom v zmluve. Pre výšku peňažného záväzku je obvyklá cena alebo odplata, prihliada sa na ceny a odplaty obvyklé na medzinárodnom trhu.

Pri omeškaní s plnením peňažného záväzku platia sa úroky z omeškania v tej istej mene, na ktorú znie peňažný záväzok.

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa nepovažuje neudelenie úradného povolenia.

Zákaz ďalšieho vývozu - Ak je v kúpnej zmluve písomne určené, že sa kupujúcemu zakazuje spätný vývoz – reexport kúpeného tovaru, zodpovedá kupujúci predávajúcemu v prípade, že by tovar ktokoľvek vyviezol z určenej oblasti. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu škodu spôsobenú mu porušením tohto záväzku bez ohľadu na to, či kupujúci zaviazal potrebným spôsobom ďalších nadobúdateľov tovar nevyvážať.

Kupujúci, ktorý prevzal povinnosť tovar nevyvážať, je povinný na vyzvanie predávajúceho preukázať, kde sa tovar nachádza, alebo že bol spotrebovaný bez toho, aby bol vyvezený.

Dojednanie o obmedzení predaja - Písomne sa dá dojednať o obmedzení predaja, kde sa predávajúci zaväzuje, že nebude určitý čas predávať určitému okruhu zákazníkov alebo do určitého štátu, alebo len v obmedzenej miere.

Ak nie je účelom dojednania plnenie povinnosti ustanovené medzinárodnou zmluvou, alebo predchádzanie tomu, aby došlo k porušeniu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, zaniká záväznosť tohto dojednania porušením zmluvy kupujúcim, alebo najneskôr uplynutím 2. rokov od dodania tovaru.

Menová doložka – Ak sa v zmluve určí cena pri určitom kurze meny – zabezpečovaná a zabezpečujúca mena, a ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene kurzového pomeru oboch mien, je dlžník povinný zaplatiť sumu zníženú alebo zvýšenú tak, aby suma v zabezpečujúcej mene zostala nezmenená.

Ak nie je v zmluve určené, na ktoré menové kurzy sa prihliada, predpokladá sa, že sú rozhodujúce kurzy platné v štáte, v ktorom má dĺžnik sídlo, alebo miesto podnikania, či bydlisko, a to v čase uzavretia zmluvy a v čase, keď sa peňažný záväzok plnil.

Zmluva o výhradnom predaji – touto zmluvou sa zaväzuje dodávateľ, že tovar určenýž v zmluve nebude v určitej oblasti dodávať inej osobe než odberateľovi. Ak zmluva nie je dojednaná písomne, alebo ak nie je v nej určená oblasť alebo druhy tovaru, na ktoré sa zmluva vzťahuje, je neplatná.

Dodávateľ nesmie po dobu platnosti zmluvy dodávať určený tovar ani priamo ani nepriamo nikomu inému podľa dojednaní v zmluve.

Jednotlivé predaje v rámci zmluvy o výhradnom predaji sa uskutočňujú na základe samostatných kúpnych zmlúv.

Doba - Ak v zmluve nie je určené, na akú dobu sa uzaviera, zaniká po upúlynutí 1. roka po jej uzavretí. Ak zo zmluvy vyplýva, že ju strany zamýšľali uzavrueť na dobu neurčitú a nedohodli výpovednú lehotu, môže ju ktorákoľvek zo strán ukončiť výpoveďou, ktorá nadobúda účinnosť ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa výpoveď doručila druhej strane.

Ak odberateľ nedodržal čas, alebo odoberá tovar od iného dodávateľa v rozpore so zmluvou výhradnom predaji, môže dodávateľ od zmluvy odstúpiť, nemá však nárok na náhradu škody. Ak dodávateľ dodáva v rozpore so zmluvou iným odberateľom, môže odberateľ odstúpiť od zmluvy.

Zmluvy o viazaných obchodoch

Závislé zmluvy – Ak vyplýva zo zmluvy, že plnenie tejto zmluvy – hlavnej závisí od plnenia inej zmluvy – vedľajšej, predpokladá sa, že plnenie z vedľajšej zmluvy tvorí odkladaciu podmienku účinnosti hlavnej zmluvy. Ak sa z hlavnej zmluvy plní vopred, má nesplnenie vedľajšej zmluvy povahu rozväzovacej podmienky.

Viacstranné výmenné obchody – sú to obchody, pri ktorých uzaviera niekoľko osôb jednu zmluvu alebo niekoľko spolu súvisiacich zmlúv, podľa ktorých má dôjsť k vzájomnému dodaniu tovaru medzi účastníkmi majúcimi sídlo na území rôznych štátov, kúpna cena však má byť vyrovnaná iba medzi účastníkmi, ktorí majú sídlo na území toho istého štátu. Účastníci nemôžu zmluvu zrušiť alebo zmeniť bez súhlasu účastníka, ktorému je určené plnenie dotknuté zrušením alebo zmenou.

Účastníci viacstranného výmenného obchodu so sídlom toho istého štátu ručia spoločne a nerozdielne za splnenie záväzku každého z nich voči účastníkom so sídlom na území iného štátu.

Účastník viacstranného výmenného obchodu nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri omeškaní niektorého iného, ak niekto už splnil svoj závúzok, ibaže ak odstupujúci nahradí škodu tomu, kto už splnil záväzok.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk