referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Verejné obstarávanie v Slovenskej republike. Legislatívny rámec
Dátum pridania: 12.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 197
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA SLOVENSKU SA RIADI ZÁKONOM O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Č. 25/2006 Z. Z. S ÚČINNOSŤOU OD 1.2.2006, KTORÝ JE PLNE V SÚLADE SO SMERNICAMI EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 17/2004/ES A 18/2004/ES.

VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM SÚ:

- POSTUPY, KTORÝMI SA ZADÁVAJÚ ZÁKAZKY NA DODANIE TOVARU, ZÁKAZKY NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ZÁKAZKY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB

- KONCESIA NA STAVEBNÉ PRÁCE

- A SÚŤAŽ NÁVRHOV.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZAHŔŇA NIEKOĽKO ČINNOSTÍ AKO JE PLÁNOVANIE, VÝBER ZMLUVNÉHO PARTNERA A PLNENIE ZMLUVY.

PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ JEDINOU FORMOU ZMLUVY JE PÍSOMNÁ ZMLUVA, KTORÁ MUSÍ BYŤ S PEŇAŽNÝM PLNENÍM. RÁMCOVÁ DOHODA JE PÍSOMNÁ DOHODA MEDZI OBSTARÁVATEĽOM/MI NA JEDNEJ STRANE A UCHÁDZAČOM/ČMI NA STRANE DRUHEJ.


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ, OBSTARÁVATEĽ A ĎALŠIE SUBJEKTY POVINNÉ VEREJNE OBSTARÁVAŤ

S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ, ABY SA VEREJNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY VYUŽÍVALI ČO NAJEFEKTÍVNEJŠIE SÚ V ZÁKONE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ UVEDENÉ SUBJEKTY, KTORÉ MAJÚ POVINNOSŤ VEREJNE OBSTARÁVAŤ.

VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM JE:

– SLOVENSKÁ REPUBLIKA ZASTÚPENÁ SVOJIMI ORGÁNMI,

– OBEC, MESTO, MESTSKÉ ČASTI, VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY,

– PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ ALEBO ZRIADENÉ VO VŠEOBECNOM ZÁUJME, KTORÉ NEMAJÚ PRIEMYSELNÝ ANI KOMERČNÝ CHARAKTER A SÚ ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE FINANCOVANÉ A KONTROLOVANÉ VEREJNÝM SEKTOROM

– ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH ČLENOM JE NIEKTORÝ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH SUBJEKTOV.

OBSTARÁVATEĽOM SÚ SUBJEKTY PÔSOBIACE VO VYBRANÝCH SEKTOROCH:

- VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

- ENERGETIKY

- DOPRAVY

- POŠTOVÝCH SLUŽIEB

POVINNOSŤ VEREJNE OBSTARÁVAŤ MAJÚ AJ SUBJEKTY, KTORÝM VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POSKYTNE VIAC AKO 50% FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC ALEBO NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB.


2. INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

ÚSTREDNÝM ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE.

V PÔSOBNOSTI ÚVO JE OKREM INÉHO VYPRACOVÁVANIE KONCEPCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A SPOLUPRÁCA S EURÓPSKOU KOMISIOU, VYKONÁVANIE DOHĽADU NAD VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM, VEDENIE ZOZNAMU PODNIKATEĽOV, VYDÁVANIE PREUKAZOV O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A VEDENIE ZOZNAMU SPÔSOBILÝCH OSÔB, ĎALEJ UKLADANIE POKÚT ZA SPRÁVNE DELIKTY A NA SVOJEJ WEB STRÁNKE ZVEREJŇUJE VZORY ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV. ÚRAD VYKONÁVA AJ ĎALŠIE ČINNOSTI, KTORÉ MU STANOVUJE ZÁKON.

KONTAKT NA TENTO ÚRAD JE:

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (ÚVO)
DUNAJSKÁ 68
P.O.BOX 58
820 04 BRATISLAVA 24.

3. TYPY, POSTUPY, FINANČNÉ LIMITY A REVÍZNE POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

TYPY VEREJNÝCH ZÁKAZIEK

POSTUPMI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA SA ZADÁVAJÚ ZÁKAZKY NA:
• DODANIE TOVARU – VÝROBKOV, ZARIADENÍ A INÝCH VECÍ PONÚKANÝCH NA TRHU (NAPR. POČÍTAČE, NÁBYTOK, POTRAVINY, KANCELÁRSKE POTREBY A POD.)
• USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC – VŠETKY PRÁCE SPOJENÉ S VÝSTAVBOU, ZMENOU, ÚPRAVOU ALEBO ODSTRAŇOVANÍM STAVBY, STAVBY ALEBO PRÁCE TAKÉ, AKO PRÍPRAVA POZEMKU, ZEMNÉ PRÁCE, INŠTALAČNÉ PRÁCE, DOKONČOVACIE PRÁCE A POD.; NEZAHŔŇAJÚ ČINNOSTI SÚVISIACE S VÝSTAVBOU AKO PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽINIERSKA ČINNOSŤ A POD.
• ZÁKAZKY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB – FINANČNÝCH, PRÁVNYCH, REMESELNÍCKYCH A ĎALŠÍCH SLUŽIEB (NAPR. UPRATOVACIE, STRÁŽNE, STRAVOVACIE, PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY, PROJEKTOVÉ PRÁCE, AUTORSKÉ DOZORY, A POD.).

POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

POSTUPY PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZKY V SR SÚ:
• VEREJNÁ SÚŤAŽ – PONUKU MÔŽU PODAŤ VŠETCI ZÁUJEMCOVIA, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A DODÁVATELIA
• UŽŠIA SÚŤAŽ – IBA DODÁVATELIA POZVANÍ VYHLASOVATEĽOM/OBSTARÁVATEĽOM (NA ZÁKLADE PREDCHÁDZAJÚCEHO KVALIFIKOVANIA SA) MÔŽU PODAŤ PONUKU
• ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM ALEBO BEZ ZVEREJNENIA – ZADÁVATEĽ KONZULTUJE PODMIENKY S UCHÁDZAČMI/DODÁVATEĽMI, KTORÝCH SI VYBRAL (PRÍPADY, KEDY JE MOŽNÉ TÚTO PROCEDÚRU POUŽIŤ SÚ UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH SMERNICIACH)
• SÚŤAŽNÝ DIALÓG – SA POUŽÍVA IBA AK IDE O OBZVLÁŠŤ ZLOŽITÉ PROJEKTY, KEĎ OBSTARÁVATEĽ NEVIE ZADEFINOVAŤ PROSTRIEDKY NA SPLNENIE SVOJICH POTRIEB. VYHLASUJE SA PRE NEOBMEDZENÝ POČET ZÁUJEMCOV, AVŠAK POČET ZÁUJEMCOV, S KTORÝMI VEDIE DIALÓG S CIEĽOM VYPRACOVAŤ VHODNÉ RIEŠENIA SPĹŇAJÚCE JEHO POŽIADAVKY MÔŽE BYŤ OBMEDZENÝ NA URČITÝ POČET. NÁSLEDNE SÚ ZÁUJEMCOVIA VYZVANÍ NA PREDLOŽENIE PONUKY.

FINANČNÉ LIMITY

V ZÁVISLOSTI OD PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY SA ZÁKAZKY DELIA NA:
• NADLIMITNÉ (HODNOTY SÚ UVÁDZANÉ V SMERNICIACH EÚ)
• PODLIMITNÉ (AK JE HODNOTA NIŽŠIA AKO V PRÍPADE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A ZÁROVEŇ VYŠŠIA AKO 2 MIL. SK PRE DODÁVKU TOVAROV A SLUŽIEB A VYŠŠIA AKO 12 MIL. SK PRE DODÁVKU STAVEBNÝCH PRÁC)
• PODPRAHOVÉ (AK JE HODNOTA NIŽŠIA AKO V PRÍPADE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A ZÁROVEŇ VYŠŠIA AKO 1 MIL. SK PRE DODÁVKU TOVAROV A SLUŽIEB A VYŠŠIA AKO 4 MIL. SK PRE DODÁVKU STAVEBNÝCH PRÁC)
• S NÍZKOU HODNOTOU (AK JE HODNOTA NIŽŠIA AKO V PRÍPADE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK)

PODLIMITNÉ, PODPRAHOVÉ ZAKÁZKY A ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PATRIA DO TZV. NÁRODNEJ LEGISLATÍVY, KTORÁ UPRAVUJE ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S FINANČNÝMI LIMITMI NIŽŠÍMI AKO SÚ LIMITY STANOVENÉ EURÓPSKOU KOMISIOU PRE NADLIMITNÉ ZÁKAZKY.
REVÍZNE POSTUPY
REVÍZNE POSTUPY SÚ ZÁKONOM DEFINOVANÉ MECHANIZMY NÁPRAVY V PRÍPADE, ŽE SA ÚČASTNÍCI PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA DOMNIEVAJÚ, ŽE SUBJEKT S POVINNOSŤOU VEREJNE OBSTARÁVAŤ PORUŠIL PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ALEBO ŽE NEPOSTUPOVAL V SÚLADE SO ZÁKONOM O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

CIEĽOM REVÍZNYCH POSTUPOV JE REVÍZIA (OVEROVANIE) A PRÍPADNÁ NÁPRAVA POCHYBENÍ, ČI UŽ ZJEDNANÍM NÁPRAVY ALEBO ULOŽENÍM POKUTY. KONANIE V RÁMCI REVÍZNYCH POSTUPOV

UCHÁDZAČ, ZÁUJEMCA, ÚČASTNÍK ALEBO OSOBA, KTORÁ SA DOMNIEVA, ŽE JEJ PRÁVA ALEBO PRÁVOM CHRÁNENÉ ZÁUJMY BOLI ALEBO MOHLI BYŤ DOTKNUTÉ MÔŽE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY PODAŤ NÁMIETKY:
- PROTI PODMIENKAM UVEDENÝM V OZNÁMENÍ, SÚŤAŽNÝCH DOKUMENTOCH, VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK ALEBO NÁVRHOV
- PROTI VÝBERU ZÁUJEMCOV, VYLÚČENIU UCHÁDZAČA, ZÁUJEMCU ALEBO ÚČASTNÍKA
- PROTI VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK ALEBO NÁVRHOV
- PROTI ĎALŠÍM ÚKONOM.
PODANIU NÁMIETKY MUSÍ PREDCHÁDZAŤ PODANIE ŽIADOSTI O NÁPRAVU A ZLOŽENIE KAUCIE VO VÝŠKE STANOVENEJ ZÁKONOM. NÁMIETKY V PÍSOMNEJ PODOBE SA PODÁVAJÚ ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A KONTROLOVANÉMU T.J. OBSTARÁVATEĽOVI.

4. ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VYBRANÉ USTANOVENIA ZÁKONA RIEŠIACE ZADÁVANIE ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, KDE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ ALEBO OBSTARÁVATEĽ JE POVINNÝ POSTUPOVAŤ VÝLUČNE FORMOU ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE NADOBUDNÚ ÚČINNOSŤ 1.1.2007.

PRI PREDKLADANÍ PONUKY V ELEKTRONICKEJ FORME MUSÍ BYŤ PONUKA PODPÍSANÁ ELEKTRONICKÝM PODPISOM PODĽA ZÁKONA O ELEKTRONICKOM PODPISE.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.