Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – cena a omeškanie s plnením peňažného záväzku

§734 Obvyklá cena alebo odplata

– ak tento zákon ustanovuje, že pre výšku peňažného záväzku je obvyklá cena, alebo odplata, prihliada sa na ceny a odplaty obvyklé na medzinárodnom trhu.

§ 735 Omeškanie s plnením peňažného záväzku

– úroky sa platia z omeškania v tej istej mene, na ktorú znie peňažný záväzok. Dlžník je povinný platiť úroky z omeškania o 1% vyššie, ako sú úroky určené podľa § 502, pričom sú rozhodné úrokové sadzby určené, alebo bankami poskytované pri úveroch na dobu zodpovedajúcu dobe omeškania dlžníka v štáte, na ktorého území má dlžník sídlo, alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.

§ 502

Od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej miere ustanovenej zákonom, alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy. Ak strany dojednajú úroky vyššie, než prípustné podľa zákona, alebo na základe zákona, je dlžník povinný platiť úroky v najvyššej prípustnej výške. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že dojednaná výška úrokov sa týka ročného obdobia.

§ 736 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa nepovažuje neudelenie úradného povolenia, o ktoré má požiadať podľa § 731

§ 731 Úradné povolenie

(1) Dlžník je povinný riadne požiadať o vývozné povolenie podľa tranzitu, alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje pre splnenie jeho záväzku v mieste plnenia.
(2) Veriteľ je povinný požiadať o dovozné povolenie, alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje na prijatie plnenia v určitom mieste plnenia.
(3) Povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak v ňom uvedené povolenia sú vyžadované v čase plnenia bez ohľadu na to, či boli vyžiadané už v čase uzavretia zmluvy.
(4) Ak je žiadateľovi právoplatne zamietnutá žiadosť o udelenie povolenia, nastávajú účinky nemožnosti plnenia. Strana, ktorá o plnenie neúspešne požiadala je povinná druhej strane nahradiť škodu spôsobenú zánikom záväzku, ibaže zmluva bola uzavretá s odkladacou podmienkou udelenia povolenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk