referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – osobitné zmluvné dohovory
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 575
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
1/ zákaz ďalšieho vývozu – reexport §739

ak je v kúpnej zmluve písomne určené, že sa kupujúcemu zakazuje spätný vývoz /reexport kúpeného tovaru/, zodpovedá kupujúci predávajúcemu v prípade, že by tovar ktokoľvek vyviezol z určenej oblasti. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu škodu spôsobenú mu porušením tohto záväzku bez ohľadu na to, či tovar vyviezol sám kupujúci alebo niekto iný a bez ohľadu na to, či kupujúci zaviazal potrebným spôsobom ďalších nadobúdateľov tovar nevyvážať.

§ 740 Kupujúci, ktorý mal povinnosť tovar nevyvážať, je povinný na vyzvanie predávajúceho preukázať, kde sa tovar nachádza, alebo že bol spotrebovaný bez toho, aby bol vyvezený.

2/ dojednanie pri obmedzení predaja, vždy písomne, súvisí to s porušením kupujúceho, alebo po uplynutí času 2 rokov

- tu sa predávajúci zaväzuje, že nebude určitý tovar predávať určitému okruhu zákazníkov alebo do určitého štátu, alebo že tento tovar bude predávať len v určitej miere alebo za podmienok určených v dojednaní

3/ zmluva o výhradnom predaji

– dodávateľ sa zaväzuje, že tovar určený v zmluve nebude v určitej oblasti dodávať inej osobe, alebo odberateľovi. Ak zmluva nie je dojednaná písomne, alebo ak nie je v nej určené oblasť a druhy tovaru na ktoré sa zmluva vzťahuje, je neplatná

4/ zmluvy o viazaných obchodoch 

- závislé zmluvy

Ak vyplýva zo zmluvy, alebo z okolností, za ktorých bol zmluva uzavretá, a ktoré sú pri uzavretí zmluvy známe obom stranám, že plnenie tejto zmluvy (hlavnej zmluvy) závisí od plnenia inej zmluvy (vedľajšej zmluvy), predpokladá sa, že plnenie z vedľajšej zmluvy tvorí odkladaciu podmienku účinnosti hlavnej zmluvy. Ak sa má alebo ak sa z hlavnej zmluvy plní vopred má nesplnenie vedľajšej zmluvy povahu rozväzovacej podmienky,

- viacstranné výmenné zmluvy

Za viacstranné výmenné zmluvy na účely tohto zákona sa považujú obchody, pri ktorých uzaviera niekoľko osôb jednu alebo niekoľko spolu súvisiacich zmlúv, podľa ktorých má dôjsť k vzájomnému dodaniu tovaru medzi účastníkmi majúcimi sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území rôznych štátov, kúpna cena však má byť vyrovnaná iba medzi účastníkmi, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území toho istého štátu.

Vzťahy, vznikajúce z viacstranných výmenných obchodov, sa spravujú podľa ustanovení o kúpnej zmluve. Každý z účastníkov má nárok na plnenie určené mu zmluvou podľa ustanovení o zmluvách v prospech tretieho. Účastníci však nemôže zmluvu zrušiť alebo zmeniť bez súhlasu účastníka, ktorému je určené plnenie dotknuté zrušením, alebo zmenou.

Účastník výmenného viacstranného obchodu nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri omeškaní niektorého z ostatných účastníkov, ak niektorý iný účastník už splnil svoj záväzok, ibaže účastník, odstupujúci od zmluvy, nahradí škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy účastníkovi, ktorý svoj záväzok už splnil.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.