Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Generálna klauzula nekalej súťaže

Generálna klauzula vymedzuje nekalú súťaž. Podľa Obchodného zákonníka ide o konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu (hmotnú aj nehmotnú) iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Konanie v rozpore s dobrými mravmi v rámci hospodárskej súťaže znamená konanie v rozpore s tradíciami, vykazuje znaky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky v rámci hospodárskej súťaže. Ide o konanie, ktoré môže privodiť ujmu súťažiteľovi, ak sa nedodrží dobromyseľnosť, čestnosť, zvyklosť v hospodárskej súťaži a využíva sa prax, ktorej výsledkom je omyl, lesť, vyhrážka alebo výrazná nerovnosť zmluvných strán. Takéto konanie je ťažko dokázateľné, preto prebieha málo sporov.

Ujma môže byť majetková alebo iná, aj nemateriálna. Nemusí vzniknúť, stačí, ak hrozí vznik ujmy nekalosúťažným konaním. Súťažiteľ má právo na satisfakciu. Môže byť spôsobená zneužívaním ľudských citov, využitím sklonu k hre, neprimeraným lákaním zákazníka, uvedením nesprávnych údajov pri predaji. Môžu to byť pyramídové hry, predaj výrobkov pod nákupnú cenu, skrytá reklama.

Nekalou súťažou je najmä:

a) klamlivá reklama,
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb,
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
e) podplácanie,
f) zľahčovanie,
g) porušovanie obchodného tajomstva,
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk