referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Druhy nekalosúťažných konaní a ich charakteristika
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 579
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Klamlivá reklama uvádza do omylu osoby, ktorým je určená. Môže ovplyvniť ich ekonomické správanie, poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa. Týka sa aj označenia pôvodu výrobkov, informácií o ich dostupnosti, dátume výroby, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode, o výsledkoch skúšok alebo kontrol, o cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, klamlivé informácie o charakteristických znakoch súťažiteľa, jeho kvalifikovanosti alebo o jeho chránenom priemyselnom práve. Predpokladom pre klamlivú reklamu je objektívna možnosť uviesť druhú stranu do omylu, klamlivé údaje šírené mimo sféru účastníka. Šírenie musí potenciálne spôsobovať ujmu, ide o to, aj keď nejde o priamy vzťah (napr. zákazník si tovar nekúpi, ale tovar vykazuje znaky klamlivej reklamy).

Klamlivé označenie tovarov a služieb je každé označenie, ktoré vyvoláva domnienku, že tovar alebo služba pochádza z určitého iného štátu, od určitého výrobcu alebo vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť. Ide o označenie na tovare, na obale a v písomnostiach. Ide hlavne také označenie tovarov, kedy sa použije názov už všeobecne vžitý, ale je k nemu pripojený dodatok spôsobilý klamať o pôvode, ako napr. „pravý“ alebo „pôvodný“.

Vyvolanie nebezpečenstva zámeny je konanie, keď sa použije obchodné meno alebo označenie podniku, ktoré právom používa iný súťažiteľ. Vzniká použitým osobitným označením podniku, obalom, napodobnením cudzích výrobkov, obalov, katalógov, tlačív, reklamných letákov.

Parazitovanie na povesti je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, s cieľom získať pre výsledky vlastného podnikania prospech, ktorý by inak nedosiahol. Napr. propagácia svojho produktu s dodatkom „je taký dobrý ako Coca-Cola“.

Podplácanie je konanie osôb v pracovnom alebo členskom pomere toho, kto sa podplácania zúčastňuje. Je možné formou materiálneho prospechu alebo formou nemateriálnych výhod. Zúčastňuje sa ho každý, kto ponúkne, sľúbi alebo poskytne akýkoľvek prospech za tým účelom, aby docielil pre seba víťazstvo v súťaži.

Zľahčovanie – súťažiteľ rozširuje informácie o pomeroch alebo výrobkoch iného súťažiteľa, nepravdivé údaje, ktoré môžu spôsobiť ujmu.

Porušenie obchodného tajomstva spôsobí ten, kto neoprávnene inej osobe oznámi alebo sprístupní obchodné tajomstvo iného. Informácie musia byť využiteľné v hospodárskej súťaži. Dopustí sa ho aj ten, komu sa tajomstvo zverilo a aj ten, kto vlastným alebo cudzím pričinením k takému tajomstvu prišiel.

Ohrozovanie zdravia a životného prostredia – súťažiteľ skresľuje podmienky hospodárskej súťaže tým, že prevádzkuje výrobu, uvádza na trh výrobky alebo uskutočňuje výkony ohrozujúce záujmy ochrany zdravia alebo životného prostredia chránené zákonom, aby tak získal pre seba alebo pre iného prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov. Stačí hrozba, nemusí k tomu skutočne dôjsť.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.