Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – úradné povolenie

ÚRADNÉ POVOLENIE – VÝVOZNÉ POVOLENIE

Dlžník je povinný požiadať o vývozné povolenie, povolenie tranzitu alebo iné povolenie, ktoré potrebuje pre splnenie svojho záväzku. (Ten vzniká aj bez ohľadu, čí boli vyžadované povolania aj v čase uzavretia zmluvy), Veriteľ žiada o dovozné povolenie alebo iné povolenia pre prijatie svojho plnenia. Pokiaľ žiadateľovi o povolenie (dlžník alebo veriteľ) bola zamietnutá žiadosť, je povinná strana druhej strane nahradiť škodu spôsobenú zánikom záväzku, samozrejme, ak sa nedohodli na odklade pre udelenie povolenia.

§ 731 Úradné povolenie

(1) Dlžník je povinný riadne požiadať o vývozné povolenie, povolenie tranzitu alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje pre splnenie jeho záväzku v mieste plnenia.

(2) Veriteľ je povinný riadne požiadať o dovozné povolenie alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje na prijatie plnenia v určenom mieste plnenia.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak v ňom uvedené povolenia sú vyžadované v čase plnenia bez ohľadu na to, či boli vyžadované už v čase uzavretia zmluvy.

(4) Ak je žiadateľovi právoplatne zamietnutá žiadosť o udelenie povolenia, nastávajú účinky nemožnosti plnenia. Strana, ktorá o povolenie neúspešne požiadala, je povinná druhej strane nahradiť škodu spôsobenú zánikom záväzku, ibaže zmluva bola uzavretá s odkladacou podmienkou udelenia povolenia.

(5) Na záväzkové vzťahy, upravené týmto dielom zákona, sa nepoužije § 47 Občianskeho zákonníka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk