Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prevádzkové poriadky

Prevádzkové poriadky

Zákon č. 126/2006 Zb.v ustanovení § 35 ods. 1 písm. d nariaďoval vypracovať prevádzkové poriadky všetkým podnikateľom a dať ich na schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva s výnimkou tých podnikateľov, ktorí nemajú zriadené prevádzkove zariadenie.

Na uvedený zákon naväzovali nariadenia vlády pre konkrétne typy prevádzkových zariadení, v ktorých boli uvedené naležitosti pre vypracovanie prevádzkového poriadku napr. Nariadenie vlady č. 352/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti a požiadavky na zariadenia pri ktorých ku kontaktu s ľudským telom a náležitosti ich prevádzkového poriadku (§ 9 uvedeného nariadenia). Jedná sa o holičstvá kaderníctva, kozmetické salóny, solária, sauny a pod., Nariadenie vlády č. 353/2006 - ubytovacie zariadenia § 16 naležitosti prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia, Nariadenie vlády č. 252/2006 ustanovenie § 13 prevádzkový poriadok prírodných a umelých kúpalisk. (vrátane bazénov)

Nariadenie vlády č. 298/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania ale neobsahovalo náležitosti prevádzkového poriadku. K zariadeniam verejného stravovania patria stánky, bufety, hostince, pohostinstvá, bary, kaviarne, čajovne, cukrárne, zariadenia pre rýchle občerstvenie, samostatné reštaurácie, reštaurácie v hoteloch, moteloch, penziónoch, pizzérie a pod. K zariadeniam uzavretého stravovania patrí závodné stravovanie, školské stravovanie, ústavné stravovanie. Uvedené typy zariadení sa riadia zásadami správnej výrobnej praxe – § 251 až § 260, druhá časť ôsma hlava Potravinoveho kódexu SR. Dokumenty správnej výrobnej praxe uvedené v § 255 druhej časti ôsmej hlavy PK SR tvoria prevádzkový poriadok. Čo má obsahovať sanitačný program je uvedené v prílohe č. 1 k zásadám správnej výrobnej praxe. Tu treba upozorniť na to, že zásadami správnej výrobnej praxe sú povinné riadiť sa aj zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami a zariadenia kde sa potraviny uvádzajú do obehu (§ 252) Jedná sa o stánky zamerané na predaj potravín , predajne potravín a sklady potravín a pod.

Náležitosti pre vypracovanie prevádzkového poriadku pre zariadenia spoločného stravovania sa nachádzajú aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Od prvého septembra je v účinnosti zák. č. 355/2007 Zb. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Zrušujú sa:
zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu
-nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, -nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,
-nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku,
-nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
-nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých,
a iné.

Nové nariadenia vlády pre konkrétne typy zariadení ešte nie sú k dispozícii !!!
To znamená, že pokiaľ si niekto chce otvoriť napr. holičstvo alebo kozmetický salón nemôže sa opierať o Nariadenie vlady č. 352/2006 a vypracovať podľa § 9 prevádzkový poriadok – je zrušené. Domnievam sa, že nové nariadenia vlády by mali byť vypracované a zverejnené najneskoršie do konca októbra 2007. Regionálne urady verejného zdravotníctva z právneho hľadiska v podstate nemôžu požadovať vypracované prevádzkove poriadku pokiaľ podnikatelia nemajú k dispozícii nariadenia vlády, ktoré ustanovujú naležitosti prevádzkových poriadkov.

Výnimku tvoria prevádzkové zariadenia spoločného stravovania, výrobcovia potravín a prevádzkové zariadenia v torých sa manipuluje s potravinami a potraviny sa uvádzajú do obehu. Tieto prevádzkové zariadenia sa riadia platnými zásadami správnej výrobnej praxe. Upozorňujem, že všetky tieto prevádzkové zariadenia, ktoré sa riadia zásadami správnej výrobnej praxe musia mať v prevádzkovom poriadku vypracovane projekty zabezpečenia kontroly hygieny potravín – HACCP.
Je chybou, že príslušné nariadenia vlády v ktorých sa uvádzajú aj náležitosti prevádzkových poriadkov nie sú vydané resp. nevstúpia v účinnosť v ten istý deň ako zákon, ktorý prikazuje predkladanie prevádzkových poriadkov na schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk