referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Princíp subsidiarity vo verejnej správy
Dátum pridania: 26.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: barbakanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 680
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Kapitola 1 – Pojem princípu subsidiarity

Česká republika je unitárny štát. Verejná správa v Českej republike je decentralizovaná. V súčasnej dobe je možné len výnimočne nájsť ucelené oblasti, v ktorých by sa uplatňovala výlučne funkcia štátu. Verejná správa je podobne, ako na Slovensku, založená na základných princípoch. Patrí k nim spomínaná decentralizáci a s ňou úzko súvisiaci princíp subsidiarity.
Princípy variujú podľa toho, v akých učebných alebo odborných pomôckach človek hľadá a taktiež , či sa na verejnú správu dívame z právneho alebo politologického hľadiska. V oboch pohľadoch sa ale nachádza princip subsidiarity – v oboch oboroch tento výraz značí zhruba to isté, je to „určenie vzťahu medzi vyššímu a nižšími spoločenskými a územnými jednotkami.“

V tomto význame sa objavuje u pápeža Pia XI. Vynikajúco tento princíp vystihuje výrok od Schmidhubera: „Toľko jednoty, koľko je nutné, toľko decentralizácie, koľko je možné.“

Subsidiarita sa dá v jednoduchosti vysvetliť tak, že menšie jednotky(a nemusia byť iba územné) napr. jednotlivci alebo rodina, plnia úlohy, ktoré im boli pridelené samostantne. Až v prípade, ak nie sú schopné stanovené ciele dosiahnuť, nastupuje na pomoc väčší celok. Čo sa týka občanov a verejnosti, často je princíp subsidiarity uplatňovaný bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Napr. pri územnom plánovaní, kde je možná iniciatíva zdola, ktorá dáva občanovi pocit dôležitosti a potrebnosti. Vo svojej podstate hľadá princip subsidiarity rovnováhu medzi samostatnosťou a kompetenciou nižších jednotiek a ich väzbou na jednotky vyššie a taktiež predstavuje prostriedok verejnosti pre účasť na rozhodovaní nadriadených orgánov.

Princip subsidiarity preto predstavuje jeden zo základných prvkov demokracie ako aj decentralizácie, ktorá sa týka práve verejnej správy. Je to základné kritérium deľby kompetencií medzi štátom a samosprávou. Tento princíp obsahuje na jednej strane zákaz zasahovať do kompetencií, ktoré môže najlepšie uskutočniť miestna správa, na druhej strane uznáva, že aj vyššie subjekty môžu mať práva a povinnosti ujmúť sa úloh samy.


Kapitola 2 - Zakotvenie princípu subsidiarity

V Ústave ako základnom a najdôležitejšom zákone štátu taktiež nájdeme zmienku o princípe subsidiarity napr. v hlave č. 7, ktorá sa zaoberá územnou samosprávou a rozdelením na samosprávne celky. Subsidiarita vo verejnej správe všeobecne súvisí
s posilovaním role samosprávy a principiálne vyjadruje záujem spoločnosti prenášať výkon správnych a mocenských úloh čo najbližšie k občanovi. Princip subsidiarity sa dotýka samosprávy a súvisí s rozčlenením územia na menšie jednotky ako obce a kraje – takže súvisí s územnou samosprávou. Aby každý orgán mal také kompetencie, ktoré odpovedajú jeho možnostiam na príslušnej úrovni, ktorá je v realizácii určitých kompetencií reálna a optimálna.

A rovnako aj Zmluvy o založení ES, v ktorej sa na tento princíp spolu s princípom proporcionality kladie veľký dôraz. Celkovo sa o princípe subsidiarity hovorí hlavne v súvislosti s EU a acquis, rozdelením právomocí a komunitárnym právom. Amsterdamská zmluva v jednom zo svojich protokolov princíp subsidiarity konkretizuje a zavádza tiež systematickú analýzu dopadu legislativnych návrhov na princíp subsidiarity. Tam, kde je to možné, doporučuje prijímať menej záväzné opatrenia. Taktiež je potrebné neustále kontrolovať, či sú zásahy na úrovni Spoločenstva oprávnené z hľadiska možností dostupných na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Princíp subsidiarity sa teda uplatňuje v tom prípade, ak vec nespadá do výlučnej právomoci Spoločenstva.

Čo sa týka štátnej správy, dotýka sa princip subsidiarity rozhodovania štátnych úradníkov. Nie všetci úradníci majú právnicke vzdelanie. To nie je ani potrebné. Ale aj tak sú na nich kladené vysoké nároky orientácie v právnych oblastiach. Preto vydáva nadriadený orgán záväzné pokyny, ako sa má konkrétna vec riešiť, tak aby bolo postupované v súlade so zákonom a zároveň dodržaný princíp právnej istoty. Ak platí povinnosť akceptovať pokyny nadriadeného v rámi interných predpisov, tým skôr platí povinnosť pri vyhláške vlády. Je to vyhláška najvyššieho nadriadeného, ktorého úradník má. Pri používaní princípu subsidiarity môže nastať stret s efektívnosťou a kvalitou.

Maximálna subsidiarita znamená, že problémy sa riešia tam, kde vznikajú. Ak sa ale vyskytne problém vyžadujúci väčšiu
odbornosť, najnižšia úroveň ho nie je schopná vyriešiť, pretože nemá dosť skúseností. V právnej oblasti verejnej správy sa subsidiarity používa pri Správnom poriadku. Taktiež sa princíp subsidiarity platňuje pri verejnej službe, pri ktorej musia byť
služby vytvorené a organizované orgánom verejne správy tak, aby bola služba poskytovaná spôsobom, ktorý rešpektuje princip subsidiarity.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zděnek Přikryl. Co je to princip subsidiarity. Ústav, Sládeček, V. Obecné správní právo, Praha: ASPI, 2005. 380 s. ISBN 80-7357-060-2
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.