referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Utorok, 28. marca 2023
Záverečná správa z praxe
Dátum pridania: 02.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LuciferkaX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 230
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
2 REGISTRATÚRNY PORIADOK, REGISTRATÚRNY PLÁN EVIDENCIA A ARCHIVÁCIA SPISOV

2.1 Registratúrny plán

2.1.1 Registratúrny plán - definícia

Registratúrny plán je pomôcka určená na účelné a systematické ukladanie súdnych spisov, evidenčných pomôcok a iných písomností súdu. Člení registratúru súdu do vecných skupín a určuje súdnym spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.

2.1.2 Členenie registratúrneho plánu

1.riadenie a organizačná činnosť súdu – agenda kancelárie predsedu súdu, správny register, register sťažností a podnetov, menoslov k správnemu registru, spisy správnej agendy, spisy sťažností a podnetov, lehotníky k správnemu registru a kalendáre, rozvrh práce vrátane dodatkov, agenda disciplinárnych komisií, riadiace akty (organizačný poriadok, pokyny, opatrenia, usmerenia), vyraďovanie registratúrnych záznamov,

2.ekonomická agenda – mzdová agenda, rozpis počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, výkazy, výplatné listiny, mzdové listy, spisy o odmenách zamestnancov, agenda sociálneho fondu, bankové a účtovné doklady, faktúry, knihy faktúr, štátne štatistické výkazy, rozpočet, rozbory hospodárenia, služobné cesty, správa majetku, škodová komisia,

3.personálna agenda – kolektívne zmluvy, výkazy o stave zamestnancov, osobné spisy, vymenovanie sudcov, výchova a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, rekreácie, prísediaci, dohody o hmotnej zodpovednosti, závodné stravovanie, dochádzka, výberové konania sudcov a zamestnancov, knižnica,

4.výkon súdnictva – správne súdnictvo, justičná pokladnica, agenda občianskoprávna, trestnoprávna, obchodnoprávna,
5.obchodný register – registrové spisy, zbierky listín, kniha výpisov z obchodného registra, kniha zbierky listín.


2.2 Súdny spis

2.2.1 Súdny spis - definícia

Súdny spis (ďalej len spis), tvoria všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia. Spis sa zakladá v podateľni súdu po prijatí podania. Asistent, ktorý prevzal z podateľne spis, skontroluje správnosť údajov zapísaných na spisovom obale (viď príloha č. 1).

2.2.2 Na spisovom obale sa vyznačuje:

1.označenie súdu,
2.označenie súdneho oddelenia,
3.spisová značka,
4.identifikačné číslo súdneho spisu,
5.titul, meno a priezvisko sudcu, prípadne súdneho úradníka alebo označenie senátu,
6.predmet konania,
7.údaje o trovách konania.

Každý spis dostane spisovú značku, ktorá sa skladá z označenia a z poradového čísla súdneho registra, do ktorého je vec zapísaná a označenia príslušného kalendárneho roka, napríklad 4D/256/2007. Táto značka slúži na identifikáciu súdneho spisu počas jeho obehu na súdoch Slovenskej republiky a je nemenná.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.