referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Záverečná správa z praxe
Dátum pridania: 02.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LuciferkaX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 230
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
2.2.3 Obsah súdneho spisu

1.zoznam trov konania – zapisujú sa údaje o zaplatení súdneho poplatku, zaplatené preddavky na trovy dôkazov, vyčíslené trovy navrhovateľa, trovy odporcu,
2.spisový prehľad – slúži na stručnú informáciu o obsahu súdneho spisu a zapisujú sa doň všetky písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu,
3.zoznam pripojených spisov,
4.podanie – ako list číslo 1 sa označí v súdnom spise každé podanie, ktoré je návrhom na začatie konania, podnetom na začatie konania, ktoré možno začať aj bez návrhu,
5.potvrdenie o prijatí podania,
6.prílohová obálka – do nej sa zakladajú prílohy podaní predložené účastníkmi konania, ktoré sa po skončení konania vracajú. Týmito pírlohami sa rozumejú originály alebo úradne overené kópie listinných dôkaov, najmä sobášny list, rodný list.


2.3 Súdny register

2.3.1 Súdny register - definícia

Zoznam všetkých vecí patriacich podľa rozvrhu práce príslušnému sudcovi, senátu alebo súdnemu úradníkovi. Súdny register má charakter evidenčnej pomôcky. Je určený pre vnútornú potrebu súdov. Nie je verejne prístupný. Podáva prehľad o stave každej zapísanej veci v ktoromkoľvek štádiu konania a je podkladom na vypracovanie štatistického výkazu o činnosti súdu. V súdnom registri sa uvádza najmä spisová značka, predmet konania, označenie účastníkov konania, dátum podania návrhu, označenie aktuálneho držiteľa spisu, výška súdneho poplatku a dátum každého úkonu v spise.

Súdny register sa vedie v elektronickej podobe. Zakladá sa v podateľni súdu zaznamenaním úda-jov. Asistent kontroluje správnosť zapísaných údajov, vykoná lustráciu predchádzajúcich zápisov. Do súdneho registra sa zapisujú aj návrhy na začatie konania adresované inému súdu. Asis-tent zároveň zodpovedá za vedenie registra, za správnosť a úplnosť údajov spisu až do jeho uloženia do registratúrneho strediska.

Na archívne účely sa vytlačí register po ročnej úzávierke súdneho registra a uchová sa v tlačenej i elekronickej forme. V priebehu roka zostanú súdne registre nezviazané a uložené v zložkách z tvrdého obalu. Najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa súdny register viedol, sa dá register zviazať.


2.3.2 Druhy súdnych registrov používaných na okresnom súde

a) trestnoprávne – T, Nt, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,
b) občianskoprávne – C, Cd, Ccud,
c) obchodnoprávne – Cb, Zm, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm,
d) konkurzné a reštrukturalizačné – K, R, NcKR,
e) opatrovnícke a starostlivosti o maloletých – P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,
f) správne – S, Scud,
g) dedičské – D, Dd, Dcud,
h) výkonu rozhodnutia – Em, Ed, Ecud,
i) exekučné – Er, Erd, Ercud,
j) platobných rozkazov – Ro, Rob,
k) úschov – Ú,
l) umorovania listín – UL,
m) justičnej pokladnice – JP.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.