Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárske právo

Hospodárske právo:

1. Čo znamená, že právo je systém? Aké prvky tvoria jeho štruktúru?

Celok = verejné + súkromné

Verejné - finančné, ústavné, správne, trestné
Súkromné – rodinné, občianske, obchodné, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia


2. V akých formách je vyjadrené slovenské právo ? Vymenujte ich podľa stupňa právnej sily.

-ústava, ústavné zákony
-zákon, nariadenie, vyhláška


3. Aké sú základné štádia legislatívneho procesu ?

Tvorba zákona:

A)Návrh zákona (poslanci).
B)Prekladá sa to predsedovi parlamentu.
C)Ten ho odovzdá ústavno – právnemu výboru parlamentné výbory.
D)Rozprava - je vážny, dôkladný rozhovor, rokovanie, debata, diskusia
E)Hlasovanie poslancov ( je potrebná nadpolovičná väčšina). Na prijatie ústavy a ústavných zákonov sú potrebné 3/5 všetkých hlasov).
F)Zákon podpíšu ústavný činitelia, predseda, prezident.
G)Uverejnenie v zbierke zákonov SR.


4. Kde náš štát publikuje právne predpisy ?

- V zbierke zákona


5. Aké znaky musí mať štát, aby sme ho mohli pokladať za právny?

-Moc sa sama obmedzuje, zaväzuje
-Občanviď. právny štát
-Štát


6. V čom spočíva právna istota občanov ?

-Dôvera ľudí v právo ( právny štát, ľudské práva) – právna istota ja Ombudsman
-Ombudsman –ochranca ľudských práv


7.Vymenujte základné princípy spravodlivého procesu.

Rozdeľujeme 7 princípov:

A)Polícia nemôže vstúpiť do domu bez súdnych príkazov.
B)Právny systém nepripúšťa vynútené obvinenia.
C)Prezumpcia neviny (každému komu nebola dokázaná vina treba predpokladať za nevinného).
D)Nikoho nemožno zadržať bez písomného obvinenia.
E)Človeka nemožno trestať za ten istý čin 2krát.
F)Sú zakázané kruté a ponižujúce tresty.
G)Proti rozsudku súdu existujú opravné prostriedky
8. Čo je postoj k právu a aké druhy postojov poznáte ?

Postoj k právu sa prejavuje v reálnom správaní ľudí, ktorého výsledkom je vytváranie právnych vzťahov medzi ľuďmi (sú to vzťahy upravené právnymi normami zákony)
Druhy postojov: odvíjajú sa od jednotlivých druhov práv


9. Ako chápete právnu subjektivitu ?

-Viď. obchodné právo
-Právna subjektivita je platným právom priznaná a garantovaná možnosť byť nositeľom práv a právnych povinností, a tak byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu. Priznáva sa fyzickým a právnickým osobám. Rozlišuje sa jej pasívna a aktívna stránka.


10. Aké sú štádia procesu aplikácie práva ?

Aplikácia práva je mocensky organizované uskutočňovanie práva. T.j. : štátne orgány vnášajú do našich vzťahov poriadok, tak že na základe zistenia skutočného vzťahu a podľa pracovných noriem rozhodnú na čej strane je právo a kto musí znášať trest za porušenie svojej právnej povinnosti.


11. Aké dôsledky má právoplatné rozhodnutie ?

-Podmienečne
-Nepodmienečne
Tresty : exekúcia, vyhostenie, verejnoprospešné práce, odsúdenie, prepadnutie majetku, peňažný trest, zákaz činnosti, prepadnutie veci, strata čestných titulov, strata vojenskej hodnosti ...


12. Ako je zabezpečená nezávislosť súdnictva ?

Základné princípy nezávislosti súdnictva sú zakotvené v rezolúciách Valného zhromaždenia OSN. Má rešpektovať 2 základne zásady:
-Neutralitu sudcov
-Zabezpečenie práv a slobôd jednotlivca


13. Ako sa môžete brániť proti rozhodnutiam, ktoré pokladáte za nespravodlivé ?

-Riadne : odvolaním
-Mimoriadne : Sťažnosť, obnova konania, dovolanie


14. Aké je poslanie ústavného súdu ?

Ústavný súd SR je nezávislí súdny organ ochrany ústavnosti. Zák. súdu upravuje ústava SR. Okrem toho, že rozhoduje o súlade noriem nižšej právnej sily s normami vyššej právnej sily, ÚS rozhoduje i komerčné konflikty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy – rozhodujú o rôznych sťažnostiach.


15. Aké druhy kontroly poznáte ?

-ministerstvo a vláda

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk