referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
Ako vznikla stoličná organizácia v Uhorsku?

Vymenujte stolice alebo ich časti, ktoré ležali na území dnešného Slovenska.

Ako sa volal šľachtický rod, ktorý za posledných Arpádovcov ovládol východné Slovensko?

Ktorému uhorskému panovníkovi sa podarilo zlomiť moc šľachtickej oligarchie?

Aký mala charakter bitka pri Rozhanovciach v roku 1312 a kto sa na nej zúčastnil?

Kto bol Matúš Čák Trenčiansky?

Čo uskutočnil (zaviedol) počas svojej vlády Karol Róbert z Anjou?

V ktorom slovenskom meste sa razili zlaté florény?

Čím bolo Privilégium pro Slavis z roku 1381?

Čo sa stalo s trinástimi spišskými mestami za vlády Žigmunda Luxemburského?

Ktorá je najstaršia zachovaná listina v češtine so slovakizmami?

Prečo sa Ladislav volal Pohrobok?

Kto bol Matej Korvín?

Čo patrí k vrcholom neskorej gotiky na Slovensku?

Čo je inkunábula?

Čo bolo za vlády Mateja Korvína po bitku pri Moháči podstatou krajinských orgánov?

Aké iné výrazy namiesto slova zeman poznáte?

Charakterizujte Dóžovo povstanie v roku 1514.

Čo bolo Tripartitum (Tripartitum opus iuris consuetudinarii incliti Regni Hungariae partiumque adnexarum) z roku 1514?

V ktorom slovenskom meste došlo k podpisu manželských zmlúv medzi Jagelovcami a Habsburgovcami v roku 1515?

Aká bola situácia v Uhorsku po bitke pri Méháči?

Kto boli habáni?

Čo boli sandžaky?

Čo bola Uhorská komora?

Ktorý rád sa významne podieľal na rekatolizácii?

Čo znamená zásada cuius regiu, eius religio?

Kto patril k ozbrojenej protihabsbueskej opozícii v 17. storočí?

Kto bol Gabriel Betlen?

Kde bola(i) na území terajšieho Slovenska v 17. storočí univerzita(y), Kolégium(iá)?

Čo priniesol koniec tureckej hrozby?

Kto boli kuruci?

Aké boli príčiny protihabsburského boja Františka II. Rákociho?

Akú úlohu zohral Satmársky mier v roku 1711?

Prečo cisár Karol VI. Vydal v roku 1713 Pragmatickú sankciu?

Aký charakter mal rozvoj manufaktúr na území dnešného Slovenska?

V ktorom meste pôsobila od roku 1724 Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada?

Kto napísal dielo Historicko-zemepisný poznatok o novom Uhorsku (tzv. Notície)?

Aký sloh bol v Uhorsku v 18. storočí?

Kto bol Ján Kupecký?

Na čo bola zameraná škola, ktorú založil cisár Karol VI. V Banskej Štiavnici?

Kto boli želiari?

Ako sa volal významný sochár, ktorého súsošie sv. Martina je v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave?

Ako označujeme vojny, ktorú vypukli po smrti cisára Karola VI. (1740)?

Kto bol Matej Bel?

Kto bol Samuel Mikovíny?

Čo je osvietenstvo?

S kým viedla Mária Terézia sedemročnú vojnu (1756-1763)?

Kto bol husár?

Čo znamená absolutizmus?

Ako sa nazývala reforma z roku 1767. ktorou sa jednotne upravili poddanské pomery v Uhorsku?

Kto zriadil na území Slovenska banskú vysokú školu?

Do ktorého európskeho mesta bola presťahovaná Trnavská univerzita v roku 1777?

Čo je Historia gentis Slavae?

Čo je podstatou tolerančného patentu Jozefa II.?

Ktorý vzdelanec slovenského pôvodu bol poradcom Márie Terézie?

Kto bol Jozef Ignác Bajza?

Kedy došlo k zrušeniu nevoľníctva v Uhorsku?

Kto bol Maximilián Hell?

Vymenujte významných členov Slovenského učeného tovarišstva (1792).

O čo sa usilovali uhorskí jakobíni?

Čo bolo charakteristické pre Bratislavský mier v roku 1805?

Kto bol Samuel Tešedík?

Ako sa nazýval vzdelávací spolok, ktorý si založili študenti evanjelického lýcea v roku 1829 (K. Štúr, S. Chalupka, D. Lichard)?

Kto bol Gašpar Fejérpataky-Belopotocký?

Kde vznikol prvý slovenský ochotnícky divadelný spolok a ktorým predstavením sa uviedol?

Čo charakterizovalo východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831?

Ktorý spolok bol pokusom o spojenie konfesionálne i jazykovo rozdeleného slovenského národného hnutia (1834)?

Aký charakter mali jazykové zákony prijaté na tzv. dlhom sneme v Bratislave (1832-1836)?

Čo je romantizmus?

Kto bol autorom rozpravy O literárnej vzájomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slávskými (1837) a čo bolo jej podstatou?

Čo bol slovenský prestolný prosbopis (1842)?

Z akej zásady vychádzali Štúrovci pri kodifikácii slovenčiny (1843)?

Čo je to panslavizmus?

Čo znamenal odchod študentov z bratislavského lýcea do Levoče v roku 1844?

Čo bol Tatrín (1844)?

Aké požiadavky obsahoval slovenský politický program v predvečer revolúcie rokov 1848-1849?

Kedy vznikla prvá nezávislá uhorská vláda, na čele ktorej stál Ľudovít Baťán?

Kedy došlo v Uhorsku k zrušeniu urbariálnych povinností, cirkevného desiatku a zemepanského deviatku?

Charakterizujte slovenský štátoprávny a politický program z roku 1848.

Aký ohlas malo národné hnutie Slovákov v roku 1848 aký bol jeho výsledok?

Kto sa zúčastnil na Slovanskom zjazde v Prahe a aké požiadavky boli na ňom vznesené?

Charakterizujte prvý politický orgán Slovákov v roku 1848.

Aké boli príčiny porážky prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov (septembrového povstania) z roku 1848?

Aký charakter mala ústava, ktorú vydal František Jozef I. v marci 1849?

Aké požiadavky obsahoval prosbopis z marca roku 1849 a kto ho predložil?

Čo bol austroslavizmus?

Aký charakter mala výprava slovenských dobrovoľníkov v roku 1849?

Ktoré slovenské národné symboly používali v revolučnom období rokov 1848-1849?

Ako reagovali Slováci na situáciu po porážke maďarského hnutia za nezávislosť?

Čo priniesli revolučné roky 1848-1849 pre Slovákov?

Kto bol Ľudovít Štúr a aké mal postavenie v období národnooslobodzovacieho boja Slovákov?

Čo viete o Pešťbudínskych vedomostiach?

Čím boli charakteristické prvé voľby po revolučných rokoch 1848-1849 v Uhorsku?

Aký význam mal Národný program prijatý v Turčianskom sv. Martine v roku 1861?

V čom bola podstata reformy slovenského pravopisu z roku 1851?

Aký režim bol nastolený v Uhorsku vydaním silvestrovských patentov z roku 1851?

Aké boli základné slovenské požiadavky v memorandovom období?

Kde a akým spôsobom vznikli prvé slovenské gymnáziá (druhá polovica 19. storočia)?

Kde sa konalo prvé zasadnutie Matice slovenskej v roku 1863 a kto bol jej predsedom?

Kedy došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu?

Čo označuje termín dualizmus vo vývoji habsburskej monarchie?

Čo znamenalo rakúsko-uhorské vyrovnanie pre Slovákov?

Aké formy a prejavy mal slovenský politický život po zavedení dualizmu?

Aké ciele a názory prezentovala Nová škola slovenská?

Čím bolo charakteristické územnosprávne členenie Slovenska za dualizmu?

Čo bolo podstatou uhorského národnostného zákona z roku 1868?

Aké práva mali Slováci podľa národnostného zákona z roku 1868?

Čím bol charakteristický prvý robotnícky spolok v Bratislave (1869)?

Kto bol Andrej Radlinský?

Čím sa vyznačovali Národné noviny?

Ktorú politickú stranu založili stúpenci Starej školy slovenskej (1871)?

Čo bolo charakteristické pre vznik Slovenskej národnej strany (1871)?

Aký charakter mala Nová škola slovenská?

Kedy došlo k zrušeniu prvej Matice slovenskej?

Čo bolo charakteristické pre politiku uhorskej vlády po rakúsko-uhorskom vyrovnaní?

Charakterizujte prvú socialistickú stranu v Uhorsku.

Aká bola situácia v slovenskom národnom hnutí za vlády Kolomana Tiszu (1875-1890)?

Ako vyzerala situácia s používaním slovenčiny na školách za vlády Kolomana Tiszu (1875-1890)?

Ktorá(é) robotnícka(e) strana(y) pôsobila(i) v Uhorsku koncom 19. storočia?

Aké štýly sa uplatňovali v architektúre na území Slovenska na konci 19. storočia?

Aké bolo usporiadanie habsburskej ríše po rakúsko-uhorskom vyrovnaní?

Do ktorej stolice patrili Košice v 19. storočí?

Do ktorej stolice patrila Bratislava v 19. storočí?

Kto bol Dionýz Štúr?

Kto založil Ľudové noviny v roku 1897?

Na akej politickej platforme stáli Ľudové noviny, ktoré vznikli v roku 1897?

Charakterizujte prvý slovenský robotnícky mesačník z roku 1897.

Čo sa stalo s majetkom zrušenej Matice slovenskej (1875)?

Kto formoval od roku 1878 ideový a politický profil Národných novín?

Kto bol Štefan Marko Daxner?

Akú úlohu zohrali cirkevno-politické zákony z roku 1894 a reorganizácia evanjelických cirkevných dištriktov?

Kto bol Peter Michal Slavomil Bohúň?

Aký bol program Všeobecnej robotníckej strany Uhorska (1881)?

Čo charakterizovalo konštituovanie Celouhorskej sociálnodemokratickej strany (1890)?

Akú činnosť vyvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť založená v roku 1893?

Kto boli hlasisti?

Aká bola programová platforma Hlasu?

Kto patril medzi hlasistov?

S akým volebným programom išla do volieb Slovenská národná strana v roku 1901?

Čo charakterizovalo voľby do uhorského snemu v roku 1901?

Aké boli politické postoje Milana Hodžu na začiatku 20. storočia?

Kto bol Aurel Stodola?

Charakterizujte Slovenské robotnícke noviny (vznik, poslanie, vydavateľ a pod.).

Aký bol program Slovenskej sociálnodemokratickej strany (1905)?

Kto bol Jozef Murgaš?

Ako sa nazývala organizácia, ktorú založili v Clevelande v roku 1907 zástupcovia amerických Slovákov?

Aké zmeny priniesli Apponyiho zákony v roku 1907?

Čo bolo podnetom udalostí v Černovej v roku 1907?

Aký bol ohlas svetovej verejnosti na krviprelievanie v Černovej?

Kto bol Andrej Kmeť?

Aké bolo ideovo-programové zameranie prúdistov?

Akým spôsobom bola reorganizovaná Slovenská národná strana krátko pred prvou svetovou vojnou?
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.