referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Monika
Piatok, 7. mája 2021
Dôchodkové poistenie
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vlkia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 26 391
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 76.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 127m 10s
Pomalé čítanie: 190m 45s
 
Vdovecký dôchodok

Definícia /účel dávky

Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.

Podmienky nároku na vdovecký dôchodok

Nárok na vdovecký dôchodok má vdovec po manželke, ktorá

•ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo
•ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
•ku dňu smrti získala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
•zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manželky, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestná neprežila) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky za mŕtvu.

Podmienky nároku na vdovecký dôchodok, ak manželka vdovca zomrela pred 1. januárom 2004 (§ 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.)

Najskôr od 1. augusta 2006 má na vdovecký dôchodok nárok vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. augustom 2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do troch rokov od smrti manželky

•dovŕšil dôchodkový vek alebo
•bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31. júli 2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
ak jeho manželka
•ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov,
•ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov alebo
•zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienka trvania invalidity vdovca sa považuje za splnenú aj vtedy, ak v čase trvania invalidity dovŕšil dôchodkový vek pred 1. augustom 2006.

Nárok na tento vdovecký dôchodok nemá vdovec, ktorý

•má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•uzatvoril manželstvo alebo
•na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.

Uplatnenie nároku na vdovecký dôchodok

Konanie o priznanie vdovského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na vdovecký dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Za deň uplatnenia nároku na vdovecký dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa a poistenkyne, po ktorej sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o vdovecký dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie vdoveckého dôchodku:

• platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev,
•úmrtný list manželky,
•doklad o ukončení vzdelania zomretej manželky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jej štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
•rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA MANŽELKE).

Aby nárok na vdovecký dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť. K žiadosti o vdovecký dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady týkajúce sa zomretej manželky:

•potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan

-bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
- poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

•hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
•potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. Ak manželka žiadateľa o vdovecký dôchodok dosiahla dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bola naďalej nepretržite zamestnaná k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahla.

K žiadosti o vdovecký dôchodok po poberateľke výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak manželka žiadateľa získala aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby manželka žiadateľa o vdovecký dôchodok splnila, resp. nesplnila podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) žiadateľa uznesením súdu alebo exekučným príkazom, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok. Ak manželka žiadateľa ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov a Sociálna poisťovňa nevie zistiť zo svojho informačného systému túto skutočnosť, je potrebné pripojiť rozhodnutie o priznaní niektorého z uvedených dôchodkov, prípadne aj iné rozhodnutie preukazujúce priznanie dôchodku.
Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma vdoveckého dôchodku

Suma vdoveckého dôchodku je 60 %

•starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mala alebo by mala nárok zomretá manželka ku dňu smrti,
•invalidného dôchodku, ak zomretá manželka bola poberateľkou invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok,
•predčasného starobného dôchodku priznaného zomretej manželke.

Ak zomretá manželka spĺňala ku dňu smrti podmienky nároku na dva dôchodky, vdovecký dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. Suma vdoveckého dôchodku priznaného podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. vdovca, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, je 2 794 Sk mesačne. K tejto sume ďalej patrí zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. Ak sa poberateľovi vdoveckého dôchodku vypláca aj iný dôchodok, bližšie pozri nižšie Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov.

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku trvá po obdobie jedného roka od smrti manželky. Po uplynutí tohto jedného roka zaniká iba nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, samotný nárok na vdovecký dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak vdovec spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

•stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretej nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovca, osvojené dieťa vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdovcovi alebo zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
•je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
•vychoval aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil dôchodkový vek.

Za výchovu dieťaťa na tieto účely sa považuje výchova dieťaťa od jeho narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (t. j. do dosiahnutia 18 rokov veku prípadne do dňa uzavretia manželstva, ak dieťa uzavrelo manželstvo skôr). Ak vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdoveckého dôchodku mu vznikne znovu. Uvedené podmienky sa nevzťahujú na nárok na výplatu vdoveckého dôchodku priznaného podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. vdovca, ktorému manželka zomrela pred 1. januárom 2004.

Kontrola posudzovania

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1.Vdovec, ktorému sa priznáva vdovecký dôchodok, už poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
-nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy vdovecký dôchodok.

2.Vdovec, ktorému sa priznáva vdovecký dôchodok, už poberá invalidný dôchodok a sirotský dôchodok, prípadne sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa

-v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky.

3.Vdovec, ktorému sa priznáva vdovecký dôchodok, už poberá sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si vdovec zvolí.

Poukazovanie vdoveckého dôchodku

Vdovecký dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa vdovecký dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno vdovecký dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na vdovecký dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní vdoveckého dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Vdovecký dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na vdovecký dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovecký dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o vdovecký dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. Ak však ide o vdovecký dôchodok podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. ak manželka vdovca zomrela pred 1. januárom 2004, vdovecký dôchodok možno doplatiť najskôr za obdobie od 1. augusta 2006.

Zánik nároku na vdovecký dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku zaniká, ak po uplynutí jedného roka od smrti manželky vdovec nespĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

•stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretej nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovca, osvojené dieťa vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdovcovi alebo zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
•je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
•vychoval aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil dôchodkový vek.

Ak vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdoveckého dôchodku mu vznikne znovu. Uvedené podmienky sa nevzťahujú na nárok na výplatu vdoveckého dôchodku priznaného podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. vdovca, ktorému manželka zomrela pred 1. januárom 2004.

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká

•uzatvorením manželstva,
•dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky.

Nárok na vdovecký dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na vdovecký dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na vdovecký dôchodok a podmienky nároku na výplatu vdoveckého dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

Prechod nároku na vdovecký dôchodok po úmrtí vdovca

Ak vdovec splnil podmienky nároku na vdovecký dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol vdovecký dôchodok pred smrťou vdovca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•deťom a
• rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak manželka žiadateľa o vdovecký dôchodok nebola poberateľkou niektorého druhu dôchodku, je potrebné skúmať, či jej vznikol nárok na starobný dôchodok alebo či získala potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Ak zomretá manželka nezískala potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získala v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky). Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak zomretá manželka získala podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.
Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne zomretej manželke nárok na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jej dôchodok sa určí v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a z tejto sumy sa potom určí suma vdoveckého dôchodku.

Ďalšie informácie

Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovecký dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži. Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.