Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pred 1. januárom 2004 existovalo dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

a.starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
b.invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. (§ 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

•starobný dôchodok
•predčasný starobný dôchodok
•vdovský dôchodok
•vdovecký dôchodok
•sirotský dôchodok

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

•invalidný dôchodok
•vdovský dôchodok
•vdovecký dôchodok
•sirotský dôchodok

Sadzba poistného na starobné poistenie (§ 131)

Sadzba poistného na starobné poistenie, ak fyzická osoba nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je pre

•zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
•zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
•povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
•dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
•štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 (občan vykonávajúci službu v ozbrojených silách, občan vykonávajúci civilnú službu, fyzická osoba starajúca sa o dieťa) 18 % z vymeriavacieho základu,
•Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku 18 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na starobné poistenie, ak fyzická osoba je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, je pre

•zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
•zamestnávateľa za zamestnanca 5 % z vymeriavacieho základu,
•povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 9 % z vymeriavacieho základu,
•dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 9 % z vymeriavacieho základu,
•štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 9 % z vymeriavacieho základu,
•Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku 9 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na invalidné poistenie (§ 132)

Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre
•zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,
•zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,
•povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
•dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
•štát 6 % z vymeriavacieho základu.

Všeobecne o sadzbách poistného (§ 129)

Suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné poistenie, suma poistného na invalidné poistenie, suma poistného na úrazové poistenie, suma poistného na garančné poistenie, suma poistného na poistenie v nezamestnanosti a suma poistného do rezervného fondu solidarity sa určujú percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor.

Definícia / účel dávky

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Podmienky nároku na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý

•získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
•dovŕšil dôchodkový vek.

Ak však poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a do tohto dátumu nezískal potrebnú dobu zamestnania, pozri nižšie.

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok nevznikne, aj keď poistenec dosiahol dôchodkový vek a získal 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ak ide o poistenca, ktorý:

•síce pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, ale dovtedy nesplnil podmienky nároku na tento dôchodok (nezískal potrebnú dobu zamestnania alebo nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky),
•poberal predčasný starobný dôchodok (predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok).

Nárok na starobný dôchodok, ak neboli splnené podmienky nároku pred 1. januárom 2004

1. Nesplnenie podmienky potrebnej doby zamestnania

Ak poistenec

•dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a
•podmienku potrebnej doby zamestnania splní s pripočítaním obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 2003 vo veku mladšom ako 62 rokov, vznikne mu nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Suma dôchodku sa v takomto prípade taktiež určí podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Ak poistenec

•dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podmienku potrebnej doby zamestnania nesplnil do 31. decembra 2007, vznikne mu nárok na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak
•získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
•dovŕšil najmenej vek 62 rokov. Nárok na tento starobný dôchodok však môže vzniknúť najskôr 1. januára 2005. Suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Nesplnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Ak poistencovi pred 1. januárom 2004 nevznikol nárok na dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, vznikne mu nárok na dôchodok 1. januára 2005. Suma dôchodku sa určí podľa právnych predpisov, podľa ktorých boli splnené ostatné podmienky nároku na dôchodok.

Dôchodkový vek

Dôchodkový vek je 62 rokov jednotne u mužov aj žien. Začne sa však uplatňovať až

•u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a
•u žien narodených v období počnúc rokom 1962 (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena vychovala).

Z pôvodného dôchodkového veku určeného zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, t. j. 60 rokov u mužov a 53 až 57 rokov u žien podľa počtu vychovaných detí, sa pri určení dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vychádza

•u mužov narodených v období rokov 1944 a 1945,
•u žien narodených v období rokov 1947 – 1961.

U uvedených mužov a žien sa však pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahne osoba pôvodný dôchodkový vek.

Podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2003 mala žena nárok na starobný dôchodok, ak bola zamestnaná najmenej 25 rokov a dosiahla vek aspoň

a) 53 rokov, ak vychovala päť alebo viac detí,
b) 54 rokov, ak vychovala tri alebo štyri deti,
c) 55 rokov, ak vychovala dve deti,
d) 56 rokov, ak vychovala jedno dieťa, alebo
e) 57 rokov, ak pre ňu nie sú výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa zvýhodnených pracovných kategórií.

Pri posudzovaní výchovy dieťaťa sa prihliada na:

a) vlastné a osvojené dieťa,
b) dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, t. j. dieťa
– prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
– ktorého matka zomrela a
– manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu,
– ktoré žena vychovala ako pestúnka v osobitných zariadeniach pestúnskej starostlivosti.

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo sa starala o dieťa

•vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu desiatich rokov,
•po dobu piatich rokov, ak sa ujala jeho výchovy po dosiahnutí jeho ôsmeho roku veku.

Podmienka výchovy dieťaťa sa tiež považuje za splnenú, ak sa žena starala o dieťa

•od jeho narodenia do úmrtia, ak dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku,
•aspoň posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Do doby starostlivosti sa započíta aj doba, po ktorú sa žena nemohla o dieťa osobne starať, pretože bola chorá alebo dieťa bolo zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti.

Okrem vyššie uvedených prípadov sa odlišne dôchodkový vek určuje aj u poistencov, ktorým sa priznávajú do 31. decembra 2023 nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie. Dôchodkový vek týchto poistencov sa určuje naďalej podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Ide o vek v rozpätí 55 až 59 rokov v závislosti od toho, koľko rokov doby zamestnania získali výkonom zamestnania v I. pracovnej kategórii, I. kategórii funkcií alebo II. kategórii funkcií.

Uplatnenie nároku na starobný dôchodok

Konanie o priznanie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.

Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o starobný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku:

•platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
•vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
•rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
•rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o starobný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

•potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan

-bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
-poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

•hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
• potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o starobný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Ak žiadateľ o starobný dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.

K žiadosti o starobný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
Ak sa žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) uznesením súdu, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma starobného dôchodku

•ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako

POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

•poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),

2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

∑ OMB x ADH
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Príklady výpočtu starobného dôchodku

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2008 a od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. januáru 2008 získal 16 434 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 45,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 434 : 365 = 45,0247).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2008 je 249,14 Sk.
Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2008 sa určí nasledovne:
1,0012 x 45,0247 x 249,14 = 11 231 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)
Suma dôchodku sa ďalej v jednotlivých kalendárnych rokoch zvýši podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. augusta 2007, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. decembra 2007 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. januára 2008.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. augustu 2007 získal 16 434 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 45,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 434 : 365 = 45,0247).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2008 je 249,14 Sk.
Za obdobie od 1. augusta 2007 do 31. decembra 2007 mal poistenec osobný vymeriavací základ 95 000 Sk.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2008 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. k 1. augustu 2007:
1,0012 x 45,0247 x 249,14 = 11 231 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

•určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. augusta 2007 do 31. decembra 2007 95 000 : 207 288 = 0,4583 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor) (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 207 288 Sk, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2005, ktorý dva roky predchádza roku 2007)
•vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,4583 x 249,14 = 114,18086 Sk mesačne
•táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok  11 231 + 114,18086 = 11 346 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 153 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

- hodnota percentuálneho zvýšenia = (153 : 30) x 0,5
- prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 5 x 0,5 = 2,5 % 11 346 + (2,5 % x 11 346 ) = 11 346 + 283,65 = 11 630 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor) Suma dôchodku sa ďalej v jednotlivých kalendárnych rokoch zvýši podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. augusta 2007 a od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. augustu 2007 získal 16 434 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 45,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 434 : 365 = 45,0247).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2007 je 232,51 Sk.
Suma starobného dôchodku patriaca od 1. augusta 2007 sa určí nasledovne:
1,0012 x 45,0247 x 232,51 = 10 482 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)
Suma dôchodku sa ďalej v jednotlivých kalendárnych rokoch zvýši podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Zvýšenie starobného dôchodku po priznaní dôchodku

1. Starobný dôchodok bol priznaný v sume určenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí ako
∑ OMB x ADH
—————
2
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku počas poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia
Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok, pričom v určitom období poberal starobný dôchodok alebo jeho časť a v ďalšom období nepoberal tento dôchodok ani jeho časť, k zvýšeniu podľa predchádzajúceho odseku sa pripočíta zvýšenie určené ako
∑ OMBx ADH
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku bez poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota

Takto určená suma starobného dôchodku sa ešte zvýši o 0,5 % za každých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaných bez poberania starobného dôchodku. Do počtu dní obdobia dôchodkového poistenia sa nezapočítavajú dni, za ktoré sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie (napríklad poberanie nemocenského).

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak poistencovi v priebehu kalendárneho roka viackrát zaniklo dôchodkové poistenie.

2. Starobný dôchodok bol priznaný v sume určenej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003
Ak bol poistencovi priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 alebo pomerný starobný dôchodok a tento poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006 a súčasne poberal tento dôchodok, dôchodok sa zvýši
•za každých 90 kalendárnych dní o 0,75 % priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa mu vymeral dôchodok.
Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz za kalendárny rok.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 sa aj tento starobný dôchodok zvyšuje rovnakým spôsobom ako starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nárok na výplatu starobného dôchodku

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká splnením podmienok nároku na starobný dôchodok a podaním žiadosti o priznanie starobného dôchodku a zostáva zachovaný aj počas dôchodkového poistenia (napr. výkonu zamestnania) trvajúceho po priznaní dôchodku (neexistuje už podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý na maximálne jeden rok). To znamená, že poberateľ starobného dôchodku môže poberať tento dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Starobný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na

•náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
•nemocenské,

ak poistenec žiada priznať starobný dôchodok od dátumu po 31. decembri 2007 a pred dátumom, od ktorého žiada tento dôchodok priznať, mu vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1. Poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, prípadne starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok

•vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
•ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

2. Poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok)

•v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
•nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
•ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok

Poukazovanie starobného dôchodku

Starobný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa starobný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno starobný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Starobný dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na výplatu starobného dôchodku

Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Zánik nároku na starobný dôchodok a jeho výplatu

Nárok na starobný dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na starobný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na starobný dôchodok a podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
Prechod nároku na starobný dôchodok po úmrtí jeho poberateľa. Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

•manžela (manželku)
•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•manželovi (manželke)
•deťom a
•rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak poistenec dosiahol dôchodkový vek podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).
Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Pozrieť aj: Dôchodkové poistenie v zahraničí a EÚ Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni.Predčasný starobný dôchodok

Definícia / účel dávky

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý nie je sporiteľ, ak

•získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
•chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
•suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý je sporiteľ, ak

•získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
•chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
•suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Od 1. augusta 2006 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec po 31. júli 2006 podať najviac dvakrát v kalendárnom roku. Obdobie, do ktorého spadá dátum priznania dôchodku Suma ŽM Suma PS, od ktorej vzniká nárok na PS

1. január 2004 – 30. jún 2004 4 210 Sk mesačne 5 053 Sk mesačne
1. júl 2004 – 30. jún 2005 4 580 Sk mesačne 5 497 Sk mesačne

1. júl 2005 – 30. jún 2006 4 730 Sk mesačne 5 677 Sk mesačne
1. júl 2006 – 30. jún 2007 4 980 Sk mesačne 5 977 Sk mesačne
1. júl 2007 - 30. jún 20085 130 Sk mesačne6 157 Sk mesačne
suma ŽM = suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
PS = predčasný starobný dôchodok

Ak poistenec splní uvedené podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, dôchodok sa mu prizná bez ohľadu na to, koľko dní, resp. rokov mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku. Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok

Konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú. Žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku:

• platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
•vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
•rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
• rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na predčasný starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o predčasný starobný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

•potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan 

- bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
- poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

•hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,

• potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o predčasný starobný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada predčasný starobný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamuje zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať predčasný starobný dôchodok. K žiadosti o predčasný starobný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
Ak sa žiadateľovi o predčasný starobný dôchodok vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vypláca o vyplácanej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) uznesením súdu, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok. Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma predčasného starobného dôchodku

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku
2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na výplatu predčasného
starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená,
že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.
Od 1. januára 2008 sa už obdobie, za ktoré sa má dôchodok znížiť, neskracuje o obdobie, počas ktorého by mal poistenec nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ak poistenec ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňal podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, no nárok na túto dávku si neuplatnil.
Zvýšenie predčasného starobného dôchodku po priznaní dôchodku

Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí
 OMB x ADH
—————
2
 OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia
Ak bol poberateľ predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený po predčasného starobného dôchodku, pričom v určitom období poberal predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť a v ďalšom období nepoberal tento dôchodok ani jeho časť, k zvýšeniu podľa predchádzajúceho odseku sa pripočíta zvýšenie určené ako
∑ OMBx ADH
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní dôchodku bez poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak poistencovi po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku viackrát v priebehu kalendárneho roka zaniklo dôchodkové poistenie, zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok sa vykoná za daný kalendárny rok len raz.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vzniká splnením podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok a podaním žiadosti o jeho priznanie a zostáva zachovaný aj počas obdobia dôchodkového poistenia (napr. výkonu zamestnania) trvajúceho po priznaní dôchodku (neexistuje už podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý na maximálne jeden rok).

Ak bol poistenec po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok dôchodkovo poistený, dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Predčasný starobný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na

•náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
•nemocenské,
ak poistenec žiada priznať predčasný starobný dôchodok od dátumu po 31. decembri 2007 a pred dátumom, od ktorého žiada tento dôchodok priznať, mu vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1. Poistenec, ktorému sa po 31. decembri 2007 priznáva predčasný starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok,

•vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
•ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

2. Poistenec, ktorému sa priznáva predčasný starobný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok)

•v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
•nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
•ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.

Poukazovanie predčasného starobného dôchodku

Predčasný starobný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa predčasný starobný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno predčasný starobný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Predčasný starobný dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o predčasný starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Zánik nároku na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu

Nárok na predčasný starobný dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na predčasný starobný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

Prechod nároku na predčasný starobný dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

Ak poistenec splnil podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

•manžela (manželku)
•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol predčasný starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•manželovi (manželke)
•deťom a
•rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky). Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie

Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.Invalidný dôchodok

Definícia / účel dávky

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý

•je invalidný
•získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
•ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Po 31. decembri 2007 môže za osobitných podmienok tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia

Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok je

•menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
•najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 22 rokov,
•najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 22 rokov do 24 rokov,
•najmenej tri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 26 rokov,
•najmenej štyri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 26 rokov do 28 rokov,
•najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov.

Poznámka: Ak sa poistenec mladší ako 20 rokov stal invalidným v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, na vznik nároku na invalidný dôchodok je potrebné, aby získal najmenej jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Potrebný počet rokov sa zisťuje

•z celého obdobia pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý nie je starší ako 28 rokov, t. j. má 28 rokov alebo menej ako 28 rokov veku,
•z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý má viac ako 28 rokov veku.

Potrebný počet rokov sa nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Na nárok na invalidný dôchodok postačí, ak spĺňa zvyšné dve podmienky nároku, t. j. je invalidný a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Uplatnenie nároku na invalidný dôchodok

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.  Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadateľovi, ktorý je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť menej ako 71 % a ktorému po 31. júli 2006 vznikol nárok na náhradu príjmu, platu alebo služobného príjmu z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, ktoré sa vypláca až do dňa uznania za invalidného, je možné priznať invalidný dôchodok, najskôr dňom nasledujúcim po ukončení výplaty uvedených dávok vyplácaných z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o invalidný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku:

• platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
•tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ*, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa,
• doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
• vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
•rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
•rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na invalidný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o invalidný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

•potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan 

- bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
- poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

• hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
• potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o invalidný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada invalidný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať invalidný dôchodok.

V aktuálnych prípadoch je potrebné pripojiť k žiadosti o invalidný dôchodok potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti žiadateľa za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok, prípadne doklad o období poberania platu alebo služobného príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, taktiež za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok.

K žiadosti o invalidný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) uznesením súdu alebo exekučným príkazom, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok. Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou. Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Poberateľka invalidného dôchodku je povinná oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku [napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa (detí), ktoré nebolo (neboli) uvedené v žiadosti o dôchodok].

Suma invalidného dôchodku

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak ide o poistenca, ktorého

•schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako
POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku
•schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu
•invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako (POMB x ODP x ADH)
————————————
2
alebo
(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu
—————————————————————————————
2

Nárok na výplatu invalidného dôchodku

Invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na

•náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
•nemocenské,

ak poistenec žiada priznať invalidný dôchodok od dátumu po 31. decembri 2007 a pred dátumom, od ktorého žiada tento dôchodok priznať, mu vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1.Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný dôchodok za výsluhu rokov

•vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
•ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

2. Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, splnil podmienky nároku na dva invalidné dôchodky – invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z. a tzv. invalidný dôchodok z mladosti podľa § 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z.

•vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
•ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

3.Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok)

•v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
•nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
•ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.

4.Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá dva alebo viac pozostalostných dôchodkov (vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky)

•v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
•ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
•ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vyplácajú vždy pozostalostné dôchodky.

Ak sa priznáva invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nevznikne súbeh nárokov na výplatu invalidného dôchodku a sirotského dôchodku priznaného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takáto sirota nemá nárok na sirotský dôchodok, pretože sa nepovažuje na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené dieťa.

Poukazovanie invalidného dôchodku

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa invalidný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno invalidný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Invalidný dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na výplatu invalidného dôchodku

Nárok na výplatu invalidného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý invalidný dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o invalidný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia (bližšie lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia)

Zánik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu

Nárok na invalidný dôchodok zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol poberateľ invalidného dôchodku právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal invalidným. Nárok na invalidný dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na invalidný dôchodok a podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

Prechod nároku na invalidný dôchodok po úmrtí jeho poberateľa
Ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na:

•manžela (manželku)
•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol invalidný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne:

•manželovi (manželke)
•deťom a
•rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak bol poistenec uznaný za invalidného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).

Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte, je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú, alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na invalidný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie

S účinnosťou od 1. januára 2004 sa za invalidné dôchodky považujú aj čiastočné invalidné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2004. Vyplácajú sa v sume, v akej patrili do 31. decembra 2003 a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi predpismi platnými do tohto dňa.Od 1. augusta 2006 sa však už neskúma splnenie podmienky poklesu zárobku, ak bol poistencovi pred 1. januárom 2004 priznaný čiastočný invalidný dôchodok.

Od 1. januára 2004 sa za invalidné dôchodky považujú aj dôchodky za výsluhu rokov, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2004. Invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, na výplatu ktorého by mal poistencovi trvať nárok aj po dovŕšení dôchodkového veku v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku prekvalifikuje na starobný dôchodok. Starobný dôchodok sa mu potom bude vyplácať v sume invalidného dôchodku, ktorá mu patrila do dovŕšenia dôchodkového veku.

S účinnosťou od 1. januára 2005 sa za starobný dôchodok považuje aj invalidný dôchodok, ktorý bol pred 1. januárom 2004 priznaný ako invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak jeho poberateľ dovŕšil pred 1. januárom 2004 60 rokov veku (ak ide o muža) alebo 57 rokov veku (ak ide o ženu). Najskôr od 1. augusta 2006 sa za starobný dôchodok považuje aj invalidný dôchodok, ktorý bol pred 1. januárom 2004 priznaný ako invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak jeho poberateľ dovŕšil dôchodkový vek a nemal do 31. júla 2006 preskúmané trvanie invalidity podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek po 31. decembri 2007, invalidný dôchodok sa mu už neprekvalifikuje na starobný dôchodok.  Ak je poistenec, ktorému bol invalidný dôchodok prekvalifikovaný na starobný dôchodok, dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 do 31. decembra 2007 zvyšuje rovnako ako starobný dôchodok priznaný podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.Vdovský dôchodok

Definícia / účel dávky

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela.

Podmienky nároku na vdovský dôchodok

Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý

•ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo
•ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
•ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
•zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od právnych predpisov platných pred 1. januárom 2004, od 1. januára 2004 nemôže vzniknúť nárok na vdovský dôchodok rozvedenej žene a od tohto dňa sa neskúma žitie manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

Uplatnenie nároku na vdovský dôchodok

Konanie o priznanie vdovského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľka je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.  Za deň uplatnenia nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľka prvýkrát požiadala príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie vdovského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky. Ak sa žiadateľka prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopná podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Žiadateľka, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľka nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľky a poistenca, po ktorom sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľka na účely spísania žiadosti o vdovský dôchodok je povinná predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie vdovského dôchodku:

•platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev,
• úmrtný list manžela,
•doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
• vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
• rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI MANŽELOVI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA ŽIADATEĽKE).

Aby nárok na vdovský dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť. K žiadosti o vdovský dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady týkajúce sa zomretého manžela:

• potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan

-bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
-poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

• hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
• potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. Ak manžel žiadateľky o vdovský dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol.

K žiadosti o vdovský dôchodok po poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak manžel žiadateľky získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby manžel žiadateľky o vdovský dôchodok splnil, resp. nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) žiadateľky uznesením súdu alebo exekučným príkazom, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok. Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľkou a potvrdené bankou.
Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma vdovského dôchodku

Suma vdovského dôchodku je 60 %

•starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti,
•invalidného dôchodku, ak zomretý manžel bol poberateľom invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok,
•predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému manželovi

Ak zomretý manžel spĺňal ku dňu smrti podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. Na rozdiel od právneho stavu pred 1. januárom 2004 sa vdovský dôchodok nekráti s príjmom zo zárobkovej činnosti. Ak sa poberateľke vdovského dôchodku vypláca aj iný dôchodok, pozri nižšie Súbeh nárokov na výplatu dôchodku.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku

Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá po obdobie jedného roka od smrti manžela. Po uplynutí tohto jedného roka zaniká iba nárok na výplatu vdovského dôchodku, samotný nárok na vdovský dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak vdova spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

•stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
•je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
•vychovala aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006)
•dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006)
•dovŕšila dôchodkový vek.

Za výchovu dieťaťa na tieto účely sa považuje výchova dieťaťa od jeho narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (t.j. do dosiahnutia 18 rokov veku, prípadne do dňa uzavretia manželstva, ak dieťa uzavrelo manželstvo skôr). Ak vdove zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku jej vznikne znovu.

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia (bližšie lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia)

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1.Vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, už poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
-nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy vdovský dôchodok.

2.Vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok a sirotský dôchodok, prípadne sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa

-v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky.

3.Vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, už poberá sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si vdova zvolí.

Poukazovanie vdovského dôchodku

Vdovský dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa vdovský dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno vdovský dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na vdovský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní vdovského dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Vdovský dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľka dôchodku umiestnená v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľka dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na výplatu vdovského dôchodku

Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o vdovský dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Zánik nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu vdovského dôchodku zaniká, ak po uplynutí jedného roka od smrti manžela vdova nespĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

•stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa (pozri: nezaopatrené dieťa ), ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
•je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
•vychovala aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006)
•dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšila dôchodkový vek.

Ak vdove zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku jej vznikne znovu.

Nárok na vdovský dôchodok zaniká

•uzatvorením manželstva,
•dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela.

Nárok na vdovský dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na vdovský dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na vdovský dôchodok a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
Prechod nároku na vdovský dôchodok po úmrtí vdovy

Ak vdova splnila podmienky nároku na vdovský dôchodok, uplatnila si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrela, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jej smrti postupne na

•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol vdovský dôchodok pred smrťou vdovy priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•deťom a
•rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak manžel žiadateľky o vdovský dôchodok nebol poberateľom niektorého druhu dôchodku, je potrebné skúmať, či mu vznikol nárok na starobný dôchodok alebo či získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Ak zomretý manžel nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky). Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak zomretý manžel získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.
Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne zomretému manželovi nárok na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jeho dôchodok sa určí v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a z tejto sumy sa potom určí suma vdovského dôchodku.

Ďalšie informácie

Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).Vdovecký dôchodok

Definícia /účel dávky

Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.

Podmienky nároku na vdovecký dôchodok

Nárok na vdovecký dôchodok má vdovec po manželke, ktorá

•ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo
•ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
•ku dňu smrti získala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
•zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manželky, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestná neprežila) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky za mŕtvu.

Podmienky nároku na vdovecký dôchodok, ak manželka vdovca zomrela pred 1. januárom 2004 (§ 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.)

Najskôr od 1. augusta 2006 má na vdovecký dôchodok nárok vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. augustom 2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do troch rokov od smrti manželky

•dovŕšil dôchodkový vek alebo
•bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31. júli 2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
ak jeho manželka
•ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov,
•ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov alebo
•zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienka trvania invalidity vdovca sa považuje za splnenú aj vtedy, ak v čase trvania invalidity dovŕšil dôchodkový vek pred 1. augustom 2006.

Nárok na tento vdovecký dôchodok nemá vdovec, ktorý

•má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•uzatvoril manželstvo alebo
•na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.

Uplatnenie nároku na vdovecký dôchodok

Konanie o priznanie vdovského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na vdovecký dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Za deň uplatnenia nároku na vdovecký dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa a poistenkyne, po ktorej sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o vdovecký dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie vdoveckého dôchodku:

• platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev,
•úmrtný list manželky,
•doklad o ukončení vzdelania zomretej manželky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jej štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
•rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA MANŽELKE).

Aby nárok na vdovecký dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť. K žiadosti o vdovecký dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady týkajúce sa zomretej manželky:

•potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan

-bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
- poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

•hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
•potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. Ak manželka žiadateľa o vdovecký dôchodok dosiahla dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bola naďalej nepretržite zamestnaná k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahla.

K žiadosti o vdovecký dôchodok po poberateľke výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak manželka žiadateľa získala aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby manželka žiadateľa o vdovecký dôchodok splnila, resp. nesplnila podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) žiadateľa uznesením súdu alebo exekučným príkazom, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok. Ak manželka žiadateľa ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov a Sociálna poisťovňa nevie zistiť zo svojho informačného systému túto skutočnosť, je potrebné pripojiť rozhodnutie o priznaní niektorého z uvedených dôchodkov, prípadne aj iné rozhodnutie preukazujúce priznanie dôchodku.
Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma vdoveckého dôchodku

Suma vdoveckého dôchodku je 60 %

•starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mala alebo by mala nárok zomretá manželka ku dňu smrti,
•invalidného dôchodku, ak zomretá manželka bola poberateľkou invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok,
•predčasného starobného dôchodku priznaného zomretej manželke.

Ak zomretá manželka spĺňala ku dňu smrti podmienky nároku na dva dôchodky, vdovecký dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. Suma vdoveckého dôchodku priznaného podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. vdovca, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, je 2 794 Sk mesačne. K tejto sume ďalej patrí zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. Ak sa poberateľovi vdoveckého dôchodku vypláca aj iný dôchodok, bližšie pozri nižšie Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov.

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku trvá po obdobie jedného roka od smrti manželky. Po uplynutí tohto jedného roka zaniká iba nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, samotný nárok na vdovecký dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak vdovec spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

•stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretej nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovca, osvojené dieťa vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdovcovi alebo zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
•je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
•vychoval aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil dôchodkový vek.

Za výchovu dieťaťa na tieto účely sa považuje výchova dieťaťa od jeho narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (t. j. do dosiahnutia 18 rokov veku prípadne do dňa uzavretia manželstva, ak dieťa uzavrelo manželstvo skôr). Ak vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdoveckého dôchodku mu vznikne znovu. Uvedené podmienky sa nevzťahujú na nárok na výplatu vdoveckého dôchodku priznaného podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. vdovca, ktorému manželka zomrela pred 1. januárom 2004.

Kontrola posudzovania

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1.Vdovec, ktorému sa priznáva vdovecký dôchodok, už poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
-nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy vdovecký dôchodok.

2.Vdovec, ktorému sa priznáva vdovecký dôchodok, už poberá invalidný dôchodok a sirotský dôchodok, prípadne sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa

-v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky.

3.Vdovec, ktorému sa priznáva vdovecký dôchodok, už poberá sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si vdovec zvolí.

Poukazovanie vdoveckého dôchodku

Vdovecký dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa vdovecký dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno vdovecký dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na vdovecký dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní vdoveckého dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Vdovecký dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na vdovecký dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovecký dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o vdovecký dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. Ak však ide o vdovecký dôchodok podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. ak manželka vdovca zomrela pred 1. januárom 2004, vdovecký dôchodok možno doplatiť najskôr za obdobie od 1. augusta 2006.

Zánik nároku na vdovecký dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku zaniká, ak po uplynutí jedného roka od smrti manželky vdovec nespĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

•stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretej nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovca, osvojené dieťa vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdovcovi alebo zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
•je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
•vychoval aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
•dovŕšil dôchodkový vek.

Ak vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdoveckého dôchodku mu vznikne znovu. Uvedené podmienky sa nevzťahujú na nárok na výplatu vdoveckého dôchodku priznaného podľa § 293n zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., t. j. vdovca, ktorému manželka zomrela pred 1. januárom 2004.

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká

•uzatvorením manželstva,
•dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky.

Nárok na vdovecký dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na vdovecký dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na vdovecký dôchodok a podmienky nároku na výplatu vdoveckého dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

Prechod nároku na vdovecký dôchodok po úmrtí vdovca

Ak vdovec splnil podmienky nároku na vdovecký dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol vdovecký dôchodok pred smrťou vdovca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•deťom a
• rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak manželka žiadateľa o vdovecký dôchodok nebola poberateľkou niektorého druhu dôchodku, je potrebné skúmať, či jej vznikol nárok na starobný dôchodok alebo či získala potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Ak zomretá manželka nezískala potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získala v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky). Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak zomretá manželka získala podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.
Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne zomretej manželke nárok na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jej dôchodok sa určí v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a z tejto sumy sa potom určí suma vdoveckého dôchodku.

Ďalšie informácie

Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovecký dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži. Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).Sirotský dôchodok

Definícia / účel dávky

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

Podmienky nároku na sirotský dôchodok

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý

•ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo
•ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo
•ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
•zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od právnej úpravy platnej pred 1. januárom 2004, od 1. januára 2004 môže vzniknúť dieťaťu nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky. Nárok na sirotský dôchodok vzniká dňom smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa za mŕtveho. Nárok na sirotský dôchodok nevznikne nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo jeho manželovi.

Uplatnenie nároku na sirotský dôchodok

Konanie o priznanie sirotského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Dieťa, ktoré dosiahlo 15 rokov veku a je spôsobilé na právne úkony, si uplatňuje nárok na sirotský dôchodok vo vlastnom mene. Za sirotu mladšiu ako 15 rokov, resp. za sirotu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, nárok na sirotský dôchodok uplatňuje zákonný zástupca. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Za deň uplatnenia nároku na sirotský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie sirotského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa a poistenca, po ktorom sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o sirotský dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie sirotského dôchodku:

•platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• rodný list siroty,
•úmrtný list rodiča,
• doklad o ukončení vzdelania zomretého rodiča (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
• vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
• rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA RODIČOVI),
• doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (potvrdenie o štúdiu, alebo posudok posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky o tom, že dieťa sa pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pobočky, resp. posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky, že dieťa pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť).

Aby nárok na sirotský dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o sirotský dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady týkajúce sa zomretého rodiča:

•potvrdenie o všetkých obdobiach

-evidencie v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
-poberania podpory v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

• hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
• potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. Ak rodič žiadateľa o sirotský dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol. Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) uznesením súdu alebo exekučným príkazom, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

K žiadosti o sirotský dôchodok po poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca. Ak rodič žiadateľa získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby rodič splnil, resp. nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou. Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma sirotského dôchodku

Suma sirotského dôchodku je 40 % (uvedená sadzba platí od 1. augusta 2006, v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 to bolo 30 %) starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa,

•invalidného dôchodku, ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa bol poberateľom invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok,
•predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi.
Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1.Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
-nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy sirotský dôchodok.

2.Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, prípadne aj ďalší sirotský dôchodok

-v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok, 
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotské dôchodky.

3.Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, prípadne aj ďalší sirotský dôchodok

-v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
-ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
-ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si sirota zvolí.

4.Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá sirotský dôchodok po druhom rodičovi

-oba sirotské dôchodky sa vyplácajú v plnej sume.

Súbeh nárokov na výplatu sirotského dôchodku a invalidného dôchodku nevznikne, ak je sirota poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takáto sirota nemá nárok na sirotský dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, pretože sa nepovažuje na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené dieťa.

Poukazovanie sirotského dôchodku

Sirotský dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa sirotský dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno sirotský dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na sirotský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní sirotského dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Sirotský dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na výplatu sirotského dôchodku

Nárok na výplatu sirotského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý sirotský dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o sirotský dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Posúdenie zdravotného stavu

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa a chorobu a stav nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť na účely sirotského dôchodku, posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia v rámci výkonu lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia

Zánik nároku na sirotský dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zanikne, hoci samotný nárok na sirotský dôchodok trvá,

•dňom, ktorým dieťa mladšie ako 26 ročné prestalo byť nezaopatreným dieťaťom,
•osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením tohto osvojenia vznikne nárok na výplatu dôchodku znovu.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, od ktorého dieťa mladšie ako 26 ročné znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom.

Nárok na sirotský dôchodok zaniká

•dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť rodiča alebo osvojiteľa,
•dňom, ktorým dieťa dovŕši 26 rokov veku.

Nárok na sirotský dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na sirotský dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na sirotský dôchodok a podmienky nároku na výplatu sirotského dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

Prechod nároku na sirotský dôchodok po úmrtí siroty

Ak sirota splnila podmienky nároku na sirotský dôchodok, uplatnila si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrela, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jej smrti postupne na

•manžela (manželku)
•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol sirotský dôchodok pred smrťou siroty priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•manželovi (manželke)
•deťom a
•rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak rodič (osvojiteľ) nezaopatreného dieťaťa nebol poberateľom niektorého druhu dôchodku, je potrebné skúmať, či mu vznikol nárok na starobný dôchodok alebo či získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Ak zomretý rodič (osvojiteľ) nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky). Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak zomretý rodič (osvojiteľ) získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne zomretému rodičovi (osvojiteľovi) nárok na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jeho dôchodok sa určí v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a z tejto sumy sa potom určí suma sirotského dôchodku.

Ďalšie informácie


Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a viac sirotských dôchodkov, alebo vznikne nárok na viac ako dva sirotské dôchodky), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).

Povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok

Žiadateľ o dôchodok:

•je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a na zánik nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu
•v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
•nárok má a žiadať môže o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok

Dôchodca (a príjemca dôchodku):

•je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a na zánik nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
•je povinný vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu
•každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni
•je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, zmenu mena, priezviska, ako aj adresy, na ktorej sa zdržiava
•poberateľka invalidného dôchodku je povinná oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa (detí), ktoré nebolo (neboli) uvedené v žiadosti o dôchodok

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak

a.nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
b.prijímal dôchodkovú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo
c.vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

Sociálna poisťovňa nie je jediná inštitúcia v Slovenskej republike, ktorá vypláca dôchodky; ak dôchodcovi vypláca dôchodok iná inštitúcia, je potrebné obrátiť sa s otázkami týkajúcimi sa tohto dôchodku na tú inštitúciu, ktorá dôchodok aj vypláca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk