referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Dôchodkové poistenie
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vlkia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 26 391
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 76.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 127m 10s
Pomalé čítanie: 190m 45s
 
Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pred 1. januárom 2004 existovalo dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

a.starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
b.invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. (§ 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

•starobný dôchodok
•predčasný starobný dôchodok
•vdovský dôchodok
•vdovecký dôchodok
•sirotský dôchodok

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

•invalidný dôchodok
•vdovský dôchodok
•vdovecký dôchodok
•sirotský dôchodok

Sadzba poistného na starobné poistenie (§ 131)

Sadzba poistného na starobné poistenie, ak fyzická osoba nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je pre

•zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
•zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
•povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
•dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
•štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 (občan vykonávajúci službu v ozbrojených silách, občan vykonávajúci civilnú službu, fyzická osoba starajúca sa o dieťa) 18 % z vymeriavacieho základu,
•Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku 18 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na starobné poistenie, ak fyzická osoba je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, je pre

•zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
•zamestnávateľa za zamestnanca 5 % z vymeriavacieho základu,
•povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 9 % z vymeriavacieho základu,
•dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 9 % z vymeriavacieho základu,
•štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 9 % z vymeriavacieho základu,
•Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku 9 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na invalidné poistenie (§ 132)

Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre
•zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,
•zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,
•povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
•dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
•štát 6 % z vymeriavacieho základu.

Všeobecne o sadzbách poistného (§ 129)

Suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné poistenie, suma poistného na invalidné poistenie, suma poistného na úrazové poistenie, suma poistného na garančné poistenie, suma poistného na poistenie v nezamestnanosti a suma poistného do rezervného fondu solidarity sa určujú percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor.

Definícia / účel dávky

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Podmienky nároku na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý

•získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
•dovŕšil dôchodkový vek.

Ak však poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a do tohto dátumu nezískal potrebnú dobu zamestnania, pozri nižšie.

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok nevznikne, aj keď poistenec dosiahol dôchodkový vek a získal 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ak ide o poistenca, ktorý:

•síce pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, ale dovtedy nesplnil podmienky nároku na tento dôchodok (nezískal potrebnú dobu zamestnania alebo nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky),
•poberal predčasný starobný dôchodok (predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok).

Nárok na starobný dôchodok, ak neboli splnené podmienky nároku pred 1. januárom 2004

1. Nesplnenie podmienky potrebnej doby zamestnania

Ak poistenec

•dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a
•podmienku potrebnej doby zamestnania splní s pripočítaním obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 2003 vo veku mladšom ako 62 rokov, vznikne mu nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Suma dôchodku sa v takomto prípade taktiež určí podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Ak poistenec

•dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podmienku potrebnej doby zamestnania nesplnil do 31. decembra 2007, vznikne mu nárok na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak
•získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
•dovŕšil najmenej vek 62 rokov. Nárok na tento starobný dôchodok však môže vzniknúť najskôr 1. januára 2005. Suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Nesplnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Ak poistencovi pred 1. januárom 2004 nevznikol nárok na dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, vznikne mu nárok na dôchodok 1. januára 2005. Suma dôchodku sa určí podľa právnych predpisov, podľa ktorých boli splnené ostatné podmienky nároku na dôchodok.

Dôchodkový vek

Dôchodkový vek je 62 rokov jednotne u mužov aj žien. Začne sa však uplatňovať až

•u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a
•u žien narodených v období počnúc rokom 1962 (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena vychovala).

Z pôvodného dôchodkového veku určeného zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, t. j. 60 rokov u mužov a 53 až 57 rokov u žien podľa počtu vychovaných detí, sa pri určení dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vychádza

•u mužov narodených v období rokov 1944 a 1945,
•u žien narodených v období rokov 1947 – 1961.

U uvedených mužov a žien sa však pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahne osoba pôvodný dôchodkový vek.

Podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2003 mala žena nárok na starobný dôchodok, ak bola zamestnaná najmenej 25 rokov a dosiahla vek aspoň

a) 53 rokov, ak vychovala päť alebo viac detí,
b) 54 rokov, ak vychovala tri alebo štyri deti,
c) 55 rokov, ak vychovala dve deti,
d) 56 rokov, ak vychovala jedno dieťa, alebo
e) 57 rokov, ak pre ňu nie sú výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa zvýhodnených pracovných kategórií.

Pri posudzovaní výchovy dieťaťa sa prihliada na:

a) vlastné a osvojené dieťa,
b) dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, t. j. dieťa
– prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
– ktorého matka zomrela a
– manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu,
– ktoré žena vychovala ako pestúnka v osobitných zariadeniach pestúnskej starostlivosti.

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo sa starala o dieťa

•vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu desiatich rokov,
•po dobu piatich rokov, ak sa ujala jeho výchovy po dosiahnutí jeho ôsmeho roku veku.

Podmienka výchovy dieťaťa sa tiež považuje za splnenú, ak sa žena starala o dieťa

•od jeho narodenia do úmrtia, ak dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku,
•aspoň posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Do doby starostlivosti sa započíta aj doba, po ktorú sa žena nemohla o dieťa osobne starať, pretože bola chorá alebo dieťa bolo zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti.

Okrem vyššie uvedených prípadov sa odlišne dôchodkový vek určuje aj u poistencov, ktorým sa priznávajú do 31. decembra 2023 nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie. Dôchodkový vek týchto poistencov sa určuje naďalej podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Ide o vek v rozpätí 55 až 59 rokov v závislosti od toho, koľko rokov doby zamestnania získali výkonom zamestnania v I. pracovnej kategórii, I. kategórii funkcií alebo II. kategórii funkcií.

Uplatnenie nároku na starobný dôchodok

Konanie o priznanie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.

Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o starobný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku:

•platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
• doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
•vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
•rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
•rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o starobný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

•potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan

-bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
-poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

•hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
• potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o starobný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Ak žiadateľ o starobný dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.

K žiadosti o starobný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
Ak sa žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) uznesením súdu, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Suma starobného dôchodku

•ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako

POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

•poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),

2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

∑ OMB x ADH
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Príklady výpočtu starobného dôchodku

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2008 a od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. januáru 2008 získal 16 434 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 45,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 434 : 365 = 45,0247).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2008 je 249,14 Sk.
Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2008 sa určí nasledovne:
1,0012 x 45,0247 x 249,14 = 11 231 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)
Suma dôchodku sa ďalej v jednotlivých kalendárnych rokoch zvýši podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. augusta 2007, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. decembra 2007 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. januára 2008.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. augustu 2007 získal 16 434 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 45,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 434 : 365 = 45,0247).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2008 je 249,14 Sk.
Za obdobie od 1. augusta 2007 do 31. decembra 2007 mal poistenec osobný vymeriavací základ 95 000 Sk.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2008 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. k 1. augustu 2007:
1,0012 x 45,0247 x 249,14 = 11 231 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

•určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. augusta 2007 do 31. decembra 2007 95 000 : 207 288 = 0,4583 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor) (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 207 288 Sk, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2005, ktorý dva roky predchádza roku 2007)
•vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,4583 x 249,14 = 114,18086 Sk mesačne
•táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok  11 231 + 114,18086 = 11 346 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 153 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

- hodnota percentuálneho zvýšenia = (153 : 30) x 0,5
- prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 5 x 0,5 = 2,5 % 11 346 + (2,5 % x 11 346 ) = 11 346 + 283,65 = 11 630 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor) Suma dôchodku sa ďalej v jednotlivých kalendárnych rokoch zvýši podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. augusta 2007 a od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. augustu 2007 získal 16 434 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 45,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 434 : 365 = 45,0247).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2007 je 232,51 Sk.
Suma starobného dôchodku patriaca od 1. augusta 2007 sa určí nasledovne:
1,0012 x 45,0247 x 232,51 = 10 482 Sk mesačne (po zaokrúhlení na celé koruny nahor)
Suma dôchodku sa ďalej v jednotlivých kalendárnych rokoch zvýši podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Zvýšenie starobného dôchodku po priznaní dôchodku

1. Starobný dôchodok bol priznaný v sume určenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí ako
∑ OMB x ADH
—————
2
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku počas poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia
Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok, pričom v určitom období poberal starobný dôchodok alebo jeho časť a v ďalšom období nepoberal tento dôchodok ani jeho časť, k zvýšeniu podľa predchádzajúceho odseku sa pripočíta zvýšenie určené ako
∑ OMBx ADH
∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku bez poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota

Takto určená suma starobného dôchodku sa ešte zvýši o 0,5 % za každých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaných bez poberania starobného dôchodku. Do počtu dní obdobia dôchodkového poistenia sa nezapočítavajú dni, za ktoré sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie (napríklad poberanie nemocenského).

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak poistencovi v priebehu kalendárneho roka viackrát zaniklo dôchodkové poistenie.

2. Starobný dôchodok bol priznaný v sume určenej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003
Ak bol poistencovi priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 alebo pomerný starobný dôchodok a tento poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006 a súčasne poberal tento dôchodok, dôchodok sa zvýši
•za každých 90 kalendárnych dní o 0,75 % priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa mu vymeral dôchodok.
Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz za kalendárny rok.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 sa aj tento starobný dôchodok zvyšuje rovnakým spôsobom ako starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nárok na výplatu starobného dôchodku

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká splnením podmienok nároku na starobný dôchodok a podaním žiadosti o priznanie starobného dôchodku a zostáva zachovaný aj počas dôchodkového poistenia (napr. výkonu zamestnania) trvajúceho po priznaní dôchodku (neexistuje už podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý na maximálne jeden rok). To znamená, že poberateľ starobného dôchodku môže poberať tento dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Starobný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na

•náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
•nemocenské,

ak poistenec žiada priznať starobný dôchodok od dátumu po 31. decembri 2007 a pred dátumom, od ktorého žiada tento dôchodok priznať, mu vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1. Poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, prípadne starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok

•vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
•ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

2. Poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok)

•v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
•nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
•ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok

Poukazovanie starobného dôchodku

Starobný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa starobný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno starobný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Starobný dôchodok sa môže poukazovať

•na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
•v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
•na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
•prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
•prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Premlčanie nároku na výplatu starobného dôchodku

Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedená lehota neplynie počas konania o starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Zánik nároku na starobný dôchodok a jeho výplatu

Nárok na starobný dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok na starobný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na starobný dôchodok a podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
Prechod nároku na starobný dôchodok po úmrtí jeho poberateľa. Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

•manžela (manželku)
•deti a
•rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

•manželovi (manželke)
•deťom a
•rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Zahraničie a EÚ

Ak poistenec dosiahol dôchodkový vek podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).
Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Pozrieť aj: Dôchodkové poistenie v zahraničí a EÚ Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.