referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Právo sociálneho zabezpečenia
Dátum pridania: 06.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peetaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 610
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Právo sociálneho zabezpečenia je jedným z odvetví práva v Slovenskej republike. V právnej forme realizuje sociálne a hospodárske práva občanov. Pozostáva z množstva právnych predpisov upravujúcich túto oblasť. Dozvieme sa z nich o nemocenskom, dôchodkovom zabezpečení, sociálnej starostlivosti atď.

Zákon č. 461/2003 Zz o Sociálnom poistení vymedzuje rozsah, právne vzťahy, organizáciu, financovanie, dozor štátu pri vykonávaní sociálneho poistenia. Sociálne poistenie je:
- nemocenské poistenie v dôsledku pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva (dávky nemocenského poistenia, materské)
-dôchodkové poistenie (starobné – na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia a invalidné – pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu)
-úrazové poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania.
-garančné poistenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca
-poistenie v nezamestnanosti pre prípad straty príjmu v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v nezamestnanosti.

Zákon č. 195/1998 Zz. o sociálnej pomoci upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana sociálnu núdzu, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti. Sociálna práca je sociálna prevencia a riešenie sociálnej núdze, riešenie núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého postihnutia. Medzi sociálne služby zahŕňame opatrovateľskú službu, organizovanie spoločného stravovania, prepravnú službu, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnu pôžičku.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky občana a osôb, ktoré sa spoločne s občanom posudzujú. K základnej dávke sa vyplácajú napríklad príspevky na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie.

Zákonom č. 601/2003 Zz sa stanovuje mesačné životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Zákonom o prídavku na dieťa sa upravuje poskytovanie a výška prídavku na dieťa. Je to štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávneným osobám na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Zákonom o rodičovskom príspevku sa upravuje poskytovanie rodičovského príspevku (štátna sociálna dávka), ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie osobnej a riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku.

Zákonom č. 235/1998 Zz sa upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovanie príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Štát touto dávkou prispieva na pokrytie výdavkov so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.